Onder­nemers niet straffen voor afval­scheiding


Artikel 40 vragen Cees Venderbos-Lambinon

Indiendatum: 11 jan. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De inwoners van Dordrecht wordt gevraagd om hun PMD afval te scheiden en dit aan te bieden aan HVC. Hier worden geen extra kosten voor berekend, wat ervoor zorgt dat er geen drempel is voor de inwoners om hieraan bij te dragen. Zo kunnen inwoners voor hun PMD-afval gratis zakken aanvragen bij de HVC of ophalen bij o.a. het stadskantoor. De volle zakken kunnen vervolgens op straat worden aangeboden. Hierbij worden vanuit milieu-oogpunt goede zaken gedaan.

Voor (horeca)ondernemingen is het scheiden van PMD-afval veel minder aantrekkelijk. Ondernemers mogen hun PMD-afval in principe niet aan de kant van de straat aanbieden. Willen zij hun afval scheiden, dienen ze een PMD-afvalbak aan te vragen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Het gevolg van dit beleid is dat ondernemers in de meeste gevallen hun PMD-afval nu bij het restafval doen. Ze bieden het dus ongescheiden aan, wat niet overeenkomt met wat de gemeente Dordrecht ambieert. Andere ondernemers in de binnenstad gedragen zich als bewoners en bieden hun PMD-afval aan straat aan.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt commissielid Cees Venderbos-Lambinon, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het feit dat gescheiden PMD afval dat door de horeca in Dordrecht aan een afvalverwerker wordt aangeboden extra financieel belast wordt?

De hoeveelheid PMD-afval per week voor een ondernemer is aanzienlijk.

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een ongewenste situatie is dat ondernemers worden gestraft voor het scheiden van hun afval? Zo nee, waarom niet?

 2. Is het college bereid om te onderzoeken of er een regeling kan komen die ondernemers niet straft voor het scheiden van hun afval?

In Dordrecht kunnen ondernemers gebruikmaken van de afvalinzameling van de gemeente middels het betalen van reinigingsrecht. Dit reinigingsrecht geeft hen de gelegenheid om een bepaald aantal afvalzakken per week aan te bieden al naar gelang de grootte van het bedrijf. Echter hebben ondernemers ook de mogelijkheid om te kiezen voor een afvalverwerkingsbedrijf, zoals Netwerk, Renewi enzovoorts, waardoor niet alle ondernemers het reinigingsrecht betalen.

 1. Wordt afval van bedrijven die gebruikmaken van de afvalinzameling van de gemeente gescheiden opgehaald?

 2. Hoeveel ondernemers maken gebruik van de afvalinzameling van de gemeente?

 3. Is het college bereid het afval dat ondernemers aanbieden via het reinigingsrecht, gescheiden in te zamelen?

In Amsterdam wordt het plastic afval per 1 januari 2021 gescheiden bij de afvalverwerker. Ook in Rotterdam gebeurt dit op deze manier.

 1. Is het college bereid te onderzoeken of een dergelijk systeem, zoals in Amsterdam en Rotterdam, voordelen heeft ten opzichte van de huidige situatie in Dordrecht?

Met vriendelijke groet,

Cees Venderbos-Lambinon

Commissielid

Partij voor de Dieren Dordrecht

Indiendatum: 11 jan. 2023
Antwoorddatum: 7 feb. 2023

Geachte heer Venderbos-Lambinon,

Bij brief van 11 januari 2023, bij ons binnengekomen op 12 januari 2023, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld met betrekking tot afvalscheiding door ondernemers.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

 1. Is het college bekend met het feit dat gescheiden PMD afval dat door de horeca in Dordrecht aan een afvalverwerker wordt aangeboden extra financieel belast wordt?

Ons is niet bekend dat bedrijven extra financieel worden belast. Bedrijven zijn wettelijk verplicht hun afval gescheiden aan te bieden aan een erkende verzamelaar. Ze betalen voor de afvoer en verwerking de met de inzamelaar overeengekomen kosten. Die kosten zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het afval. Het scheiden van afval kan daarom ook voor bedrijven interessant zijn.
Zie hierbij ook antwoord op vraag 3.

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een ongewenste situatie is dat ondernemers worden gestraft voor het scheiden van hun afval? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn het vanuit de productenverantwoordelijkheid gezien mee eens, echter valt dit buiten de invloedssfeer van de gemeente. Over het gebrek aan invloed bij de uitwerking van de Uitgebreide Producten Verantwoordelijkheid (UPV) heeft de gemeente Rijswijk via een motie bij de VNG aandacht gevraagd. Deze motie is unaniem aangenomen en is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd. Dit heeft een motie in de Tweede Kamer opgeleverd. Zie bijlagen.

 1. Is het college bereid om te onderzoeken of er een regeling kan komen die ondernemers niet straft voor het scheiden van hun afval?

Nee, dit is niet aan de gemeente. Het Rijk maakt bij de wet- en regelgeving verschil tussen bedrijfsafval en huishoudelijk afval, ook bij de producentenverantwoordelijkheid. In het kader van de UPV bestaat vanaf dit jaar voor bedrijven de mogelijkheid om de kosten voor glas en PD (allen plastic verpakkingen en drinkpakken) vergoed te krijgen.
Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft bedrijven van 3 maart 2022 tot 18 mei 2022 in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor kostenloze inzameling van gescheiden PD verpakkingsafval. Informatie hierover is te vinden op de webstie afvalverpakkingen.nl/nl/upv-bedrijfsafval
De gemeente heeft hier geen rol in. Wel hebben wij de lokale inzamelaar van bedrijfsafval attent gemaakt op de aanmeldmogelijkheid afgelopen jaar.

 1. Wordt afval van bedrijven die gebruikmaken van de afcalinzameling van de gemeente gescheiden opgehaald?

Ja. Op basis van de afvalstoffenverordening mogen naast restafval een aantal gescheiden afvalstromen bij het huisvuil worden aangeboden. Het glas, papier, textiel en gft van deze bedrijven wordt gescheiden opgehaald met de reguliere inzameling. Er worden geen aparte routes voor bedrijven gereden.

 1. Hoeveel ondernemers maken gebruik van de afvalinzameling van de gemeente?

In 2022 betaalden 263 bedrijven reinigingsrecht. Het reinigingsrecht is bedoeld als vangnet voor bedrijven met weinig afval, die passen binnen de bestaande inzamellogistiek voor huishoudelijk afval. Het tarief van het reinigingsrecht is mede gerelateerd aan de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. Door scheiden van afval kan een ondernemer de kosten van het reinigingsrecht dus beperken.
De bedrijven die reinigingsrecht betalen hebben meestal minder dan 4 zakken restafval per week (reinigingsrecht 1 of 2) en maximaal 15 zakken per week (reinigingsrecht 5) Horeca met een restaurant heeft doorgaans veel meer afval en is aangewezen op een commerciële inzamelaar.

 1. Is het college bereid het afval dat ondernemers aanbieden via het reinigingsrecht gescheiden in te zamelen?

Ja, dit doen we nu al. Bedrijven die reinigingsrecht betalen mogen nu hun glas, papier, textiel en gft gescheiden aanbieden via reeds bestaande voorzieningen mits die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met deze huishoudelijke afvalstromen en tegelijkertijd met deze afvalstoffen verwerkt kunnen en mogen worden. Voor gescheiden inzameling van kunststoffen, PMD en overige afvalstromen zijn deze bedrijven aangewezen op commerciële inzamelaars eb de mogelijkheden die Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt. De lokale inzamelaar Netwerk zamelt specifiek voor bedrijven, waaronder de gemeente, de "grondstoffenmix"in waarbij meerdere herbruikbare afvalstromen in één bak mogen. De regels voor aanbieden van bedrijfsafvalstoffen bij het huishoudelijk afval zijn vastgelegd in het Uitvoeringsbeleid Afvalstoffenverordening.

 1. Is het college bereid te onderzoeken of een dergelijk systreem, zoals in Amsterdam en Rotterdam, voordelen heeft ten opzichte van de huidige situatie in Dordrecht?

Nee. Voor het Grondstoffenplan Dordrecht 2021-2030 zijn de effecten van nascheiding van PMD uit Dordrechtuitgezocht. Dat bleek minder afvalscheiding op te leveren en sterk kostenverhogend te zijn.
Inmiddels wordt in Dordrecht ruim 58% van het huisvuil gescheiden ingezameld. Dat is in Amsterdam 19% en in Rotterdam 24% waardoor nascheiding in die gemeenten leidt tot meer gescheiden verwerkt afval.
Verder is het commercieel inzamelen van afval zoals in Amsterdam en Rotterdam bij de dienstverleningsovereenkomst met HVC niet mogelijk. Bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst met HVC voor de huisvuilinzameling was een voorwaarde dat de commerciële taken worden afgestoten. Dit is geregeld door deze te verzelfstandigen tot het huidige Netwerk NV.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnfromeerd.

Hoogachten,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M Post A.W. Kolff
secretaris Burgemeester