Mobi­liteit en bereik­baarheid


Vervoer zonder vervuiling

Dordrecht kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

 • Goed en duurzaam openbaar vervoer

  Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Dordrecht beginnen!

  • Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.
  • De gemeente breidt de parkeer-en-reismogelijkheden onder andere in de Spoorzone uit. Voor reizigers die verder gaan met het openbaar vervoer of fiets worden de P&R-faciliteiten gratis.
  • Het openbaar vervoer is en blijft veilig, betrouwbaar, frequent, betaalbaar en toegankelijk, ook voor mensen met een functiebeperking. Het openbaar vervoer is gratis voor mensen met een laag inkomen. In alle woonwijken en dorpskernen is regelmatig openbaar vervoer beschikbaar. De bus tussen het station, de P&R en de binnenstad blijft tot 's avonds laat rijden.
  • Alle voertuigen van de gemeente zijn vanaf de eerstvolgende aanbesteding 100% duurzaam aangedreven en emissievrij.
  • Er komen matrixborden bij alle bushaltes.
  • De gemeente let erop dat nieuwe wijken, zoals De Hoven en Wilgenwende, goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
  • De Essenhof krijgt weer een volwaardige bushalte.
  • Dordrecht lobbyt voor het herstel van de intercityverbinding met Breda.
  Meer informatie
 • Minder en schonere auto’s

  Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Dordrecht kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

  • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat in bestaande wijken. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
  • Dordrecht vormt zijn snippergroen niet om tot parkeerplaatsen.
  • De binnenstad van Dordrecht wordt autoluw. Meer straten in de binnenstad worden autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P&R-voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken en liftershaltes.
  • Binnen de gehele bebouwde kom voert Dordrecht betaald parkeren in met een vergunningensysteem. Het maximale aantal vergunningen per huishouden is twee, waarbij de tweede vergunning duurder is dan de eerste. De gemeente faciliteert bedrijven die deelauto's willen exploiteren in alle Dordtse wijken.
  • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven voor parkeerbelastingen en -vergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto's dan voor schonere auto's.
  • Dordrecht streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen distributiecentra, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
  • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
  • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
  • Op de N3 en op de A16 wordt de maximumsnelheid beperkt tot 80 km/u om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op deze snelheid wordt strikt gecontroleerd middels trajectcontrole.
  • De gemeente voert milieuzones in om vervuilend verkeer te weren, te beginnen in de binnenstad en rond natuurgebieden.
  • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantaarnpalen.
  • Initiatieven voor elektrische deelauto's en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund. De gemeente beboet foutgeparkeerde deelscooters consequent.
  • Dordrecht richt wijken met een hoge parkeerdruk, zoals Krispijn, in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto's en deel-(bak)fietsen aangeboden (voordelig met Dordtpas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
  • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
  • Dordrecht onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.
  • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad, op het Wantij en in natuurgebieden zijn vanaf 2030 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.
  Meer informatie
 • Ruim baan voor voetgangers en fietsers

  Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonde en aantrekkelijke stad, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

  • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
  • Dordrecht pakt onlogische en gevaarlijke fietsroutes aan, zoals de spoorwegovergang Krommedijk, de route Weeskinderendijk Boven-Laan der Verenigde Naties, de route Dokweg-Achterhakkers en de kruising Spuiweg/Singel.
  • Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.
  • De binnenstad van Dordrecht wordt autoluw. Meer straten in de binnenstad worden autovrij.
  • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit de binnenstad en uit recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.
  • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
  • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij de treinstations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.
  • De proef met fietsvlonders wordt uitgebreid. Waar de fietsvlonders goed gebruikt worden, realiseert de gemeente permanente fietsparkeervoorzieningen.
  Meer informatie
 • Veilig verkeer

  We zetten in op een verkeersveilige stad door onveilige straten als de Chico Mendesring, de Bosboom Toussaintstraat en de Oude Veerweg verkeersveiliger in te richten.

  • In principe geldt er voor gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/h.
  • In straten zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u. Straten zonder trottoirs worden omgevormd tot (woon)erven, met een maximumsnelheid van 15 km/u.
  • Dordrecht past de inrichting van wegen aan zodat weggebruikers niet harder kunnen rijden dan de maximumsnelheid. 30 km/u-straten worden ingericht met verkeersremmende maatregelen, zoals klinkers, wegversmallingen en drempels. Ook de racebanen in het buitengebied worden aangepakt.
  • Er komt een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.
  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Nieuws