Geef voor­lichting over verant­woord huis­dier­bezit


Motie Pieter Groe­newege

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022, behandelend het agendapunt Vaststellen Begroting 2023 gemeente Dordrecht,

Constaterende dat:

  • Veel gezelschapsdieren als gevolg van onwetendheid over de aard, natuurlijke behoeften en verzorging, ondanks goede bedoelingen van de eigenaar, ernstig in hun welzijn worden aangetast;
  • Als gevolg hiervan jaarlijks vele dieren in het asiel belanden of op straat worden gezet;
  • Goede voorlichting op termijn kostenbesparend werkt, doordat er minder zwerfdieren zullen zijn;
  • De gemeente Den Haag het goede voorbeeld geeft, door via HuisdierInformatiePunten op de Haagse stadsboerderijen voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit.

Overwegende dat:

  • De gemeente ervoor kan zorgen dat Dordtse huisdieren een beter leven krijgen, door proactief voorlichting te geven over verantwoord huisdierbezit.

Verzoekt het college:

  • Op een proactieve manier, naar Haags voorbeeld, in samenwerking met (Dordtse) dierenwelzijnsorganisaties, een HuisdierInformatiePunt op Stadsboerderij Weizigt in te richten;
  • Daar voorlichting te geven over verantwoord huisdierenbezit;
  • Deze maatregel op te nemen in de te actualiseren Dierenwelzijnsnota.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren
Ronald Portier
SP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Beter Voor Dordt, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, Gewoon Dordt, SP, PVV

Tegen

VVD, Beter Voor Dordt, VSP, CDA, PvdA, DENK, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie