Jaar­stukken 2021


Tech­nische vragen

Indiendatum: 6 jun. 2022

Leefbaar en Veilig Dordrecht

 1. Het cameratoezicht aan de Tolbrugkamp is met een jaar verlengd. Werkt het college naast cameratoezicht ook aan oplossing voor de problemen in dit gebied?

 2. Het veranderende dreigingsbeeld heeft aanleiding gegeven om ook aandacht te hebben voor dierenrechtenextremisme. Wat wordt er onder dierenrechtenextremisme verstaan en welk dreigingsbeeld heeft hier aanleiding toe gegeven?

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

 1. “We publiceren een projectenkaart voor inwoners.” Waarom toont het college geen voorlopige planningen op de kaart?

 2. “We werken in 2022 verder aan een aanpak om de Wet natuurbescherming te borgen.” Kan dit worden toegelicht? Wordt deze nu niet geborgd?

 3. Hoe acteert het college op dit moment op meldingen van invasieve exoten, zoals Aziatische Duizendknopen?

 4. Hoe pakt het nieuwe college de beleidsmatige aanpak biodiversiteit verder op?

 5. Wanneer kan de raad het uitvoeringsplan natuurinclusief bouwen verwachten?

 6. Welk budget is uitgegeven aan Dierenwelzijn en welke activiteiten zijn daarmee ondernomen?

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

 1. Welk deel van het budget van het Stimuleringslening Energiezuinig Wonen van 2 miljoen euro is vergeven? Gaat het nieuwe college deze regeling uitbreiden?

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

 1. Het college heeft alleen doelstellingen gesteld over het bouwen van nieuwe woningen. Zijn er geen doelstellingen gesteld over de totale woningvoorraad?

 2. Voorziet het college problemen bij aankomende ontwikkelingslocaties vanwege PAS?


Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

 1. Kunt u uitleggen wat het doel is om Dordrecht te laten groeien naar 140.000 inwoners?

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

 1. “Zo zetten we onverminderd in op het verbeteren van de bestaanszekerheid van onze inwoners. Bouwen we stapje voor stapje aan een meer stabiele situatie voor kwetsbare Dordtenaren”; wordt hier ook financiële zekerheid voor kwetsbare Dordtenaren bedoeld?

 2. Over welke ontlastende maatregelen heeft u het als u aangeeft mantelzorgers op moeilijke momenten te willen ontlasten?

 3. Worden er structurele afspraken gemaakt met alle kleine lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld partijen verbonden aan Opd’recht Sociaal?