Dieren­rechten en dieren­welzijn


Dieren tellen mee

In Dordrecht wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

 • Dieren in de gemeente

  Dordrecht is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Toch heeft Dierenzorgcentrum Louterbloemen moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Dordrecht moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

  • Er komt een wethouder voor Dierenrechten en Dierenwelzijn.
  • Dordrecht zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financiën tot onderwijs.
  • Dordrecht zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.
  • De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.
  • Dordrecht wil af van de inzet van politiepaarden en -honden en werkt samen met de politie om hiervoor alternatieven te vinden.
  • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.
  • De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.
  • Dordrecht geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruikmaken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.
  • Dordrecht geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.
  Meer informatie
 • Educatie en voorlichting over dieren

  Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Dordrecht zijn inwoners actief informeert.

  • Dordrecht geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.
  • Dordrecht geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag. Alle Dordtse basisschoolkinderen krijgen een Biesboschexcursie aangeboden om de Dordtse natuur te leren kennen en waarderen.
  • De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.
  • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.
  • Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Dordrecht stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen en op de hertenkamp in Park Merwestein. Deze moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.
  Meer informatie
 • Geen vermaak ten koste van dieren

  Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het gebruik en doden van dieren omwille van vermaak, traditie of mode.

  • Dordrecht faciliteert, subsidieert of organiseert geen evenementen met dieren.
  • Dieronvriendelijk vermaak zoals circussen met dieren, levende kerststallen, mobiele kinderboerderijen, kuikentjes knuffelen in het Duurzaamheidscentrum Weizigt met Pasen, en paardenkoetsen wordt verboden.
  • Op markten worden geen levende dieren verkocht.
  • Evenementen waarbij dieren worden verkocht of tentoongesteld, zoals paardenmarkten en vogelshows, worden verboden zodra dit wettelijk mogelijk is. Tot die tijd voert Dordrecht een ontmoedigingsbeleid met een vergunningsplicht.
  • Het gemeentebestuur roept ondernemers op om geen bont, angorawol, dons of exotische leersoorten zoals huiden van pythons, krokodillen en andere reptielen meer te verkopen.
  • Er komen geen dierentuinen of aquaria in Dordrecht. Alleen tijdelijke opvanglocaties voor dieren in nood, in beslag genomen dieren, of dieren die niet naar hun oorspronkelijke leefgebied terug kunnen, worden toegestaan.
  • De volière in Park Merwestein wordt ontmanteld.
  Meer informatie
 • In het wild levende dieren

  Dordrecht is niet alleen verantwoordelijk voor zijn inwoners, maar ook voor de in het wild levende dieren. Toch wordt hun leefgebied ingeperkt en worden ze verjaagd of bejaagd. Jagers en vissers verstoren het evenwicht in de natuur en veroorzaken dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust gelaten worden en de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven.

  • Dordrecht verbiedt de jacht op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het geen eigenaar van is. Om illegale jacht en stroperij aan te pakken worden de regels streng gehandhaafd.
  • Hengelen wordt niet langer toegestaan.
  • Dordrecht lobbyt bij het Rijk om de beroepsvisserij in de Biesbosch een halt toe te roepen.
  • De gemeente zorgt voor het verbinden en uitbreiden van leefgebieden van in het wild levende dieren. Bij drukke wegen zorgt de gemeente voor de aanleg van groenstroken, veilige oversteekplaatsen voor dieren en gaat maximumsnelheid omlaag.
  • Dordrecht realiseert een ecologische verbinding onder de N3 en over het spoor in de Dordwijkzone.
  • Dordrecht richt de openbare ruimte natuurinclusief in, bijvoorbeeld door aangepast maaibeleid, lokale watertappunten, het plaatsen van vleermuiskasten en vleermuisvriendelijke verlichting, nestgelegenheden voor vogels, insectenhotels, amfibievriendelijk ingerichte straten en putten, en de aanplant van voldoende voedsel- en waardplanten. Bij elke ingreep of herinrichting van de ruimte wordt rekening gehouden met de klimaatopgave en het versterken van de biodiversiteit.
  • Dordrecht informeert en stimuleert burgers om zelf egelsnelwegen te realiseren door een gat in hun erfafscheiding te maken waardoor egels vrij in en uit de tuinen kunnen lopen.
  • Oevers worden natuurlijk aangelegd. Als dat niet mogelijk is worden bij kades en oevers voorzieningen getroffen zodat te water geraakte dieren een kans hebben om aan de kant te komen, zoals trapjes, vlonders of touwen.
  • Kunstmatige verlichting en geluidsoverlast verstoren het bioritme van mens en dier. Daarom is Dordrecht uiterst terughoudend bij het verlichten van parken en natuurgebieden en bij het aanhouden van verlichting in gebouwen. Indien verlichting echt noodzakelijk is, kiest Dordrecht voor de meest diervriendelijke optie en het beschermen van de rust in natuurgebieden. Groen en water worden niet direct aangelicht en armaturen stralen geen licht naar boven uit.
  • Dordrecht zet in op het voorkómen van overlast door in het wild levende dieren. Daarom worden bijvoorbeeld nestkasten geplaatst om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken, zorgt de gemeente voor gevarieerde aanplant van groen, komt er een voederverbod in de openbare ruimte en worden er, waar nodig, rasters geplaatst om dieren te weren bij wegen en in de bebouwde kom. Klemmen, vallen en andere vang- of dodingsmethoden worden niet langer gebruikt.
  • Dordrecht heeft een aanpak voor de preventie van dierziekten en werkt samen met andere overheden en deskundigen om de verspreiding van dierziekten te voorkomen en past het voorzorgsbeginsel toe.
  • Dordrecht ontmoedigt het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen door bedrijven en inwoners, omdat het gebruik ervan een zeer negatieve impact heeft op de natuur, de biodiversiteit en het welzijn van dieren. Ook het gebruik van nematoden of bacteriepreparaten wordt ontmoedigd, aangezien ook nematoden en bacteriepreparaten een negatieve impact hebben op vlinders en andere insecten.
  Meer informatie
 • Stop de vee-industrie

  De vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er worden zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Kortom: er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.

  • Dordrecht ondersteunt initiatieven voor biologische akker- en tuinbouw.
  • Dordrecht staat vestiging en uitbreiding van bestaande veehouderijen en slachterijen niet toe. Het faciliteert op geen enkele wijze de instandhouding van deze industrie.
  • Dordrecht stelt strengere eisen op het gebied van brandveiligheid, stank- en geluidsoverlast van stallen en andere bedrijven waar dieren bedrijfsmatig worden gehouden. Hierop wordt strikt gehandhaafd. Maatregelen mogen niet ten koste gaan van het welzijn van de gehouden dieren.
  • Dordrecht stimuleert veehouders om te stoppen of de bedrijfsvoering drastisch aan te passen, bijvoorbeeld door over te schakelen naar biologische landbouw.
  • Mestverwerkingsinstallaties zijn niet langer toegestaan.
  • De gemeente bevordert weidegang, verplicht beschutting in weilanden en ziet erop toe dat gehouden dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.
  • Dordrecht stelt strikte dierenwelzijnseisen aan organisaties die schapen, geiten of runderen inzetten voor begrazing. Dordrecht werkt niet samen met organisaties waarbij het slachten van dieren onderdeel is van deze vorm van bedrijfsvoering.
  Meer informatie
 • Zorg voor huisdieren

  In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Alleen al in Dordrecht belanden elk jaar ruim 700 huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat Dordrecht een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.

  • Dordrecht moedigt dierenwinkels en andere tuincentra aan om te stoppen met de verkoop van dieren. Klanten worden eventueel doorverwezen naar een opvangcentrum in de buurt om een dier te adopteren.
  • Dordrecht zorgt voor gedumpte dieren en werkt samen met dierenopvangcentra aan herplaatsing.
  • Dordrecht ondersteunt mensen met een krappe beurs met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten, waaronder castratie en chippen. Ook steunt de gemeente initiatieven als een dierenvoedselbank en een huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen door opname in een zorginstelling of gevangenis.
  • Er komen binnen de bebouwde kom voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van het gebied. Waar honden een gevaar vormen voor het welzijn van in het wild levende dieren worden geen losloopplekken toegestaan.
  • Het hondenlosloopveld in het Weizigtpark wordt vergroot.
  • Dordrecht heft geen hondenbelasting.
  • Er komt een chipplicht voor katten, zodra dit wettelijk mogelijk is. Zwerfdieren kunnen dan makkelijker worden geïdentificeerd. Dordrecht ondersteunt projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst.
  • Dordrecht is uiterst alert op signalen van mogelijke malafide puppyhandelaren of broodfokkers en komt onmiddellijk tegen dit soort praktijken in actie.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws