Verwaar­lozing van panden daad­krachtig aanpakken


Motie Pieter Groe­newege

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022, behandelend het agendapunt Vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht,

Constaterende dat:

  • het college in de Begroting verloederde en vervallen panden benoemt als een van de redenen van (woon)overlast (p. 29);
  • de aanpak van panden met achterstallig onderhoud niet wordt benoemd;
  • het college op grond van de Excessenregeling in de Welstandsnota de mogelijkheid heeft om tegen excessen op te treden, waarvan sprake is bij een bouwwerk of een gedeelte daarvan dat in extreme staat van verwaarlozing verkeert.

Overwegende dat:

  • achterstallig onderhoud vroegtijdig moet worden gesignaleerd om veiligheidsproblemen en sloop van (delen van) beeldbepalende gebouwen te voorkomen;
  • het Teerlinkpand een goed voorbeeld is van een situatie waarbij standvastige handhaving nodig is om het pand weer in goede staat te krijgen.

Verzoekt het college:

  • alle wettelijke mogelijkheden in te zetten om daadkrachtig te handhaven op verwaarlozing van panden en deze verwaarlozing in de toekomst te voorkomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren
Margret Stolk
VSP
Ronald Portier
SP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen