Vervolg­vragen Wat gebeurt er met de damherten in Park Merwe­stein?


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 1 feb. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Op 24 oktober 2022 stelde onze fractie artikel 40-vragen over de damherten in Park Merwestein, die ieder jaar worden “geselecteerd”. Het overschot wordt afgevoerd, waarbij de familiebanden van de herten wreed worden uiteengerukt.

Op 22 november 2022 heeft het college deze vragen beantwoord. De beantwoording geeft aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college een overzicht geven (bijvoorbeeld in tabelvorm) van alle damherten (hindes en bokken) die tijdens de selectie van 2022 zijn afgevangen? Kan hierbij per dier worden aangegeven:
  1. In welk jaar het is afgevangen;

  2. De leeftijd (op het moment van afvangen);

  3. Het geslacht;

  4. Naar welke locatie het is verplaatst;

  5. Of het dier nu nog leeft en, zo nee, wat ermee is gebeurd.

 2. Indien dit nog kan worden nagegaan, kunnen in deze tabel ook de in 2020 en 2021 afgevangen dieren worden opgenomen?

 3. Kan het college, in aanvulling op het bovenstaande, een overzicht geven van de verschillende locaties waar het in 2020, 2021 of 2022 damherten naartoe heeft verplaatst? Kan per locatie worden aangegeven hoe de hertenpopulaties daar beheerd worden, en of er eventueel op enig moment dieren van die locaties naar het slachthuis worden afgevoerd?

 4. Uit de beantwoording valt af te leiden dat de bok in 2022 niet is afgevoerd. Klopt dit? Zo ja, wanneer leidt het college deze bok naar de slachtbank? Welk slachthuis wordt door het college hiervoor uitverkoren?

Recentelijk ontstond er ophef over nieuwe regelgeving waardoor hertenkampen moeten verdwijnen. Op 1 januari 2024 treedt namelijk de positieflijst zoogdieren in werking, waardoor een beperkt aantal zoogdieren nog in gevangenschap mag worden gehouden. Met zoogdieren van overige soorten (waaronder het damhert) mag niet meer worden gefokt.

 1. In een debat met de Tweede Kamer gaf de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dat hij vindt “dat dam- en edelherten in velden en bossen moeten kunnen leven, en niet in een beperkte ruimte achter een hek moeten worden gehouden”. Deelt het college deze mening van de minister van LNV? Kan het college zijn opvatting toelichten?

 2. Indien het college deze mening deelt, is het college dan bereid om al in 2023 te stoppen met het fokken met damherten op de hertenkamp in Park Merwestein? Zo nee, waarom niet?

 3. Hoe gaat het college invulling geven aan het fokverbod voor damherten dat per 1 januari 2024 ingaat? Wordt de bok bijvoorbeeld gesteriliseerd of gecastreerd?

 4. Gaat het college de damherten in Park Merwestein na 1 januari 2024 afstoten, of mogen ze blijven tot ze een natuurlijke dood sterven?

 5. Hoe gaat het college bepalen wat er moet gebeuren met de vrij te komen ruimte in Park Merwestein? Heeft het college hier zelf al plannen voor?

Ook een aantal andere dieren die vaak als huisdier gehouden worden, zoals de Roborovski Dwerghamster, mogen na 1 januari 2024 niet meer in gevangenschap gehouden worden.

 1. Zijn er andere diersoorten die in Dordrecht in gevangenschap worden gehouden waarvan het college meent dat hun gevangenschap indruist tegen hun welzijn? Zo ja, welke? Welke gevolgen verbindt het college hieraan?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 feb. 2023
Antwoorddatum: 21 feb. 2023

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 1 februari 2023, bij ons ingekomen op 1 februari 2023, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens fractie Partij voor de Dieren vervolgvragen gesteld over wat er met de damherten in Park Merwestein gebeurt.

Intro

We hadden een raadsinformatiebrief over de herten in Park Merwestein in voorbereiding, als reactie op het besluit over de positieflijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De raadsinformatiebrief is komen te vervallen, omdat dezelfde informatie wordt gegeven in de beantwoording van deze artikel 40-vragen en in de beantwoording van de artikel 40-vragen gesteld door de fractie VVD.

Wij schetsen graag eerst de situatie.

