Vast­stellen Begroting 2023 gemeente Dordrecht


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege en Danielle Vol-van der Holst

8 november 2022

Pieter Groenewege

Voorzitter,

De uitdaging van deze eeuw is klimaatverandering. Iedere fractie van een graad opwarming, zorgt voor méér catastrofale gevolgen. Extreem weer, droogte, en hitte, waaraan steeds meer ouderen en andere kwetsbare inwoners van onze stad jaarlijks zullen bezwijken.

De limiet is anderhalve graad opwarming. Dat heb ik niet zelf verzonnen; daar heeft Nederland voor getekend, in 2015 in Parijs.

Dit college negeert die afspraken volledig, zet een paar comfortabele oogkleppen op en richt de blik op de eigen navel. In die navel zit een klein, zacht, stoffig pluisje: de Regionale EnergieStrategie (RES). Een document gespeend van iedere ambitie, en waarvan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) recentelijk heeft aangegeven dat het onvoldoende is om zelfs de slappe Europese klimaatdoelstellingen te halen. Slap in het kwadraat, dus.

Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren gaat hier geen motie over indienen. Waarom niet? Nou, het besluit om 1,5 graad opwarming als limiet te hanteren is al genomen, in 2015 in Parijs. Daar moet het stadsbestuur simpelweg uitvoering aan geven. Deze begroting doet dat niet, en daarom zal de Partij voor de Dieren er met overtuiging tegen stemmen.

Dierenwelzijnsnota

Voorzitter, er is helaas nog veel leed op de wereld. Dieren, wezens met gevoel, die pijn, angst en stress kunnen ervaren, worden massaal afgeknald, vergast, doorboord met haken en uit het water gevist, of ten tonele gevoerd voor plat vermaak. Ook in Dordrecht.

We zijn daarom blij dat het college werkt aan een nieuw dierenwelzijnsbeleid, dat hard nodig is. Wel maken we ons er zorgen over dat daar in deze begroting nog geen geld voor is uitgetrokken. Vandaar de motie “Kaders en toetsing nieuw dierenwelzijnsbeleid” die de Partij voor de Dieren samen met de VSP en de SP indient, en die het college oproept om daarmee aan de gang te gaan.

Voorlichting over verantwoord huisdierbezit

Hoe mensen vaak goedbedoeld met hun huisdieren omgaan, kan ook een bron van dierenleed zijn. Cavia’s of konijnen die alleen worden gehouden. Vissen in een vissenkom. Vaak is het geen kwestie van onwil, maar van onwetendheid. En daar kan de gemeente mensen én dieren helpen. Door, geïnspireerd op de gemeente Den Haag bijvoorbeeld, een HuisdierInformatiePunt te openen. Vandaar onze motie “Geef voorlichting over verantwoord huisdierbezit”, die we samen met de SP indienen.

Watertappunten

We dienen ook een motie in voor een gestructureerde aanleg van meer watertappunten. Een maatregel die we met instemming in het coalitieakkoord lazen, maar die we vervolgens in de begroting niet meer tegenkwamen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar de motie “Een watertappunt voor de dorst”, die de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks, de VSP, de SP en Op Ons Eiland indient.

Vervallen panden

Als laatste van mijn kant vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor vervallen panden. We kennen allemaal de bedroevende voorbeelden, zoals het Teerlinkpandje. Het is terecht dat het college in de Begroting aangeeft dat vervallen panden bronnen van woonoverlast zijn. Helaas stelt het college geen maatregelen voor om op te treden tegen verwaarlozing. Maar de mogelijkheden zijn er wel en mogen, wat de Partij voor de Dieren betreft, best wat vaker worden toegepast. Vandaar onze motie “Verwaarlozing van panden daadkrachtig aanpakken”, die we samen met de VSP en de SP indienen.

Dan wil ik nu aan de voorzitter graag het woord vragen voor mevrouw Vol-van der Holst, die ons betoog namens de Partij voor de Dieren gaat vervolgen.

Danielle Vol-van der Holst

Dordt Regenboogstad

Dordrecht inclusief?

Met een regenboog-zebrapad, zo nu en dan een vlag op de kerk en een Pride, die bijna geen subsidie meer krijgt? uhm….

Wij denken dat Dordt dat wel beter kan!

Na aankondiging van onze motie vorige week heeft wethouder van Benschop ons op het hart gedrukt dat het college die mening deelt, Zij gaf aan dat Dordt Regenboogstad écht onderdeel is van het nieuwe diversiteitsbeleid.

Daarom geen motie, echter wel een amendement.

Een amendement omdat we het belang van Dordt als Regenboogstad te groot vinden om niet te benoemen in de begroting. Naast het enorme belang om inclusiviteit heel duidelijk in het beleid mee te nemen, ook vanwege de landelijke subsidiegelden die daarmee gepaard gaat.

Daarom wél ons amendement Dordt Regenboogstad, mede ingediend door VSP en Op ons Eiland.

Help minima met kosten huisdieren

Dan zijn wij van mening dat dieren een plek verdienen in het beleid met betrekking tot armoede. Ook huisdieren leven in armoede als hun mensen in de problemen zitten. We willen graag een ontmoedigingsbeleid van tevoren, omdat niet iedereen de financiële consequenties zal kunnen overzien, als je al tot minima behoort en een huisdier wil adopteren. Daarnaast vinden wij dat dieren, die al bij minder bedeelde mensen wonen, verzekerd moeten zijn van goede zorg. Daarom onze motie, mede ingediend door PVV, ‘Help minima met kosten huisdieren’, zodat onverwachte dierenartskosten en eventuele afstandskosten geen extra financiële verzwaring zijn voor minima én zodat huisdieren de zorg ontvangen waar zij recht op hebben.

Vuurwerkverbod op ‘t Eiland van Dordt

Tot slot kondigen we hierbij ook onze motie ‘Vuurwerkverbod op ‘t eiland van Dordt’ aan.

Vuurwerk is prachtig en al heel lang traditie, echter niet meer van deze tijd, door voortschrijdend inzicht.

Even snel een opsomming:

  • vuurwerk levert tienduizenden euro’s schade;

  • vuurwerk eist vele ernstige gewonden en enkele doden per jaar;

  • vuurwerk veroorzaakt angst bij mens en dier;

  • vuurwerk kan leiden tot trauma’s bij dier en mens, denk daarbij ook aan de Oekraïense oorlogsvluchtelingen;

  • vuurwerk veroorzaakt dodelijke dierlijke slachtoffers als bijvoorbeeld spreeuwen, die in paniek raken;

  • vuurwerk veroorzaakt overuren in de ziekenhuizen;

  • vuurwerk levert een significante bijdrage aan luchtvervuiling in 1 nacht en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ondertussen zijn er 12 gemeenten met lef die nu al een algeheel verbod hebben.

Waarom Dordt niet?

Laten we een signaal afgeven aan landelijk en gewoon het lef hebben om vanaf de jaarwisseling 2023-2024 een verbod op consumentenvuurwerk in te voeren. Een afwachtende houding is hetzelfde als weglopen voor je verantwoordelijkheid.

Daarom onze motie Vuurwerkverbod op ‘t eiland van Dordt, mede ingediend door CU/SGP & Groenlinks.