Subsidie voor natuur in de stad


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 10 okt. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De provincie Zuid-Holland verstrekt subsidies voor projecten die meer natuur in stedelijk gebied in Zuid-Holland realiseren. Deze projectsubsidie ‘Natuur in de stad’ kan tot en met 15 oktober 2022 worden aangevraagd. Subsidiabele projecten moeten bijdragen aan de populaties inheemse plant- en diersoorten in de bebouwde kom van steden en dorpen in Zuid-Holland.

Deze subsidie sluit mooi aan op de doelstelling van het college om de stad te vergroenen. In het coalitieakkoord staat immers: “Ook zorgen we voor meer en gevarieerder groen in de wijken zelf. Daarmee brengen we de groene verbindingen tot aan de voordeur. De verbindingen hebben ook als doel de biodiversiteit te bevorderen.”

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Welke projecten initieert het college tijdens deze coalitieperiode om meer natuur in de stad te realiseren? Indien deze nog niet allemaal bekend zijn, welke zijn al wel bekend of zijn in voorbereiding?

  2. Heeft het college voor (een deel van) deze projecten de hierboven genoemde projectsubsidie ‘Natuur in de stad’ van de provincie Zuid-Holland aangevraagd? Zo ja, kan het college uiteenzetten welke subsidies zijn verleend? Zo nee, waarom niet?

  3. Heeft het college ook andere subsidies voor het realiseren van meer groen in de stad aangevraagd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

  4. Op welke manier houdt het college in de gaten welke subsidies beschikbaar zijn voor het realiseren van zijn beleidsdoelstellingen?

  5. Hanteert het college streefgetallen voor natuur in de stad, met toetsbare tussendoelen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 10 okt. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 10 oktober 2022, bij ons ingekomen op 10 oktober 2022, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie PvdD vragen gesteld over subsidie voor natuur in de stad.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Welke projecten initieert het college tijdens deze coalitieperiode om meer natuur in de stad te realiseren? Indien deze nog niet allemaal bekend zijn, welke zijn al wel bekend of zijn in voorbereiding?

Antwoord Het college initieert projecten om meer natuur in de stad te realiseren in Stadspark XXL. De ontwikkeling van een klimaat- en natuuras staat centraal in het door het college vastgestelde visiedocument "Stadspark XXL" (Mecanoo, 2021). De ambtelijke organisatie bereidt inmiddels de eerste projecten voor in het toekomstig Stadspark. Daarnaast laat het college al maatregelen uitvoeren die de biodiversiteit stimuleren in het Dubbelmonde- en Overkamppark. In Dordtse Kil IV zijn twee groene bufferzone aangelegd op de grens van het bedrijventerrein.

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwikkelen ontstaat ook meer ruimte voor natuur in de stad. Bekende locaties waar natuurinclusieve voorzieningen worden aangelegd zijn Stadswerven, Dordtse Kil IV, het Wervenpark, Amstelwijck-Midden, Huis van Stad en Regio en het Maasterras.

Het is nu nog onbekend op welke andere locaties het college deze coalitieperiode meer natuur realiseert. Andere gewenste locaties voor meer natuur in de stad staan in het "Groenblauw programma van Dordrecht" (Idverde Advies, 2021) en in de ruimtelijke visie "Het groenblauw eiland van Dordrecht" (Urbanisten, 2020). De uitvoerbaarheid van meer natuur in de stad op deze locaties is afhankelijk van aanvullende financiering.

Vraag 2. Heeft het college voor (een deel van) deze projecten de hierboven genoemde projectsubsidie 'Natuur in de stad' van de provincie Zuid‑Holland aangevraagd? Zo ja, kan het college uiteenzetten welke subsidies zijn verleend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Gemeente Dordrecht heeft voor Stadspark XXL een aanvraag voor provinciale subsidie "Natuur in de Stad" ingediend. Het beschikbare subsidiebudget bij de provincie is beperkt en bedraagt in totaal slechts € 200.000,-. Per aanvraag door een publiekrechtelijke organisatie wordt maximaal € 25.000,- toegekend. Dit geldt voor de hele provincie Zuid‑Holland. De aanvraag is 15 oktober 2022 ingediend en rond 15 december 2022 is bekend of er subsidie wordt toegekend.

Vraag 3. Heeft het college ook andere subsidies voor het realiseren van meer groen in de stad aangevraagd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Gemeente Dordrecht heeft ook andere subsidies voor het realiseren van meer groen in de stad gekregen. Het opgaveteam groenblauw heeft vanuit het Rijk een subsidie gekregen voor het vergroenen van de Vogelbuurt. Dit in combinatie met een nieuw in te richten stadsparkje in het Sportpark Reeweg. Begin september 2022 is voor Schampershof en Dijkstraat een subsidieaanvraag ingediend voor meer groen in de binnenstad, onder de noemer klimaatadaptatie. Begin december 2022 is bekend of de subsidie wordt toegekend.

Vraag 4. Op welke manier houdt het college in de gaten welke subsidies beschikbaar zijn voor het realiseren van zijn beleidsdoelstellingen?

Antwoord Gemeente Dordrecht heeft een subsidiecoördinator voor inkomende subsidies. Vanuit deze functie worden opgaven en projecten gekoppeld aan subsidiekansen, door regelmatig subsidiescans uit te voeren, dagelijks het subsidienieuws te volgen vanuit een abonnement op de database Vindsubsidies.nl.

Naar de ambtelijke organisatie wordt over subsidiemogelijkheden gecommuniceerd via intranet, nieuwsbrieven, en door 1 op 1 de subsidiekansen te bespreken met opgavemanagers en projectleiders. Voor het subsidiebeheer maakt gemeente gebruik van een subsidievolgsysteem, waarin voor alle subsidieprojecten het proces van aanvraag tot en met verantwoording wordt gemanaged.

Vraag 5. Hanteert het college streefgetallen voor natuur in de stad, met toetsbare tussendoelen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Wij hanteren (nog) geen streefwaarden voor natuur in de stad. Dit omdat er erg weinig bekend is over de (toestand van de) biodiversiteit in de stad. Het hanteren van heldere en concrete streefgetallen zijn daarom nog niet mogelijk. Meer onderzoek naar de (toestand van de) biodiversiteit is nodig om streefgetallen te hanteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
burgemeester

Interessant voor jou

Hockeyvelden Schenkeldijk: Waterveld cq Zandveld

Lees verder

Uitbreiding geluidsruimte Zeehavenbedrijf Dordrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer