Mike van den berg mi SG Owjpp QA unsplash Dordrecht Centrum Snelweg A16 web

Mobiliteit en bereikbaarheid

Dordrecht kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren. Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Veilig verkeer

We zetten in op een verkeersveilige stad door onveilige straten als de Chico Mendesring, de Bosboom Toussaintstraat en de Oude Veerweg verkeersveiliger in te richten.

Onze plannen

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonde en aantrekkelijke stad, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

Onze plannen

Goed en duurzaam openbaar vervoer

Momenteel investeert de overheid ruim twee keer zoveel in wegen als in het openbaar vervoer. Als we dat omdraaien wordt Nederland een stuk schoner, veiliger en duurzamer. Laten we in Dordrecht beginnen!

Onze plannen

Minder en schonere auto’s

Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Dordrecht kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

Onze plannen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy