Word klimaat­neu­traal met de CO2-pres­ta­tie­ladder


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 22 jun. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

29 Nederlandse gemeenten, 3 provincies, 7 waterschappen en alle ministeries hebben zich laten certificeren, of doorlopen op dit moment het proces van certificering, met de CO2-prestatieladder, een instrument van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

SKAO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lichten het instrument als volgt toe: β€œDe CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat zorgt voor een duidelijk inzicht in de CO2-voetafdruk, specifieke reductiedoelen en structurele CO2-reductiemaatregelen in de gemeentelijke organisatie.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stimuleert haar leden zich hiermee te laten certificeren, en doet dat ook zelf. De VNG biedt gemeenten ondersteuning bij de certificering via haar Programma CO2-reductie.

De Partij voor de Dieren wil het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht vragen gehoor te geven aan de oproep van de VNG en aan de slag te gaan met de CO2-prestatieladder.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de CO2-prestatieladder? Wat vindt het college van dit instrument?

  2. Is het college bekend met het feit dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar leden stimuleert dit instrument te gebruiken en daartoe ondersteuning biedt?

Het college heeft als doelstelling dat Dordrecht in 2040 klimaatneutraal is. De CO2-prestatieladder kan, naar de mening van de Partij voor de Dieren, voor zowel de raad als het college zelf een effectief instrument zijn om te bepalen of de gemeente op de goede weg is naar het behalen van dat doel.

  1. Is het college bereid de gemeente Dordrecht te laten certificeren met de CO2-prestatieladder en jaarlijks over de voortgang van de in dit kader genomen maatregelen te rapporteren, bijvoorbeeld in de Jaarstukken of in een aparte voortgangsbrief?

Aanbesteden
Naast het verduurzamen van de eigen organisatie, kan de CO2-prestatieladder ook ingezet worden om als opdrachtgever duurzaam aan te besteden.

  1. Op de website van de CO2-prestatieladder staat de gemeente Dordrecht genoemd onder de β€˜Opdrachtgevers’. Kan het college toelichten wat dit inhoudt?

  2. Over de gemeente Dordrecht als opdrachtgever zijn op de website van de CO2-prestatieladder nog geen gegevens beschikbaar. Kan het college, in overleg met de SKAO, deze website laten aanvullen?

  3. Is het college bereid de CO2-prestatieladder als opdrachtgever in te zetten om duurzaam aan te besteden?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren