Jaar­stukken 2021


Tech­nische vragen

Indiendatum: 6 jun. 2022

Leefbaar en Veilig Dordrecht

1. Het cameratoezicht aan de Tolbrugkamp is met een jaar verlengd. Werkt het college naast cameratoezicht ook aan oplossing voor de problemen in dit gebied?

2. Het veranderende dreigingsbeeld heeft aanleiding gegeven om ook aandacht te hebben voor dierenrechtenextremisme. Wat wordt er onder dierenrechtenextremisme verstaan en welk dreigingsbeeld heeft hier aanleiding toe gegeven?

Dierenrechtenextremisme is de benaming van een fenomeen waarbij personen en groepen bij het streven naar verbetering van dierenrechten, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen.

In het meest recente dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat het volgende beschreven:
Het klimaatprotest en de dierenrechtenbeweging in Nederland kenmerken zich tot op heden voornamelijk door activisme of burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, zoals de bezetting van gebouwen, kruispunten of stallen en slachterijen. Zowel binnen extreemlinks (radicale asielrechtenbeweging, anarchisme) als bij klimaat- en dierenrechtenactivisme is tot op zekere hoogte sprake van internationale contacten en solidariteit. Het is onzeker of deze stabiele situatie in Nederland de komende jaren zo blijft. Bij extreemlinks en links- extremisten heersende onvrede over de overheid gevoed door het corona- en klimaatbeleid, de situatie op de woningmarkt, vermeend politiegeweld en rechts-extremistische zichtbaarheid bij coronaprotesten kunnen een toekomstige voedingsbodem vormen voor meer links-extremistische acties in Nederland.

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

1. “We publiceren een projectenkaart voor inwoners.” Waarom toont het college geen voorlopige planningen op de kaart?

We streven ernaar om zoveel projecten integraal uit te voeren. We sluiten daarom onze planningen aan op die van woningcorporaties, nutsbedrijven, HVC, etc. Ook houden we rekening met grote ontwikkelingen zoals groen-blauwe opgave, evenementen, bereikbaarheid, energietransitie, woningbouwprogramma en grote stedelijke plannen. Deze ontwikkelingen zijn nog zo dynamisch dat we regelmatig moeten schuiven met onze planning om tot een optimale afstemming te komen. Om hiermee geen verkeerde verwachtingen te scheppen wat betreft periode van uitvoering en omvang van project, worden alleen de concrete plannen wat betreft omvang en uitvoering gedeeld. De planning is nog niet stabiel genoeg om die aan inwoners etc. te presenteren.

2. “We werken in 2022 verder aan een aanpak om de Wet natuurbescherming te borgen.” Kan dit worden toegelicht? Wordt deze nu niet geborgd?

De gemeente Dordrecht dient zich te houden aan de Wet natuurbescherming, zowel bij projectontwikkeling als bij beheer en onderhoud. Toch zijn er in het verleden abusievelijk dubieuze situaties ontstaan, waarbij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (bevoegd gezag) enkele waarschuwingen heeft afgegeven aan de gemeente. De oorzaak lag in veel onduidelijkheden in het proces. Daarom hebben we bij beheer en onderhoud enkele jaren geleden procesafspraken gemaakt om het risico op zulke situaties te voorkomen in de toekomst. Dit traject is succesvol afgerond. Op dit moment doorlopen we hetzelfde borgingsproces bij de ontwikkelteams van de ambtelijke organisatie.

3. Hoe acteert het college op dit moment op meldingen van invasieve exoten, zoals Aziatische Duizendknopen?

Gemeente Dordrecht heeft vanuit de Europese Unie de verplichting om de verspreiding van invasieve exoten te voorkomen. Dit staat in de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat alle overheden de taak hebben om verspreiding te voorkomen. Dordrecht houdt van de meest bekende invasieve exoten de verspreiding bij. Bij beheer en onderhoud worden vervolgens maatregelen uitgevoerd. Denk aan het effectief verwijderen van Japanse duizendknoop, zoals door het maaien van de plant. Door monitoring houdt de gemeente bij hoe de invasieve exoten zich ontwikkelen.

4. Hoe pakt het nieuwe college de beleidsmatige aanpak biodiversiteit verder op?

De beleidsmatige aanpak biodiversiteit komt voort uit de Omgevingsvisie 1.0 en is genoemd in het groenblauw programma. De stadsecoloog werkt sinds 2021 aan dit programma. Hij behandelt alle facetten die inspelen op biodiversiteit (zowel positief, zoals natuurinclusief bouwen en ontwerpen, als negatief, zoals invasieve exoten). Het programma bestaat uit een combinatie van aanvullend beleid maken, maatregelen nemen of zorgen voor een goede borging van het onderwerp. Ook de Wet natuurbescherming hoort bij deze aanpak.

5. Wanneer kan de raad het uitvoeringsplan natuurinclusief bouwen verwachten?

Aan dit plan wordt momenteel gewerkt. De verwachting is dat deze voor het eind van dit jaar aan uw raad kan worden voorgelegd.

6. Welk budget is uitgegeven aan Dierenwelzijn en welke activiteiten zijn daarmee ondernomen?

In het kader van biodiversiteit wordt in projecten vanuit de opgave groenblauw regelmatig aandacht gegeven aan dierenwelzijn. Zo worden nieuwe vleermuiskasten opgehangen, evenals vogelkasten. Daarnaast wordt in verschillende projecten natuurinclusief gebouwd met verschillende natuurinclusieve maatregelen, zoals een oeverzwaluwwand, insectenhotels etc. Deze projecten zijn in uitvoering of worden nog ingepland voor uitvoering. In 2021 was een budget voor 1,1 mln beschikbaar voor de opgave Groenblauw. De uitgevoerde projecten zijn breder dan dierenwelzijn, het aandeel voor dierenwelzijn is niet exact te specificeren. Naast wat in de opgave Groenblauw wordt besteed aan biodiversiteit en dierenwelzijn, is er een bijdrage van € 200.000 aan Louterbloemen/dierenasiel voor zwerfdieren en is er een budget van €22.000 voor de dierverzorging in parken.

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

1. Welk deel van het budget van het Stimuleringslening Energiezuinig Wonen van 2 miljoen euro is vergeven? Gaat het nieuwe college deze regeling uitbreiden?

Op dit moment is er in totaal voor € 240.000 aan leningen verstrekt, aanvullend daarop is er voor € 310.000 aan aanvragen in behandeling. In totaal is dus ongeveer een kwart van het totale budget dat beschikbaar is voor de stimuleringslening onderhanden. Er zijn op dit moment geen concrete plannen om de regeling uit te breiden, maar we gaan de regeling dit jaar evalueren en afhankelijk van deze evaluatie komen we met een voorstel om de regeling te wijzigen/ uit te breiden.

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

1. Het college heeft alleen doelstellingen gesteld over het bouwen van nieuwe woningen. Zijn er geen doelstellingen gesteld over de totale woningvoorraad?

In Agenda 2030 en Begroting 2022 wordt uitgegaan van groei van de totale woningvoorraad. Dit is vooral van belang bij de sociale woningvoorraad: in de doelstelling om 2.000 sociale huurwoningen tot en met 2031 bij te bouwen zijn 1.000 woningen het aandeel van 10% in de groeiambitie en nog eens 1.000 woningen betreft de transformaties in de wijken (terugbouwen).

2. Voorziet het college problemen bij aankomende ontwikkelingslocaties vanwege PAS?


Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

1. Kunt u uitleggen wat het doel is om Dordrecht te laten groeien naar 140.000 inwoners?

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

1. “Zo zetten we onverminderd in op het verbeteren van de bestaanszekerheid van onze inwoners. Bouwen we stapje voor stapje aan een meer stabiele situatie voor kwetsbare Dordtenaren”; wordt hier ook financiële zekerheid voor kwetsbare Dordtenaren bedoeld?

Financiële zekerheid bieden we door het aanpakken van de schuldenproblematiek. We zorgen voor vroegsignalering van schuldenproblematiek, inzet van minimaregelingen, voorlichting aan kwetsbare groepen en een effectieve ketenaanpak bij schuldsanering.

2. Over welke ontlastende maatregelen heeft u het als u aangeeft mantelzorgers op moeilijke momenten te willen ontlasten?

Mantelzorgers kunnen gebruikmaken van mantelzorgconsulenten, via MEE mantelzorgondersteuning. We bieden logeerzorg aan in samenwerking met Parkhuis. Hier kunnen zorgvragers een aantal dagen tot twee weken logeren zodat de mantelzorger ontlast is of op vakantie kan. Daarnaast bieden we 48 uur per jaar, gratis vervangende mantelzorg aan huis via de Mantelaar en ZorgMies. Hierbij komt er een professional in huis bij de zorgvrager en kan de mantelzorger ook even een adempauze nemen. Dit kan gaan om 2 of 3 uurtjes per keer of een weekend aaneengesloten. Ook hebben we onder de noemer 'Zorg voor jezelf' een breed aanbod voor mantelzorgers om workshops, dagjes weg en zelfs een midweek weg te kunnen gaan. De activiteiten die aangeboden worden zijn gericht op het tegengaan van overbelasting en het leren om te gaan met de zorgsituatie. Tot slot kunnen mantelzorgers via de Dordtpas gebruik maken van gratis parkeren bij het ziekenhuis en in het stadscentrum.

3. Worden er structurele afspraken gemaakt met alle kleine lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld partijen verbonden aan Opd’recht Sociaal?

Er worden subsidies verstrekt aan lokale initiatieven als zij bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Via participatieplekken worden ook een aantal initiatieven gesteund wanneer zij één of meer participanten begeleiding kunnen bieden. Met Opd'recht Sociaal is structureel 4 keer per jaar overleg gepland waarin we ideeën uitwisselen en input ophalen vanuit de wijken. Hiermee sturen we bottumup ons beleid bij. Het platform Opd'recht sociaal ontvangt hiervoor een kleine innovatiesubsidie waaruit zij hun uren kunnen bekostigen. Daarnaast heeft het platform een deel van de rijksmiddelen coronasteunpakket, gericht op het inzetten op sociaal en mentaal welbevinden ontvangen. Met deze subsidie worden dit jaar veel activiteiten mogelijk gemaakt in de wijken en komen Dordtenaren in beeld die door de formele organisaties moeilijker te bereiken zijn.

Indiendatum: 6 jun. 2022
Antwoorddatum: 16 jun. 2022

Leefbaar en Veilig Dordrecht

 1. Het cameratoezicht aan de Tolbrugkamp is met een jaar verlengd. Werkt het college naast cameratoezicht ook aan oplossing voor de problemen in dit gebied?

 2. Het veranderende dreigingsbeeld heeft aanleiding gegeven om ook aandacht te hebben voor dierenrechtenextremisme. Wat wordt er onder dierenrechtenextremisme verstaan en welk dreigingsbeeld heeft hier aanleiding toe gegeven?

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

 1. “We publiceren een projectenkaart voor inwoners.” Waarom toont het college geen voorlopige planningen op de kaart?

 2. “We werken in 2022 verder aan een aanpak om de Wet natuurbescherming te borgen.” Kan dit worden toegelicht? Wordt deze nu niet geborgd?

 3. Hoe acteert het college op dit moment op meldingen van invasieve exoten, zoals Aziatische Duizendknopen?

 4. Hoe pakt het nieuwe college de beleidsmatige aanpak biodiversiteit verder op?

 5. Wanneer kan de raad het uitvoeringsplan natuurinclusief bouwen verwachten?

 6. Welk budget is uitgegeven aan Dierenwelzijn en welke activiteiten zijn daarmee ondernomen?

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

 1. Welk deel van het budget van het Stimuleringslening Energiezuinig Wonen van 2 miljoen euro is vergeven? Gaat het nieuwe college deze regeling uitbreiden?

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

 1. Het college heeft alleen doelstellingen gesteld over het bouwen van nieuwe woningen. Zijn er geen doelstellingen gesteld over de totale woningvoorraad?

 2. Voorziet het college problemen bij aankomende ontwikkelingslocaties vanwege PAS?

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

 1. Kunt u uitleggen wat het doel is om Dordrecht te laten groeien naar 140.000 inwoners?

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

 1. “Zo zetten we onverminderd in op het verbeteren van de bestaanszekerheid van onze inwoners. Bouwen we stapje voor stapje aan een meer stabiele situatie voor kwetsbare Dordtenaren”; wordt hier ook financiële zekerheid voor kwetsbare Dordtenaren bedoeld?

 2. Over welke ontlastende maatregelen heeft u het als u aangeeft mantelzorgers op moeilijke momenten te willen ontlasten?

 3. Worden er structurele afspraken gemaakt met alle kleine lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld partijen verbonden aan Opd’recht Sociaal?