Kerst­bo­men­beleid gemeente Dordrecht


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 24 jan. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Elk jaar laat de gemeente Dordrecht meerdere kerstbomen plaatsen in de stad om de donkere kerstdagen te verlichten. Voor veel Dordtenaren geeft het de kerstdagen extra cachet. Een rondgang langs de bomen leert echter dat het veelal om gekapte bomen gaat. Gekapte bomen gaan dood en kunnen daardoor eenmalig worden gebruikt. Elke gekapte boom is er een te veel.

Tegenwoordig kunnen er levende kerstbomen worden gehuurd / geleaset, die na gebruik weer in de volle grond worden gezet. Daardoor wordt de boom niet gekapt, en ga je de kerstperiode met meer duurzaamheid tegemoet. Hierdoor kun je vele jaren van dezelfde boom genieten.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het voorkomen van bomenkap altijd belangrijk is; ook bij kerstbomen? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bekend met de optie om kerstbomen te huren / leasen?

  3. Ziet het college kansen in het huren / leasen van kerstbomen om nodeloze bomenkap te beperken? Zo nee, waarom niet?

  4. Is het college bereid een voortrekkersrol op zich te nemen door de gekapte, dode kerstbomen tijdens de volgende kerstperiode, en alle toekomstige kerstperiodes, te vervangen door gehuurde / geleasede exemplaren? Zo nee, waarom niet?

De gemeente kan het goede voorbeeld geven voor inwoners door levende kerstbomen te leasen / huren. Veel mensen zijn nog niet bekend met deze optie.

  1. Indien het college bereid is kerstbomen te huren / leasen, is het college tevens bereid dit beleid te communiceren (bijvoorbeeld op de gemeentelijke website en/of middels een persbericht), opdat Dordtenaren geïnspireerd raken om zelf ook voor duurzamer kerstgroen te kiezen?

Een andere mogelijkheid om bomenkap ten behoeve van kerstbomen te beperken, is door (een aantal) kerstbomen een vaste plaats te geven in de stad. Hierdoor zouden ze jaarrond kunnen blijven staan, en op die manier ook bijdragen aan de Dordtse natuur.

  1. Is het college bereid (een aantal) kerstbomen een vaste plaats te geven in de stad, waardoor er niet jaarlijks bomen voor te hoeven worden gekapt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 jan. 2023
Antwoorddatum: 28 mrt. 2023

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 24 januari 2023, bij ons ingekomen op 24 januari 2023, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld over het kerstbomenbeleid van de gemeente Dordrecht. Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het voorkomen van bomenkap altijd belangrijk is; ook bij kerstbomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Wij delen de mening dat onnodige bomenkap moet worden voorkomen. Vrijwel alle kerstbomen worden echter speciaal voor dit doel geteeld bij commerciële bedrijven.

Vraag 2. Is het college bekend met de optie om kerstbomen te huren / leasen?

Antwoord

Het is bekend dat kerstbomen gehuurd of geleased kunnen worden. De bomen die worden aangeboden zijn echter vooral bestemd om binnen te gebruiken. Er zijn ons geen bedrijven bekend die zich al richten op bomen in de openbare ruimte.

Vraag 3. Ziet het college kansen in het huren / leasen van kerstbomen om nodeloze bomenkap te beperken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is gebleken dat er op dit moment geen markt is voor bomen met kluit die in de openbare ruimte gebruikt kunnen worden. Het vervoer van deze bomen met zwaar materieel is ook weer minder duurzaam dan bij gekapte bomen. We volgen de eventuele ontwikkelingen op dit gebied.

Vraag 4. Is het college bereid een voortrekkersrol op zich te nemen door de gekapte, dode kerstbomen tijdens de volgende kerstperiode, en alle toekomstige kerstperiodes, te vervangen door gehuurde / geleasede exemplaren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Wij willen ook werken aan een duurzame oplossing bij het gebruik van kerstbomen. Er is een globale marktverkenning gedaan naar mogelijkheden van leasen. We hebben nog geen passend aanbod gevonden van bomen van het gewenste formaat.

Vraag 5. Indien het college bereid is kerstbomen te huren / leasen, is het college tevens bereid dit beleid te communiceren (bijvoorbeeld op de gemeentelijke website en/of middels een persbericht), opdat Dordtenaren geïnspireerd raken om zelf ook voor duurzamer kerstgroen te kiezen?

Antwoord

Als besloten wordt dat kerstbomen met kluit gebruikt gaan worden zal daarover communicatie plaatsvinden langs de gebruikelijke kanalen zoals sociale media, gemeentelijke website en/of een persbericht.

Vraag 6. Is het college bereid (een aantal) kerstbomen een vaste plaats te geven in de stad, waardoor er niet jaarlijks bomen voor te hoeven worden gekapt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Deze methode wordt al toegepast op plaatsen waar dit mogelijk is. In 2022 zijn er elf (kerst)bomen van verlichting voorzien waarvan drie bomen een vaste plaats hebben. We streven er in de komende jaren naar, waar mogelijk, meer bomen een vaste plek te geven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
Secretaris
A.W. Kolff
Burgemeester