Word klimaat­neu­traal met de CO2-pres­ta­tie­ladder


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 22 jun. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

29 Nederlandse gemeenten, 3 provincies, 7 waterschappen en alle ministeries hebben zich laten certificeren, of doorlopen op dit moment het proces van certificering, met de CO2-prestatieladder, een instrument van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

SKAO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lichten het instrument als volgt toe: “De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2-voetafdruk, specifieke reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de gemeentelijke organisatie.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stimuleert haar leden zich hiermee te laten certificeren, en doet dat ook zelf. De VNG biedt gemeenten ondersteuning bij de certificering via haar Programma CO2-reductie.

De Partij voor de Dieren wil het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht vragen gehoor te geven aan de oproep van de VNG en aan de slag te gaan met de CO2-prestatieladder.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de CO2-prestatieladder? Wat vindt het college van dit instrument?

  2. Is het college bekend met het feit dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar leden stimuleert dit instrument te gebruiken en daartoe ondersteuning biedt?

Het college heeft als doelstelling dat Dordrecht in 2040 klimaatneutraal is. De CO2-prestatieladder kan, naar de mening van de Partij voor de Dieren, voor zowel de raad als het college zelf een effectief instrument zijn om te bepalen of de gemeente op de goede weg is naar het behalen van dat doel.

  1. Is het college bereid de gemeente Dordrecht te laten certificeren met de CO2-prestatieladder en jaarlijks over de voortgang van de in dit kader genomen maatregelen te rapporteren, bijvoorbeeld in de Jaarstukken of in een aparte voortgangsbrief?

Aanbesteden
Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, kan de CO2-prestatieladder ook ingezet worden om als opdrachtgever duurzaam aan te besteden.

  1. Op de website van de CO2-prestatieladder staat de gemeente Dordrecht genoemd onder de ‘Opdrachtgevers’. Kan het college toelichten wat dit inhoudt?

  2. Over de gemeente Dordrecht als opdrachtgever zijn op de website van de CO2-prestatieladder nog geen gegevens beschikbaar. Kan het college, in overleg met de SKAO, deze website laten aanvullen?

  3. Is het college bereid de CO2-prestatieladder als opdrachtgever in te zetten om duurzaam aan te besteden?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 jun. 2022
Antwoorddatum: 31 aug. 2022

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 22 juni 2022, bij ons ingekomen op 22 juni 2022, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld inzake Word klimaatneutraal met de CO2-prestatieladder.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college bekend met de CO2-prestatieladder? Wat vindt het college van dit instrument?

Antwoord: Wij zijn bekend met het instrument. Het is een bekende manier om de CO2-voetafdruk van de eigen organisatie in beeld te krijgen en specifieke reductiedoelen en reductie-instrumenten in beeld te brengen.

Vraag 2. Is het college bekend met het feit dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar leden stimuleert dit instrument te gebruiken en daartoe ondersteuning biedt?

Antwoord: De VNG heeft ons daarover geïnformeerd.

Vraag 3. Is het college bereid de gemeente Dordrecht te laten certificeren met de CO2-prestatieladder en jaarlijks over de voortgang van de in dit kader genomen maatregelen te rapporteren, bijvoorbeeld in de Jaarstukken of in een aparte voortgangsbrief?

Antwoord: De CO2-prestatieladder is in 2009 door Prorail ontwikkeld. Het doel was om een methodiek te ontwikkelen om in een aanbestedingsproces op een uniforme meetbare manier inschrijvers een gunningsvoordeel te bieden naarmate ze hoger op de ladder staan. De methodiek wordt inmiddels breed ingezet in Nederland. De gemeente is een aanbestedende dienst waarvoor certificering weinig meerwaarde heeft. Omdat we het wel belangrijk vinden om te laten zien waar we staan en wat we zelf doen kiezen we ervoor om de methodiek toe te passen en onze beschikbare middelen in te zetten op de uitvoering.

Vraag 4. Op de website van de CO2-prestatieladder staat de gemeente Dordrecht genoemd onder de 'Opdrachtgevers'[5]. Kan het college toelichten wat dit inhoudt?

Antwoord: Dordrecht heeft zelf niet actief gevraagd om een vermelding op deze website. De gemeente Dordrecht vraagt, afhankelijk van de aanbesteding, soms de CO2-prestatieladder als vereiste. Door het opnemen van deze vereiste is de gemeente genoemd als 'opdrachtgever' zoals bedoeld op de website van de CO2-prestatieladder. Zie voor een verdere toelichting vraag 6.

Vraag 5. Over de gemeente Dordrecht als opdrachtgever zijn op de website van de CO2-prestatieladder nog geen gegevens beschikbaar. Kan het college, in overleg met de SKAO, deze website laten aanvullen?

Antwoord: Het gaat hier om contact-informatie van de gemeente. Het voert te ver om bij elke website dit aan te laten vullen en dit is wat ons betreft ook geen kanaal om deze gegevens te delen. Overigens is bij geen enkele opdrachtgever die vermeld staat op de site dit ingevuld.

Vraag 6. Is het college bereid de CO2-prestatieladder als opdrachtgever in te zetten om duurzaam aan te besteden?

Antwoord: Dat is een mogelijkheid. We hebben als doel om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Dat betekent ook dat we onze eigen huis op orde moeten hebben. Eén van de onderdelen is het inkoopproces verduurzamen. Op dit moment wordt het, binnen Drechtsteden afgesproken, Inkoop- en Aanbestedingsbeleid geïmplementeerd. Hierin is onder andere opgenomen dat duurzaamheidsambities en duurzaamheidscriteria een prominentere plek te geven in aanbestedingen. Een eerste aanzet daarvoor zal plaatsvinden bij aanbestedingen in de GWW-sector. We bekijken welke instrumenten, waaronder de CO2-prestatieladder, bij deze aanbestedingen het beste passen. Ondertussen bekijken we per relevante aanbesteding wel welke mogelijkheden er zijn om een zo duurzaam mogelijke uitvraag te doen.


Aanvullend verkennen we of Dordrecht een SDG-gemeente (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) kan worden en wat er voor nodig is om daar op een goede manier invulling aan te geven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
burgemeester


[5] Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). (2022). Opdrachtgevers. Opgehaald van https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/opdrachtgevers