Adobe Stock 341652314 Funny sheep on the field web

Dierenrechten en dierenwelzijn

In Dordrecht wonen meer dieren dan mensen, maar toch worden zij vaak vergeten in gemeentelijke plannen of beleid of komen ze er bekaaid van af. De Partij voor de Dieren wil dat ook dieren hier een fijne plek hebben om te leven, of dat nu in het wild is of bij mensen thuis. Want de mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren.

Dierenrechten en dierenwelzijn

Dieren in de gemeente

Dordrecht is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Toch heeft Dierenzorgcentrum Louterbloemen moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Dordrecht moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.

  Onze plannen

  Stop de vee-industrie

  De vee-industrie is onethisch en onhoudbaar. Veel dieren zien nooit het daglicht. Er worden zo ontzettend veel dieren gehouden voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Kortom: er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.

  Onze plannen

  In het wild levende dieren

  Dordrecht is niet alleen verantwoordelijk voor zijn inwoners, maar ook voor de in het wild levende dieren. Toch wordt hun leefgebied ingeperkt en worden ze verjaagd of bejaagd. Jagers en vissers verstoren het evenwicht in de natuur en veroorzaken dierenleed. De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren met rust gelaten worden en de mogelijkheid hebben om in vrijheid te leven.

  Onze plannen

  Zorg voor huisdieren

  In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Alleen al in Dordrecht belanden elk jaar ruim 700 huisdieren in het asiel. De Partij voor de Dieren vindt dat Dordrecht een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.

  Onze plannen

  Geen vermaak ten koste van dieren

  Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het gebruik en doden van dieren omwille van vermaak, traditie of mode.

  Onze plannen

  Educatie en voorlichting over dieren

  Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Dordrecht zijn inwoners actief informeert.

  Onze plannen

  Klimaat en energie

  Dieren­rechten en dieren­welzijn

  Natuur en biodi­ver­siteit

  Economie en bedrij­vigheid

  Wonen en bouwen

  Mobi­liteit en bereik­baarheid

  Gezondheid, zorg en veiligheid

  Gelijke kansen, werk en inkomen

  Onderwijs en cultuur

  Demo­cratie, bestuur en privacy