Bedrijfs­matige opvang dieren


Artikel 40 vragen

Indiendatum: 24 okt. 2022

Artikel 40-vragen: Bedrijfsmatige opvang van huisdieren

Indiener: Danielle Vol en Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren

Datum: 24 oktober 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Partij voor de Dieren heeft berichten ontvangen van overlast veroorzaakt door dierenopvang Het Pluisje(1) aan de Boshamerstraat. Tevens zijn er zorgen geuit over het welbevinden van de dieren. Over het welzijn van de dieren en de overlast die wordt ervaren zijn meerdere meldingen gedaan bij instanties als de gemeente en de wijkagent.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stellen het raadslid Danielle Vol, Partij voor de Dieren, en het commissielid Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dierenopvang Het Pluisje?

  2. Kan het college een overzicht geven van de meldingen die het over dierenopvang Het Pluisje en andere hondenopvangen ontvangen heeft?

  3. Kan het college een overzicht geven van de (handhavings)acties die het omtrent dierenopvang Het Pluisje en andere hondenopvangen ondernomen heeft?

  4. Is een dergelijke bedrijfsvoering, als die van Het Pluisje, een meldingsplichtige activiteit conform de Wet Milieubeheer? Zo ja, is voor Het Pluisje een melding gedaan?


Bestemmingsplan ‘Krispijn’

Deze dierenopvang is een bedrijfsmatige activiteit aan huis. De bedrijfsmatige activiteit van dierenopvang Het Pluisje is daarom in strijd met het bestemmingsplan. De bestemming ‘wonen’ in het bestemmingsplan Krispijn, die op dit adres geldt, maakt namelijk geen aan huis gebonden bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Voor deze activiteit is dus een omgevingsvergunning nodig. De Partij voor de Dieren heeft geen publicatie kunnen vinden waaruit blijkt dat een omgevingsvergunning op deze locatie verleend is.

Inmiddels heeft de gemeente talloze meldingen ontvangen van omwonenden over Het Pluisje. De gemeente zou daarom al geconstateerd moeten hebben dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. De gemeente zou daarop reeds onderzoek moeten hebben gedaan naar de mogelijkheid tot legalisatie.

5. Is voor de bedrijfsmatige activiteiten van dierenopvang Het Pluisje een omgevingsvergunning verleend?

6. Zo ja, kunnen wij het besluit ontvangen?

7. Zo nee, wanneer heeft het college geconstateerd dat er sprake is van een overtreding? Heeft het college, na het constateren van deze overtreding, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor legalisatie van de bedrijfsmatige activiteiten van Het Pluisje? Zo ja, wat was daarvan de conclusie? Zo nee, wanneer gaat het college dit onderzoek uitvoeren?

Bedrijven aan huis

Het college kan in beleid vastleggen welke bedrijfsmatige activiteiten aan huis het wil toestaan en onder welke voorwaarden.

8. Heeft het college dit vastgelegd? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

9. Welke toetsingscriteria zijn van toepassing op het bedrijfsmatig opvangen van dieren aan huis? Voldoet dierenopvang Het Pluisje aan deze toetsingscriteria?

Dierenwelzijn

Het dierenwelzijn bij hondenopvang Het Pluisje lijkt in het gedrang te zijn. De honden worden uren achtereen in kooien (benches) opgesloten en alleen gelaten. Ze doen hun behoefte ook in de achtertuin, wat tevens voor stankoverlast zorgt voor de buurt, en voor de dieren zelf. Daarnaast worden er dieren opgevangen in kooien in een schuurtje, waar het ‘s zomers onleefbaar heet kan worden.

10. Bij het bedrijfsmatig opvangen van huisdieren gelden er algemene regels voor de huisvesting en verzorging(2). Toetst het college hieraan bij een aanvraag voor dierenopvang? Zo nee, wordt op een andere wijze het welzijn van dieren gewaarborgd?

11. Welke acties kan het college nemen als blijkt dat het dierenwelzijn in het gedrang is?

12. Heeft het college onderzocht wat de best practices van andere gemeenten zijn bij deze problematiek, bijvoorbeeld via Kennisplatform DierVizier of via de VNG? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, is het college bereid zich hierin te verdiepen en uitkomsten te betrekken bij de op te stellen geactualiseerde dierenwelzijnsnota?


Indien minder dan 20 dieren worden opgevangen in een periode van 12 maanden, is sprake van niet-bedrijfsmatige dierenopvang(3).

13. Aan welke regels is een particulier gebonden bij het niet-bedrijfsmatig opvangen van huisdieren in de woning?


Met vriendelijke groet,

Danielle Vol


Partij voor de Dieren


Irma van Herwijnen

Partij voor de Dieren(1)http://www.dierenoppashetpluisje.nl/

https://dierenoppashetpluisje-uitlaatservice.business.site

(2) https://www.rvo.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/regels-huisvesting-verzorging

(3) https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/bedrijfsmatig

Indiendatum: 24 okt. 2022
Antwoorddatum: 14 nov. 2022

De Partij voor de Dieren heeft berichten ontvangen van overlast veroorzaakt door dierenopvang Het Pluisje(1) aan de Boshamerstraat. Tevens zijn er zorgen geuit over het welbevinden van de dieren. Over het welzijn van de dieren en de overlast die wordt ervaren zijn meerdere meldingen gedaan bij instanties als de gemeente en de wijkagent.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stellen het raadslid Danielle Vol, Partij voor de Dieren, en het commissielid Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met dierenopvang Het Pluisje?

Het college is bekend met de dierenopvang Het Pluisje door meldingen die we hebben ontvangen van buurtbewoners en een ingediend handhavingsverzoek op basis van het bestemmingsplan.

2. Kan het college een overzicht geven van de meldingen die het over dierenopvang Het

Pluisje en andere hondenopvangen ontvangen heeft?

Op 25 juni 2022 zijn er twee geregistreerde meldingen van bijtincidenten ontvangen die zijn veroorzaakt door honden van deze opvang. In deze periode heeft de politie ook 3 meldingen gekregen wegens geluidsoverlast van blaffende honden. Op 15 augustus 2022 is er nog een melding geregistreerd in verband met woonoverlast die wordt veroorzaakt door de honden van de dierenopvang Het Pluisje. Ook zijn er drie meldingen bij handhaving hierover binnengekomen.

3. Kan het college een overzicht geven van de (handhavings)acties die het omtrent

dierenopvang Het Pluisje en andere hondenopvangen ondernomen heeft?

Bij de bijtincidenten zijn er handhavers geweest op locatie om zich te oriënteren op de situaties die zich hebben afgespeeld. De handhavers hebben met de bewoner afgesproken dat één van de honden een muilbandje zou dragen.

Na het handhavingsverzoek is er een controle uitgevoerd door OZHZ en vervolgens heeft er een legalisatietoets plaatsgevonden om te kijken of er strijdigheid is met het bestemmingsplan. Uiteindelijk is er geen strijdigheid met het bestemmingsplan geconstateerd maar er is wel overlast geconstateerd door o.a. de aanwezige dieren.

Aangezien het aantal meldingen vanaf juni jl. een redelijk beperkt beeld gaf van de overlast is een buurtbewonersonderzoek uitgezet om te achterhalen hoeveel bewoners overlast ervaren. Daaruit kwam naar voren dat meerdere omwonenden (11 in totaal) overlast ervaren. Daarop zijn acties uitgezet om de woonoverlast te doen stoppen.

De bewoners zijn aangeschreven op basis van de aanpak woonoverlast, er heeft een stopgesprek plaatsgevonden en er is afgesproken een mediation traject in te gaan.

De woningeigenaar is aangeschreven met het dringende verzoek stappen te nemen om overlast te stoppen.

4. Is een dergelijke bedrijfsvoering, als die van Het Pluisje, een meldingsplichtige activiteit conform de Wet Milieubeheer? Zo ja, is voor Het Pluisje een melding gedaan?

Op het perceel ligt de bestemming wonen, waarbij ruimte is voor vrije of aan huis gebonden beroepen. Er mag geen sprake zijn van een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. Volgens jurisprudentie is daarvan sprake vanaf 5 honden (eigen honden niet meegerekend). Er is niet geconstateerd dat er meer dan vijf honden bedrijfsmatig in de woning verbleven. De overlast lijkt zijn oorzaak dan ook vooral te vinden in de grote hoeveelheid honden die privé gehouden worden. Ook moet het bedrijf qua aard en omvang passen binnen de woonbestemming. Dit is een open norm.

5. Is voor de bedrijfsmatige activiteiten van dierenopvang Het Pluisje een omgevingsvergunning verleend?

Nee, een vergunning is voor dit aan huis gebonden beroep niet nodig.

6. Zo ja, kunnen wij het besluit ontvangen?

N.v.t.

Zo nee, wanneer heeft het college geconstateerd dat er sprake is van een overtreding?

Op basis van het bestemmingsplan is er geen sprake van een overtreding. Om die reden is de kwestie verder opgepakt vanuit de woonoverlast aanpak.

7. Heeft het college, na het constateren van deze overtreding, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor legalisatie van de bedrijfsmatige activiteiten van Het Pluisje? Zo ja, wat was daarvan de conclusie? Zo nee, wanneer gaat het college dit onderzoek uitvoeren?

Na het legalisatie onderzoek is er een advies uitgebracht namens OZHZ om niet te handhaven op hetbestemmingsplan, er is voorgesteld om te handhaven op woonoverlast.

8. Heeft het college dit vastgelegd? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

Buurtonderzoek is vastgelegd onder BRS nummer 22-117369 (1) Waarschuwingsbrieven zijn namens de burgemeester verzonden naar de overlastgevers. Ook is de woning eigenaar verzocht maatregelen te treffen om woonoverlast te stoppen. Van het stopgesprek hierop volgend is ook verslag gemaakt en doorgestuurd naar overlastgever. Dit is geregistreerd onder zaaknummer 2022-0142940.

9. Welke toetsingscriteria zijn van toepassing op het bedrijfsmatig opvangen van dieren aan huis? Voldoet dierenopvang Het Pluisje aan deze toetsingscriteria?

De rijksoverheid heeft regels opgesteld over het bedrijfsmatig huisdieren houden. De richtsnoer honden en katten geeft een getalsmatige indicatie van 20 of meer honden of katten in een aaneengesloten periode van 12 maanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op. Zie voor meer informatie https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/bedrijfsmatig

10. Bij het bedrijfsmatig opvangen van huisdieren gelden er algemene regels voor de

huisvesting en verzorging(2). Toetst het college hieraan bij een aanvraag voor

dierenopvang? Zo nee, wordt op een andere wijze het welzijn van dieren gewaarborgd?

Dit is geen taak van het college, maar van de NVWA.

11. Welke acties kan het college nemen als blijkt dat het dierenwelzijn in het gedrang is?

Indien blijkt dat dierenwelzijn in het gedrang is, vragen wij de politie met taakaccent dieren om ter plaatse een kijkje te nemen. Op basis van die observatie kunnen we het NVWA vragen om ter plaatse de dierenwelzijn te controleren.

12. Heeft het college onderzocht wat de best practices van andere gemeenten zijn bij deze problematiek, bijvoorbeeld via Kennisplatform DierVizier of via de VNG? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, is het college bereid zich hierin te verdiepen en uitkomsten te betrekken bij de op te stellen geactualiseerde dierenwelzijnsnota?

We hebben minimaal eens in het kwartaal overleg met het kennisplatform DierVizier en maken daar zeker gebruik van best practices van andere gemeenten. Wat betreft dit onderwerp is dat nog niet besproken, maar we zullen dat oppakken en meenemen in de herijking van zowel het hondenbeleid als het dierenbeleid.

13. Aan welke regels is een particulier gebonden bij het niet-bedrijfsmatig opvangen van

huisdieren in de woning?

Een bewoner van een woning mag geen ernstige en herhaaldelijke overlast, waaronder hinder van dieren, in en vanuit de woning veroorzaken. Verder zijn er regels tegen verontreiniging, loslopende en bijtende honden. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening.