Wat gebeurt er met de damherten in Park Merwe­stein?


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 24 okt. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

“Woensdag 26 oktober opent het park wat later, in verband met de jaarlijkse selectie van de damherten,” zo lezen we op de website van Park Merwestein.

Elders op deze website wordt dit proces nader toegelicht: “Om inteelt te voorkomen wordt om de 3 jaar de bok vervangen door een nieuw exemplaar. Verder wordt ieder jaar volgens een afgestemd protocol de roedel geselecteerd. De dat jaar jong geboren bokjes verdwijnen, om concurrentie met de oudere bok te voorkomen. Ook oudere hindes worden eruit geselecteerd, zodat er een vitale en gezonde roedel overblijft bestaande uit één bok en 14 hindes. Tijdens deze selectie zal het park meestal tijdelijk worden gesloten.

De woorden “een nieuw exemplaar” wekken de suggestie dat het hier om spullen gaat; niet om wezens met eigen gevoelens en belangen. Voorts roept de zin “De bokjes verdwijnen” meer vragen op dan ze beantwoordt. Daarom stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde de volgende vragen:

 1. Wat gebeurt er met de bokjes die “verdwijnen”? Kan het proces van verdwijning nader worden toegelicht?

 2. Wat gebeurt er met de hindes die “eruit geselecteerd worden”?

 3. Wat gebeurt er met de bok die om de drie jaar “vervangen wordt door een nieuw exemplaar”?

 4. Waar haalt het park het “nieuwe exemplaar” vandaan?

 5. Waarom wordt het park tijdens deze jaarlijkse verdwijntruc tijdelijk gesloten?

 6. Kan het college het “afgestemde protocol” dat ten grondslag ligt aan de selectie delen met de raad? Tussen welke partijen is dit protocol afgestemd?

 7. Wat is volgens het college de invloed van deze ingreep op het welzijn van de damherten?

 8. Wat is volgens het college de invloed van deze ingreep op de familiebanden van de damherten?

Park Merwestein wordt beheerd door Stichting Park Merwestein.

 1. Welke invloed heeft het college op het beheer van Park Merwestein?

 2. Ontvangt de Stichting Park Merwestein subsidie van de gemeente? Zo ja, wat bedraagt deze?

Helaas voldoet de hertenkamp van Park Merwestein niet aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Bij kinderboerderijen die daar wel aan voldoen, mogen alle dieren oud worden op de kinderboerderij. Er wordt dan niet met de dieren gefokt en geen enkel dier belandt in het slachthuis. Ook worden er andere maatregelen genomen ten behoeve van het welzijn van de dieren.

 1. Is het college bereid de hertenkamp van Park Merwestein, Stadsboerderij Weizigt, de Dierenweide Wantijpark en eventuele andere kinderboerderijen te laten voldoen aan de voorwaarden van het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

“De nauwlettende bezoeker/toeschouwer zal omstreeks juni/juli, -ongeveer zeven maanden na de bronsttijd- waarnemen, dat de drachtige hinde -tegen de tijd van het werpen- zich probeert af te zonderen van de roedel. Ze zal proberen om tussen de brandnetels of enige hoge begroeiing haar jong te werpen,” zo staat te lezen op de website van Park Merwestein.

 1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het op de hertenkamp voor drachtige hindes nauwelijks mogelijk is om zich af te zonderen van de roedel? Ziet het college hier, net als de Partij voor de Dieren, een dierenwelzijnsprobleem?

 2. Is het college bereid zich ervoor in te zetten dat het verblijf op dit punt wordt verbeterd?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 okt. 2022
Antwoorddatum: 22 nov. 2022

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 24 oktober 2022, bij ons ingekomen op 25 oktober 2022, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie PvdD vragen gesteld over 'Wat gebeurt er met de damherten in Park Merwestein?'.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vooraf

De gemeente heeft zelf een aantal dieren in bezit die verblijven in de verschillende parken van de stad. Zo zijn er dieren te vinden in Park Merwestein, het Wantijpark, het Dubbelmondepark en op de Stadsboerderij van Duurzaamheidscentrum Weizigt. Dierverzorgers van de gemeente Dordrecht zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren, het onderhouden van de dierenverblijven en de instandhouding van de populatie conform het Dierenbeleid. Verder draagt de gemeente zorg voor een adequate beveiliging van de dieren in verband met vandalisme en vuurwerk.

1. Wat gebeurt er met de bokjes die "verdwijnen"? Kan het proces van verdwijning nader worden toegelicht?

De term "verdwijnen" is niet door de gemeente gebruikt in de communicatie. Wij spreken van een jaarlijkse afvang. De afvang van de herten om de kudde gezond te houden wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan. Naast het afvangen van de herten zorgt het bedrijf ook voor de herplaatsing van de herten die zijn afgevangen. We streven ernaar om de herten zoveel mogelijk te herplaatsen. Dit jaar zijn alle zeven afgevangen herten herplaatst.

2. Wat gebeurt er met de hindes die "eruit geselecteerd worden"?

Deze worden ondergebracht bij een nieuwe kudde of deze worden herplaatst met een bok bij een particulier. Dit jaar zijn alle hindes herplaatst.

3. Wat gebeurt er met de bok die om de drie jaar "vervangen wordt door een nieuw exemplaar"?

Voor een oude bok is veelal geen plek. Aangezien de dieren niet gemerkt zijn, kan bij doorfokken de herkomst niet worden achterhaald. Hierdoor is er een risico op inteelt, waardoor het overplaatsen van de oude bok niet kan. Veelal resteert dan nog hem af laten maken.

4. Waar haalt het park het "nieuwe exemplaar" vandaan?

De "nieuwe" bok komt via herplaatsing bij ons, om zodoende inteelt te voorkomen.

5. Waarom wordt het park tijdens deze jaarlijkse verdwijntruc tijdelijk gesloten?

De herten worden verdoofd om ze op een rustige wijze te kunnen afvangen, dit moet in alle kalmte gedaan worden. Dat is ook de reden waarom we er niet vooraf over communiceren via lokale berichtgeving.

6. Kan het college het "afgestemde protocol" dat ten grondslag ligt aan de selectie delen met de raad? Tussen welke partijen is dit protocol afgestemd?

Dit betreft een mondelinge afspraak met het gespecialiseerde bedrijf zoals we dat al jaren uitvoeren.

7. Wat is volgens het college de invloed van deze ingreep op het welzijn van de damherten?

Het afvangen van de herten vindt plaats om rivaliteit tussen de bokken en om inteelt te voorkomen. In hun normale habitat zouden deze bokjes een eigen kudde gaan maken. Dan druipt de verliezer af, echter is dit niet mogelijk in het park en wordt er een selectie gemaakt. De oudere hindes worden herplaatst om de kudde vitaal te houden. Binnen de beperkingen van het leven in een park, is het dierenwelzijn geborgd.

8. Wat is volgens het college de invloed van deze ingreep op de familiebanden van de damherten?

Zie het antwoord op vraag 7. Daarnaast zijn de familiebanden bij herten over het algemeen minder sterk.

9. Welke invloed heeft het college op het beheer van Park Merwestein?

Het beheer van het groen en het verzorgen van de dieren valt onder de verantwoording van de gemeente. De stichting Park Merwestein is een zelfstandige stichting met wie we regelmatig overleggen als het gaat om het beheer en onderhoud van het park. De stichting draagt zelf de verantwoording voor hun communicatie over het park.

10. Ontvangt de Stichting Park Merwestein subsidie van de gemeente? Zo ja, wat bedraagt deze?

Nee.

11. Is het college bereid de hertenkamp van Park Merwestein, Stadsboerderij Weizigt, de Dierenweide Wantijpark en eventuele andere kinderboerderijen te laten voldoen aan de voorwaarden van het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

In 2023 evalueren we het dierenbeleid. We nemen deze vraag als onderzoeksvraag mee in de evaluatie.

12. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het op de hertenkamp voor drachtige hindes nauwelijks mogelijk is om zich af te zonderen van de roedel? Ziet het college hier, net als de Partij voor de Dieren, een dierenwelzijnsprobleem?

Het rondom belopen door bezoekers van herten is inderdaad niet prettig voor de dieren. Om rust te creëren wordt tijdens de werptijd een deel van het park afgesloten om dit rondlopen te voorkomen. In een deel van het park laten we de brandnetels hoog groeien, zodat de jonge dieren hier beschut kunnen liggen.

13. Is het college bereid zich ervoor in te zetten dat het verblijf op dit punt wordt verbeterd?

Dit punt nemen we mee in de evaluatie van het dierenbeleid. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
burgemeester