Bedrijfs­matige opvang dieren


Artikel 40 vragen

Indiendatum: 24 okt. 2022

Artikel 40-vragen: Bedrijfsmatige opvang van huisdieren

Indiener: Danielle Vol en Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren

Datum: 24 oktober 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Partij voor de Dieren heeft berichten ontvangen van overlast veroorzaakt door dierenopvang Het Pluisje(1) aan de Boshamerstraat. Tevens zijn er zorgen geuit over het welbevinden van de dieren. Over het welzijn van de dieren en de overlast die wordt ervaren zijn meerdere meldingen gedaan bij instanties als de gemeente en de wijkagent.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stellen het raadslid Danielle Vol, Partij voor de Dieren, en het commissielid Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dierenopvang Het Pluisje?

  2. Kan het college een overzicht geven van de meldingen die het over dierenopvang Het Pluisje en andere hondenopvangen ontvangen heeft?

  3. Kan het college een overzicht geven van de (handhavings)acties die het omtrent dierenopvang Het Pluisje en andere hondenopvangen ondernomen heeft?

  4. Is een dergelijke bedrijfsvoering, als die van Het Pluisje, een meldingsplichtige activiteit conform de Wet Milieubeheer? Zo ja, is voor Het Pluisje een melding gedaan?


Bestemmingsplan ‘Krispijn’

Deze dierenopvang is een bedrijfsmatige activiteit aan huis. De bedrijfsmatige activiteit van dierenopvang Het Pluisje is daarom in strijd met het bestemmingsplan. De bestemming ‘wonen’ in het bestemmingsplan Krispijn, die op dit adres geldt, maakt namelijk geen aan huis gebonden bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Voor deze activiteit is dus een omgevingsvergunning nodig. De Partij voor de Dieren heeft geen publicatie kunnen vinden waaruit blijkt dat een omgevingsvergunning op deze locatie verleend is.

Inmiddels heeft de gemeente talloze meldingen ontvangen van omwonenden over Het Pluisje. De gemeente zou daarom al geconstateerd moeten hebben dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. De gemeente zou daarop reeds onderzoek moeten hebben gedaan naar de mogelijkheid tot legalisatie.

5. Is voor de bedrijfsmatige activiteiten van dierenopvang Het Pluisje een omgevingsvergunning verleend?

6. Zo ja, kunnen wij het besluit ontvangen?

7. Zo nee, wanneer heeft het college geconstateerd dat er sprake is van een overtreding? Heeft het college, na het constateren van deze overtreding, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor legalisatie van de bedrijfsmatige activiteiten van Het Pluisje? Zo ja, wat was daarvan de conclusie? Zo nee, wanneer gaat het college dit onderzoek uitvoeren?

Bedrijven aan huis

Het college kan in beleid vastleggen welke bedrijfsmatige activiteiten aan huis het wil toestaan en onder welke voorwaarden.

8. Heeft het college dit vastgelegd? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

9. Welke toetsingscriteria zijn van toepassing op het bedrijfsmatig opvangen van dieren aan huis? Voldoet dierenopvang Het Pluisje aan deze toetsingscriteria?

Dierenwelzijn

Het dierenwelzijn bij hondenopvang Het Pluisje lijkt in het gedrang te zijn. De honden worden uren achtereen in kooien (benches) opgesloten en alleen gelaten. Ze doen hun behoefte ook in de achtertuin, wat tevens voor stankoverlast zorgt voor de buurt, en voor de dieren zelf. Daarnaast worden er dieren opgevangen in kooien in een schuurtje, waar het ‘s zomers onleefbaar heet kan worden.

10. Bij het bedrijfsmatig opvangen van huisdieren gelden er algemene regels voor de huisvesting en verzorging(2). Toetst het college hieraan bij een aanvraag voor dierenopvang? Zo nee, wordt op een andere wijze het welzijn van dieren gewaarborgd?

11. Welke acties kan het college nemen als blijkt dat het dierenwelzijn in het gedrang is?

12. Heeft het college onderzocht wat de best practices van andere gemeenten zijn bij deze problematiek, bijvoorbeeld via Kennisplatform DierVizier of via de VNG? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, is het college bereid zich hierin te verdiepen en uitkomsten te betrekken bij de op te stellen geactualiseerde dierenwelzijnsnota?


Indien minder dan 20 dieren worden opgevangen in een periode van 12 maanden, is sprake van niet-bedrijfsmatige dierenopvang(3).

13. Aan welke regels is een particulier gebonden bij het niet-bedrijfsmatig opvangen van huisdieren in de woning?


Met vriendelijke groet,

Danielle Vol


Partij voor de Dieren


Irma van Herwijnen

Partij voor de Dieren(1)http://www.dierenoppashetpluisje.nl/

https://dierenoppashetpluisje-uitlaatservice.business.site

(2) https://www.rvo.nl/onderwerpen/dierenwelzijn/regels-huisvesting-verzorging

(3) https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/bedrijfsmatig