Stadhuis Dordrecht web

Democratie, bestuur en privacy

De Partij voor de Dieren wil dat we in Dordrecht werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Dordrecht zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners.

Democratie, bestuur en privacy

Sterke lokale democratie

Betrokkenheid van inwoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. Helaas komt participatie in Dordrecht vaak onvoldoende uit de verf en worden de initiatieven, de plannen of de zorgen van inwoners niet of onvoldoende meegewogen bij beslissingen van het gemeentebestuur. De Partij voor de Dieren wil dat Dordrecht positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving serieus neemt en zo mogelijk actief ondersteunt. Denk daarbij aan initiatieven als lokale energieopwekking, aanleg van groen en zorg in de buurt.

Onze plannen

Transparant bestuur

Vertrouwen in de lokale overheid wordt geschaad door ondoorzichtige besluitvorming, geheime afspraken, achterkamertjes en ondemocratische samenwerkingsverbanden. Dordrecht zet in op een open en transparant bestuur waarbij vertrouwen in inwoners het uitgangspunt is.

Onze plannen

Recht op privacy

De vrije persoonlijke levenssfeer en privacy van inwoners is ontzettend belangrijk. Helaas zien we dat dit steeds meer onder druk komt te staan. De Partij voor de Dieren wil dat de privacy van inwoners gerespecteerd wordt.

Onze plannen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy