Ganzen in de Wilgen­wende


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 23 dec. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De wijk Wilgenwende is aangelegd als een groene wijk waar ook dieren bij horen. Een van de diersoorten die er rondlopen is de gans.

In de nieuwsbrief van de Wilgenwende van juni 2022 (zie de bijlage) staat te lezen dat de gemeente het plan heeft opgevat om de toom terug te brengen en te behouden tot 5 ganzen. Daarbij wordt gemeld dat de uitvoering nog niet was gestart onder andere vanwege de vogelgriep en het daarbij horende vervoersverbod.

De Partij voor de Dieren heeft bericht ontvangen van een bewoner dat de toom ganzen afgelopen periode plots volledig is verdwenen. Daarbij heeft de Partij voor de Dieren een foto ontvangen waarbij de ganzen gevangen in een kooi zitten.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat de toom ganzen in de Wilgenwende volledig is verdwenen?

 2. Klopt het dat de beslissing hiertoe is genomen door het college?
  1. Zo ja, waarom heeft het college besloten de toom ganzen uit de Wilgenwende te halen?

  2. Zo nee, wie heeft deze beslissing genomen?

 3. Op welke gronden is de beslissing genomen om de ganzen te vangen en te verplaatsen?

 4. Welke alternatieve aanpakken zijn overwogen voordat tot de inzet van vangmethoden is besloten? Op welke gronden zijn deze afgewezen?

 5. Worden de ganzen teruggeplaatst?
  1. Zo ja, hoeveel ganzen worden teruggeplaatst en hoe wordt dit aantal bepaald? Wat gebeurt er met de ganzen die niet terug worden geplaatst?

  2. Zo nee, waarom niet, en wat gebeurt er met de ganzen?

 6. Wij hebben vernomen dat de ganzen zouden zijn verplaatst naar het Wantijpark. Klopt dit?

 7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om (een aantal van) de ganzen opnieuw te vangen en te verplaatsen, en dat het op dit moment beter is om de ganzen in het Wantijpark bij elkaar te laten zitten?

De Partij voor de Dieren heeft tevens bericht ontvangen dat de vleugels van de ganzen geknipt zouden zijn.

 1. Klopt het dat de vleugels van de ganzen geknipt zijn? Zo ja, waarom?

Daarnaast wordt in de nieuwsbrief vermeld dat de gemeente eraan denkt om nestbeheer toe te passen. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de eieren niet uit kunnen komen.

 1. Kan het college aangeven wat wordt bedoeld met “nestbeheer”? Welke specifieke maatregelen worden onderzocht?

 2. Op welke manier zal er gezocht worden naar de eieren? Wordt daarbij rekening gehouden met de ganzen en eventuele andere broedende vogelsoorten in de buurt?

 3. Welke methode van nestbeheer gaat het college toepassen, en waarom?

De gans is een diersoort waarover geregeld klachten worden ingediend omdat mensen de dieren als overlastgevend zien, bijvoorbeeld vanwege de uitwerpselen.

 1. Hoe gaat het college om met deze klachten? Waar is deze beleidslijn vastgelegd?

 2. Heeft het college voor het vaststellen van deze beleidslijn een dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisatie geraadpleegd?
  1. Zo ja, welke organisatie en wat was het advies?

  2. Zo nee, waarom niet?

 3. Is het college bereid in de toekomst af te zien van de toepassing van klemmen, vallen en andere vang- en dodingsmethoden om vermeende overlast van dieren tegen te gaan?
  1. Zo ja, is het college bereid dit in de herziene Dierenwelzijnsnota op te nemen?

  2. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege

Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Dordrecht

Indiendatum: 23 dec. 2022
Antwoorddatum: 24 jan. 2023

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 23 december 2022, bij ons ingekomen op 27 december 2022, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld inzake ganzen in de Wilgenwende.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Kan het college bevestigen dat de toom ganzen in de Wilgenwende volledig is verdwenen?

Antwoord Ja, dat klopt.

Vraag 2. Klopt het dat de beslissing hiertoe is genomen door het college?

a. Zo ja, waarom heeft het college besloten de toom ganzen uit de Wilgenwende te halen?

b. Zo nee, wie heeft deze beslissing genomen?

Antwoord Ja, de ganzen bevonden zich voornamelijk rondom het appartementencomplex en veroorzaakten daar veelvuldig overlast, daarom hebben we de ganzen daar weggehaald. De ganzen zijn naar het Wantijpark verplaatst.

Vraag 3. Op welke gronden is de beslissing genomen om de ganzen te vangen en te verplaatsen?

Antwoord De ganzen zijn weggevangen op basis van overlast van geluid van de ganzen, met name in de nacht en in de vroege ochtend, en overlast van de uitwerpselen rondom de huizen van omwonenden.

Vraag 4. Welke alternatieve aanpakken zijn overwogen voordat tot de inzet van vangmethoden is besloten? Op welke gronden zijn deze afgewezen?

Antwoord Er zijn geen alternatieve vangmethoden overwogen. Het bedrijf dat we hebben ingehuurd wordt vaker ingezet om overlast gevende ganzen te verplaatsen.

Vraag 5. Worden de ganzen teruggeplaatst?

a. Zo ja, hoeveel ganzen worden teruggeplaatst en hoe wordt dit aantal bepaald? Wat gebeurt er met de ganzen die niet terug worden geplaatst?

b. Zo nee, waarom niet, en wat gebeurt er met de ganzen?

Antwoord Nee. In eerste instantie zouden een aantal ganzen achterblijven in de Wilgenwende. Door een misverstand zijn alsnog alle ganzen weggevangen. De ganzen blijven bij elkaar in het Wantijpark. Nogmaals verplaatsen levert de dieren stress op en verstoort de onderlinge banden tussen de dieren. Dat vinden wij niet wenselijk.

Vraag 6. Wij hebben vernomen dat de ganzen zouden zijn verplaatst naar het Wantijpark. Klopt dit?

Antwoord Ja.

Vraag 7. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is om (een aantal van) de ganzen opnieuw te vangen en te verplaatsen, en dat het op dit moment beter is om de ganzen in het Wantijpark bij elkaar te laten zitten?

Antwoord Ja, we willen de ganzen bij nader inzien liever in het Wantijpark bij elkaar houden. Zie het antwoord op vraag 5.

De Partij voor de Dieren heeft tevens bericht ontvangen dat de vleugels van de ganzen geknipt zouden zijn.

Vraag 8. Klopt het dat de vleugels van de ganzen geknipt zijn? Zo ja, waarom?

Antwoord Ja, dit om te voorkomen dat de ganzen uit het Wantijpark zouden vliegen en elders in een woonwijk mogelijk overlast zouden veroorzaken.

Daarnaast wordt in de nieuwsbrief vermeld dat de gemeente eraan denkt om nestbeheer toe te passen. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de eieren niet uit kunnen komen.

Vraag 9. Kan het college aangeven wat wordt bedoeld met "nestbeheer"? Welke specifieke maatregelen worden onderzocht?

Antwoord Nestbeheer is bedoeld om overbevolking van de ganzen in de omgeving te voorkomen.

Vraag 10. Op welke manier zal er gezocht worden naar de eieren? Wordt daarbij rekening gehouden met de ganzen en eventuele andere broedende vogelsoorten in de buurt?

Antwoord Uiteraard doen we dat met inachtneming van de regels vanuit de Wet natuurbescherming.

Vraag 11. Welke methode van nestbeheer gaat het college toepassen, en waarom?

Antwoord Het onderdompelen van de eieren in maisolie. Hierdoor komen de eieren niet uit en wordt de groep ganzen niet groter.

De gans is een diersoort waarover geregeld klachten worden ingediend omdat mensen de dieren als overlastgevend zien, bijvoorbeeld vanwege de uitwerpselen.

Vraag 12. Hoe gaat het college om met deze klachten? Waar is deze beleidslijn vastgelegd?

Antwoord In het huidige dierenbeleid hebben we opgenomen dat wanneer dieren voor gevaarlijke- of voor de mens ongezonde situaties zorgen, we de overlast bestrijden. Enkel overlast als gevolg van uitwerpselen is daarom niet een reden om in te grijpen als gemeente, mogelijk alleen een actie zoals het schoonmaken van de trottoirs. In dit specifieke geval gaven de ganzen ook geluidsoverlast en met name 's nachts een aanhoudende overlast waardoor bewoners er niet van konden slapen.

Vraag 13. Heeft het college voor het vaststellen van deze beleidslijn een dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisatie geraadpleegd?

a. Zo ja, welke organisatie en wat was het advies?

b. Zo nee, waarom niet

Antwoord Nee, ten tijde van het opstellen van het huidige dierenbeleid zijn geen dierenrechten- of dierenwelzijnsorganisaties geraadpleegd. Daarna hebben we jaarlijks een gesprekstafel dierenbeleid georganiseerd met diverse partners, waaronder de werkgroep vanuit Partij voor de Dieren. Het onderwerp van beperken van overlast is een keer besproken specifiek aangaande ratten.

Vraag 14. Is het college bereid in de toekomst af te zien van de toepassing van klemmen, vallen en andere vang- en dodingsmethoden om vermeende overlast van dieren tegen te gaan?

a. Zo ja, is het college bereid dit in de herziene Dierenwelzijnsnota op te nemen?

b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord We nemen dit mee in de evaluatie en herijking van het Dierenbeleid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
Burgemeester