Uitbreiding geluids­ruimte Zeeha­ven­be­drijf Dordrecht


Tech­nische vragen

Indiendatum: 13 okt. 2022

 1. Welke juridische ruimte heeft het college om geen gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan? Is het juist dat het college het plan kan wijzigen als aan de voorwaarden wordt voldaan, maar dat dit niet moet?

 2. Kan worden geduid wat er gebeurt indien het college de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan niet toepast (en dit besluit stand houdt bij de rechter)? Is het juist dat het gevolg hiervan is dat ZHD zich op de Hometerminal dan zal moeten houden aan de op dit moment vergunde geluidsruimte, maar wel kan uitbreiden naar de PWA-terminal?

 3. Kunnen de gevolgen hiervan op de bedrijfsvoering van ZHD worden geduid?

 4. Het is mij niet geheel duidelijk hoe de geluidsruimte van de Wilhelminahaven gebruikt kan worden voor ZHD. ZHD ligt immers aan de Wilhelminahaven, dus je zou denken dat hier sprake is van één ondeelbare geluidsruimte. Kan dit worden toegelicht? Kunnen deze (kennelijk) verschillende geluidsruimtes tevens op een kaart worden geduid?

 5. Kan worden toegelicht welke (geluidsproducerende) activiteiten op dit moment plaatsvinden binnen de huidige geluidsruimte van de Wilhelminahaven? In welke mate wordt op dit moment van deze bestaande geluidsruimte gebruikgemaakt en welk aandeel is “over”?

 6. Is voor de ingebruikname van het PWA-terrein door ZHD ook een verschuiving van geluidsruimte nodig? Zo ja, kan die worden toegelicht?

 7. Kan specifieker worden toegelicht wat op dit moment de geluidsnormen voor ZHD zijn, en in welke mate deze op dit moment worden overschreden?

 8. Kan worden toegelicht met welke factor de geluidsruimte van ZHD toeneemt ten opzichte van de huidige situatie, indien de ongebruikte geluidsruimte van de Wilhelminahaven bij die van de Hometerminal wordt gevoegd?

 9. De piekgeluiden van ZHD worden ook middenin de nacht geproduceerd. Kan worden uitgelegd waarom deze geluidsproducerende activiteiten niet overdag zouden kunnen worden uitgevoerd?

 10. Wordt door de uitbreiding van ZHD naar het PWA-terrein meer piekbelasting in het geluidsniveau verwacht?

 11. Welke “best beschikbare technieken” past ZHD op dit moment toe om de geluidsproductie te beperken?

 12. Welke “best beschikbare technieken” past ZHD op dit moment toe om het verwaaien van stof te beperken?

 13. Moet voor deze uitbreiding van ZHD een nieuwe hogere grenswaarde worden vastgesteld voor de omliggende woningen?

 14. Hoeveel meldingen ontvangt de gemeente of de OZHZ jaarlijks over overlast (geluid, stof, etc.) door ZHD? Kan hiervan een overzicht worden gegeven? Vanuit welke wijken komen deze klachten? Wat doet de OZHZ met deze meldingen?

 15. Kan het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid consequenties hebben op toekomstige projecten als het Maasterras?

 16. [Participatie:] Is het juist dat het college ZHD heeft geadviseerd alleen bewoners van westelijk Wielwijk bij het participatieproces te betrekken? Zo ja, waarop is dit advies gebaseerd?

 17. [Participatie:] Waarom heeft ZHD niet meer huishoudens uitgenodigd dan het college heeft geadviseerd? Heeft ZHD er kennis van dat ook inwoners van Oud-Krispijn hun werkzaamheden kunnen horen?

 18. [Participatie:] Van de 2400 uitgenodigde huishoudens zijn slechts 15 personen naar de informatiesessie gekomen. Hoe is deze lage opkomst te verklaren?

 19. [Participatie:] Welke concrete wijzigingen aan de bedrijfsvoering heeft ZHD naar aanleiding van het participatietraject doorgevoerd?