De herten in het park Merwestein verzorgen we als gemeente zelf. Het afvangen van de herten (om een gezonde populatie te houden) wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan. Naast het afvangen van de herten zorgt het bedrijf ook voor de herplaatsing van de herten die zijn afgevangen. Deze worden ondergebracht bij andere hertenkampen, maar ook bij particuliere aanvragen die zijn binnen gekomen bij dit bedrijf. Indien herplaatsing niet mogelijk is, worden de dieren afgemaakt. De herten zijn niet gemerkt, waardoor het niet te herleiden is hoe oud welk dier precies is en waar het dier na afvangen uiteindelijk terecht is gekomen.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Kan het college een overzicht geven (bijvoorbeeld in tabelvorm) van alle damherten (hindes en bokken) die tijdens de selectie van 2022 zijn afgevangen? Kan hierbij per dier worden aangegeven:

a. In welk jaar het is afgevangen;

b. De leeftijd (op het moment van afvangen);

c. Het geslacht;

d. Naar welke locatie het is verplaatst;

e. Of het dier nu nog leeft en, zo nee, wat ermee is gebeurd.

Antwoord Tijdens de selectie van 2022 zijn er zeven herten (drie bokjes en vier wat oudere hindes) afgevangen. Het afvangen van de herten gebeurt al jaren door een gespecialiseerd bedrijf. Zie ook intro.

Vraag 2. Indien dit nog kan worden nagegaan, kunnen in deze tabel ook de in 2020 en 2021 afgevangen dieren worden opgenomen?

Antwoord Zie de introtekst. De herten zijn niet gemerkt, waardoor het niet te herleiden is hoe oud welk dier precies is.

Vraag 3. Kan het college, in aanvulling op het bovenstaande, een overzicht geven van de verschillende locaties waar het in 2020, 2021 of 2022 damherten naartoe heeft verplaatst? Kan per locatie worden aangegeven hoe de hertenpopulaties daar beheerd worden, en of er eventueel op enig moment dieren van die locaties naar het slachthuis worden afgevoerd?

Antwoord Aangezien de herten niet gemerkt zijn is dit niet te herleiden.

Vraag 4. Uit de beantwoording valt af te leiden dat de bok in 2022 niet is afgevoerd. Klopt dit? Zo ja, wanneer leidt het college deze bok naar de slachtbank? Welk slachthuis wordt door het college hiervoor uitverkoren?

Antwoord De bok is in 2022 niet afgevoerd. De bok wordt afgevoerd indien er risico is op inteelt.

Vraag 5. In een debat met de Tweede Kamer gaf de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dat hij vindt "dat dam- en edelherten in velden en bossen moeten kunnen leven, en niet in een beperkte ruimte achter een hek moeten worden gehouden".
Deelt het college deze mening van de minister van LNV? Kan het college zijn opvatting toelichten?

Antwoord We begrijpen het besluit om de positieflijst aan te passen en we zullen dat uitvoeren.

Vraag 6. Indien het college deze mening deelt, is het college dan bereid om al in 2023 te stoppen met het fokken met damherten op de hertenkamp in Park Merwestein? Zo nee, waarom niet?

Antwoord We gaan de bok steriliseren om natuurlijke voortplanting te voorkomen.

Vraag 7. Hoe gaat het college invulling geven aan het fokverbod voor damherten dat per 1 januari 2024 ingaat? Wordt de bok bijvoorbeeld gesteriliseerd of gecastreerd?

Antwoord Ja, de bok wordt binnenkort gesteriliseerd.

Vraag 8. Gaat het college de damherten in Park Merwestein na 1 januari 2024 afstoten, of mogen ze blijven tot ze een natuurlijke dood sterven?

Antwoord In overleg met beheerders van andere hertenparken bekijken we hoe we de herten tot aan hun natuurlijke dood in parken of dierentuinen kunnen houden.

Vraag 9. Hoe gaat het college bepalen wat er moet gebeuren met de vrij te komen ruimte in Park Merwestein? Heeft het college hier zelf al plannen voor?

Antwoord We hebben hier nog geen plannen voor. We zullen hierover in overleg treden met stichting Park Merwestein.

Vraag 10. Zijn er andere diersoorten die in Dordrecht in gevangenschap worden gehouden waarvan het college meent dat hun gevangenschap indruist tegen hun welzijn? Zo ja, welke?
Welke gevolgen verbindt het college hieraan?

Antwoord Wij houden een aantal dieren, bijvoorbeeld de geiten en schapen in het Wantijpark en de Schotse hooglanders in het Dubbelmonde Park.
Bij het actualiseren van het dierenbeleid zullen we dit in het licht van het beleid van LNV beschouwen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
burgemeester