Ganzen in de Wilgen­wende


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 23 dec. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De wijk Wilgenwende is aangelegd als een groene wijk waar ook dieren bij horen. Een van de diersoorten die er rondlopen is de gans.

In de nieuwsbrief van de Wilgenwende van juni 2022 (zie de bijlage) staat te lezen dat de gemeente het plan heeft opgevat om de toom terug te brengen en te behouden tot 5 ganzen. Daarbij wordt gemeld dat de uitvoering nog niet was gestart onder andere vanwege de vogelgriep en het daarbij horende vervoersverbod.

De Partij voor de Dieren heeft bericht ontvangen van een bewoner dat de toom ganzen afgelopen periode plots volledig is verdwenen. Daarbij heeft de Partij voor de Dieren een foto ontvangen waarbij de ganzen gevangen in een kooi zitten.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de toom ganzen in de Wilgenwende volledig is verdwenen?

 2. Klopt het dat de beslissing hiertoe is genomen door het college?
  1. Zo ja, waarom heeft het college besloten de toom ganzen uit de Wilgenwende te halen?

  2. Zo nee, wie heeft deze beslissing genomen?

 3. Op welke gronden is de beslissing genomen om de ganzen te vangen en te verplaatsen?

 4. Welke alternatieve aanpakken zijn overwogen voordat tot de inzet van vangmethoden is besloten? Op welke gronden zijn deze afgewezen?

 5. Worden de ganzen teruggeplaatst?
  1. Zo ja, hoeveel ganzen worden teruggeplaatst en hoe wordt dit aantal bepaald? Wat gebeurt er met de ganzen die niet terug worden geplaatst?

  2. Zo nee, waarom niet, en wat gebeurt er met de ganzen?

 6. Wij hebben vernomen dat de ganzen zouden zijn verplaatst naar het Wantijpark. Klopt dit?

 7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om (een aantal van) de ganzen opnieuw te vangen en te verplaatsen, en dat het op dit moment beter is om de ganzen in het Wantijpark bij elkaar te laten zitten?

De Partij voor de Dieren heeft tevens bericht ontvangen dat de vleugels van de ganzen geknipt zouden zijn.

 1. Klopt het dat de vleugels van de ganzen geknipt zijn? Zo ja, waarom?

Daarnaast wordt in de nieuwsbrief vermeld dat de gemeente eraan denkt om nestbeheer toe te passen. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de eieren niet uit kunnen komen.

 1. Kan het college aangeven wat wordt bedoeld met “nestbeheer”? Welke specifieke maatregelen worden onderzocht?

 2. Op welke manier zal er gezocht worden naar de eieren? Wordt daarbij rekening gehouden met de ganzen en eventuele andere broedende vogelsoorten in de buurt?

 3. Welke methode van nestbeheer gaat het college toepassen, en waarom?

De gans is een diersoort waarover geregeld klachten worden ingediend omdat mensen de dieren als overlastgevend zien, bijvoorbeeld vanwege de uitwerpselen.

 1. Hoe gaat het college om met deze klachten? Waar is deze beleidslijn vastgelegd?

 2. Heeft het college voor het vaststellen van deze beleidslijn een dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisatie geraadpleegd?
  1. Zo ja, welke organisatie en wat was het advies?

  2. Zo nee, waarom niet?

 3. Is het college bereid in de toekomst af te zien van de toepassing van klemmen, vallen en andere vang- en dodingsmethoden om vermeende overlast van dieren tegen te gaan?
  1. Zo ja, is het college bereid dit in de herziene Dierenwelzijnsnota op te nemen?

  2. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege

Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Dordrecht