Kaders en toetsing nieuw dieren­wel­zijns­beleid


Motie Pieter Groe­newege

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022, behandelend het agendapunt Vaststellen Begroting 2023 gemeente Dordrecht,

Constaterende dat:

  • In het huidige dierenbeleid invulling wordt gegeven aan het hondenbeleid, het exploiteren van de Stadsboerderij, aan wettelijk verplichte taken, en aan het bestrijden van dierplagen;
  • Hier in 2021 € 963.000 aan werd uitgegeven;
  • We in andere gemeenten (bijv. Arnhem, Amersfoort, Groningen) ambitieuzere maatregelen aantreffen om het dierenwelzijn te beschermen, zoals het inperken van de jacht en het hengelen, het beperken van de inzet van dieren bij evenementen, het terugdringen van het door doding bestrijden van dierplagen, een hogere vergoeding voor dierenopvangcentra dan wettelijk verplicht, het verbieden van de verkoop van levende dieren op markten, en het inzetten op plantaardige voeding;
  • Het Dordtse college het dierenbeleid gaat herzien, met de ambitie om verder te gaan dan de wettelijke taken;
  • Het dierenbeleid op dit moment niet apart in de begroting is opgenomen.

Overwegende dat:

  • Het financiële kader én de doelstellingen van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid inzichtelijk en toetsbaar moeten zijn;
  • Veel andere gemeenten het dierenwelzijnsbeleid apart in de begroting en jaarstukken opnemen.

Verzoekt het college:

  • Bij het uitwerken van het nieuwe dierenwelzijnsbeleid een nieuw financieel kader aan de raad voor te stellen, dat past bij de nieuwe ambities;
  • Toetsbare doelstellingen en toetsbare indicatoren aan het nieuwe dierenwelzijnsbeleid te koppelen;
  • Het dierenwelzijnsbeleid, inclusief haar doelstellingen en indicatoren, als apart beleidsveld op te nemen in de planning- en controlcyclus, zoals in de begrotingen en de jaarstukken;
  • Het nieuwe dierenwelzijnsbeleid in 2023 aan de raad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren
Margret Stolk
VSP
Ronald Portier
SP


Status

Verworpen

Voor

Beter Voor Dordt, VSP, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, ChristenUnie/SGP, CDA, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, PVV