Een water­tappunt voor de dorst


Motie Pieter Groe­newege

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022, behandelend het agendapunt Vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht,

Constaterende dat:

 • De coalitie in het coalitieakkoord heeft vastgelegd: “We onderzoeken de uitbreiding van het aantal watertappunten op ons eiland;”
 • Deze ambitie helaas niet verwerkt is in de begroting;
 • Het college in antwoord op technische vragen van de Partij voor de Dieren heeft aangegeven “in overleg met de GGD een voorstel [te maken] [...] zodra nadere politieke duiding is opgehaald;”
 • De GGD op dit moment de bestaande Dordtse watertappunten en het beheer daarvan inventariseert.

Overwegende dat:

 • Water een eerste levensbehoefte is, en gratis watertappunten passen bij een gastvrije stad;
 • Watertappunten voorts helpen bij het terugdringen van wegwerpplastic;
 • Het aanleggen van watertappunten op dit moment nog weinig gestructureerd gebeurt;
 • Een aantal locaties waar watertappunten logischerwijs van grote toegevoegde waarde zouden zijn, zoals bijvoorbeeld de Zuid- en Oosthaven, de Viersprong, het Wielwijkpark, Sterrenburgpark, Weizigtpark en Park Merwestein, nog niet voorzien zijn van een watertappunt;
 • Een gestructureerde aanleg van watertappunten past bij de ambitie in het coalitieakkoord.

Verzoekt het college:

 • Te inventariseren waar in Dordrecht behoefte bestaat aan nieuwe watertappunten;
 • Uiterlijk in Q3 2023 een voorstel te presenteren om deze waar mogelijk op een gestructureerde manier aan te leggen;
 • Zich ervoor in te spannen dat alle openbare Dordtse watertappunten goed vindbaar zijn op relevante websites en apps.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren
Kitty Kruger
GroenLinks
Margret Stolk
VSP
Aydin Gündogdu
Op Ons Eiland
Ronald Portier
SP


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen