Help minima met kosten huis­dieren


Motie Danielle Vol-van der Holst

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022, behandelend het agendapunt de Begroting 2023 Gemeente Dordrecht,

Constaterende dat:

 • De bestaande minimaregelingen in de begroting verruimd worden, maar niet voor huisdiergelateerde kosten;
 • Huisdieren gelukservaringen vergroten, met name bij minder bedeelde en eenzame mensen;
 • Plotselinge hoge dierenartskosten meestal niet op te brengen zijn voor minima;
 • Mensen soms aan huisdieren beginnen zonder daarvan de kosten te beseffen;
 • Bij het afstaan van huisdieren, een afstandsverklaring geld kost;
 • Kosten van gevonden huisdieren ten koste gaan van het budget van asielen, die al niet ruim in hun budget zitten;
 • In Arnhem mensen met de Gelrepas, vergelijkbaar met de Dordtpas, 50% korting krijgen op dierenartskosten.

Overwegende dat:

 • Er steeds meer mensen financieel zware tijden hebben, waardoor zorgkosten voor huisdieren een steeds groter probleem vormen;
 • Afstandskosten een drempel zijn voor mensen om afstand te nemen van hun huisdier, waardoor zij deze langer houden, met bijkomende extra kosten, of dumpen;
 • De gemeente zuinig moet zijn met dierenasiels en door voorlichting aan Dordtenaren en financiële steun, bijvoorbeeld via kwijtschelding afstandsverklaring-kosten, daar zorg voor kan dragen;
 • Huisdieren om deze redenen meegenomen dienen te worden in het armoedebeleid.

Verzoekt het college:

 • De afstandskosten kwijt te schelden voor minima, als zij vrijwillig afstand nemen van hun huisdier;
 • De mogelijkheid te onderzoeken om de bijzondere bijstand te gebruiken voor een (gedeeltelijke) vergoeding van noodzakelijke medische kosten voor dieren van bijstandsgerechtigden;
 • Mensen met een huisdier die gebruikmaken van de voedselbank te ondersteunen door ze naar de voedselbank voor huisdieren te verwijzen;
 • In contacten met minima, zoals via GR Sociaal, hen te ontraden huisdieren te nemen, in verband met de (eventueel zeer hoge) kosten;
 • De eventuele kosten van deze maatregelen in te schatten en uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 voor te leggen aan de raad, zodat tot besluitvorming over de gewenste verruiming van de minimaregelingen kan worden overgegaan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, DENK, SP, PVV, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie