Informeer Dord­te­naren ter plaatse over plannen


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 8 aug. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De aanstaande herinrichting van het Weizigtpark is bij een hoop Dordtenaren niet in goede aarde gevallen. Ruim 100 bomen gaan tegen de vlakte en een ongelooflijke hoeveelheid struikgewas, dat nu nog zoemt van het leven, zal worden weggehaald. Ook de Partij voor de Dieren is niet te spreken over het definitief ontwerp, dat helaas geruisloos en unaniem door de gemeenteraad is goedgekeurd op 21 september 2021, toen de Partij voor de Dieren nog niet in de raad vertegenwoordigd was.

Helaas moeten we constateren dat veel Dordtenaren pas in de afgelopen weken op de hoogte werden van deze plannen. Te laat om nog mee te praten met de behandeling van deze plannen in de raad, en zelfs te laat om in bezwaar te gaan tegen de verleende Omgevingsvergunning. Hoewel de gemeente ongetwijfeld haar best heeft gedaan voor een goede informatievoorziening, is deze toch tekortgeschoten. De Partij voor de Dieren betreurt dit.

De Partij voor de Dieren meent dat deze situatie (deels) voorkomen had kunnen worden met een eerdere informatievoorziening op locatie. Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, daarom de volgende vragen:

 1. Kan het college uiteenzetten waar en wanneer het Dordtenaren heeft geïnformeerd over, en betrokken bij, de besluitvorming over de herinrichting van het Weizigtpark? Kan het college daarbij ook specifiek aangeven welke informatievoorziening op de locatie zelf is aangebracht en wanneer? En kan het college aangeven welke communicatie was gericht op omwonenden en welke op bezoekers van het park?

 2. Op welke datum is het bord met informatie over de herinrichting, dat op dit moment bij de ingang van het Weizigtpark aan de zijde van de Mauritsweg staat, geplaatst?

 3. Waarom is alleen bij deze ingang van het park een bord geplaatst?

Communicatie op locatie
De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de gemeente vóór de besluitvorming vooral via lokale nieuwskanalen en haar website heeft gecommuniceerd, maar niet of nauwelijks op locatie. Dat is een gemiste kans. Informatieborden op locatie bereiken ook omwonenden en bezoekers die het lokale nieuws niet volgen. Ook die Dordtenaren verdienen het om betrokken te worden bij de lokale democratie, vindt de Partij voor de Dieren.

 1. Wat vindt het college van het idee om bij toekomstige herinrichtingen vóór de besluitvorming plaatsvindt informatieborden over de plannen op locatie te plaatsen, inclusief een oproep om mee te praten over de plannen? Is het college bereid dit idee over te nemen en uit te voeren?

Zoeken naar Dordtse kapvergunningen: een epische queeste

Niet alleen bij herinrichtingen, maar ook bij aangevraagde kapvergunningen vindt de Partij voor de Dieren de informatievoorziening ontoereikend. De gemeente Dordrecht verwacht van haar inwoners dat ze de Dordt Centraal erop naslaan. Wie de stukken wil lezen, moet ze fysiek komen bestuderen op het kantoor van de Omgevingsdienst. Deze werkwijze hoort in de vorige eeuw thuis, vindt de Partij voor de Dieren.

Het zoeken van een Dordtse kapvergunning, geïllustreerd

 1. Kan het college bevestigen dat het Dordtenaren alleen informeert over aangevraagde/verleende kapvergunningen in de Dordt Centraal, en digitaal op https://www.officielebekendmakingen.nl/?

 2. Kan het college voorts bevestigen dat de stukken die bij aangevraagde/verleende kapvergunningen horen alleen fysiek in te zien zijn op het kantoor van de Omgevingsdienst?

 3. Kan het college toelichten waarom voor deze werkwijze is gekozen?

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Een beter voorbeeld biedt de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag houdt een aparte webpagina bij waarop de kapaanvragen voor slechte/dode bomen worden bijgehouden. Op deze pagina zijn de stukken meteen te downloaden.

Tape/lint aan te kappen boom in Den Haag

En daar houdt het niet bij op! Haagse bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, worden door de gemeente voorzien van een tape/lint, waarop verwezen wordt naar deze pagina (zie de bovenstaande foto). Zo worden ook burgers die niet wekelijks de bekendmakingen doornemen betrokken bij wat er speelt in hun wijk.

 1. Is het college bereid een pagina op de gemeentelijke website in te richten waarop alle door de gemeente aangevraagde kapvergunningen worden bijgehouden, en waarop de (geanonimiseerde) bijbehorende stukken meteen te downloaden zijn? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

 2. Is het college voorts bereid op deze pagina duidelijk uit te leggen hoe Dordtenaren in bezwaar kunnen gaan tegen aangevraagde kapvergunningen, bijvoorbeeld door te linken naar de bestaande pagina over ‘Bezwaar maken’? Zo nee, waarom niet?

 3. Is het college voorts bereid bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft aangevraagd te voorzien van een tape/lint dat voorbijgangers op de hoogte stelt van de aangevraagde vergunning, en waarop wordt verwezen naar voornoemde pagina (bijvoorbeeld met een URL en een QR-code)? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

 4. De gemeente kan aan personen of instanties die kapvergunningen aanvragen het voornoemde tape/lint toesturen, met de oproep deze op de betreffende boom/bomen te bevestigen. Dordtenaren zouden zo beter op de hoogte kunnen worden gesteld van particuliere kapplannen in hun omgeving. Ziet het college hier mogelijkheden toe? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Weizigtpark
De Partij voor de Dieren wil ook graag weten wat het college heeft gedaan naar aanleiding van de massale verontwaardiging over de herinrichting van het Weizigtpark.

 1. Kan het college schetsen welke reacties het na de besluitvorming over de herinrichtingsplannen van het Weizigtpark heeft ontvangen?

 2. Welke concrete aanpassingen zijn naar aanleiding van deze feedback aan de plannen gemaakt?

 3. Vormen de protesten aanleiding om de herinrichting geheel te herzien?

 4. Een actie van acht demonstranten is donderdag 28 juli door handhavers en politie beëindigd, zo berichtte AD De Dordtenaar. Kan het college uitleggen op welke gronden deze demonstratie is beëindigd?

 5. De beëindiging was naar het oordeel van de burgemeester onterecht. Welke maatregelen neemt het college om toekomstige overmatige repressie van demonstraties te voorkomen?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 aug. 2022
Antwoorddatum: 23 aug. 2022

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 8 augustus 2022, bij ons ingekomen op 15 augustus 2022, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens uw fractie vragen gesteld over het Weizigtpark.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1: Kan het college uiteenzetten waar en wanneer het Dordtenaren heeft geïnformeerd over, en betrokken bij, de besluitvorming over de herinrichting van het Weizigtpark? Kan het college daarbij ook specifiek aangeven welke informatievoorziening op de locatie zelf is aangebracht en wanneer? En kan het college aangeven welke communicatie was gericht op omwonenden en welke op bezoekers van het park?

Antwoord: In bijlage A wordt ingegaan op de geschiedenis en hoe aan participatie inhoud is gegeven. Borden met informatie en uitnodiging voor deze participatiemomenten hebben bij de hoofdentrees aan de Mauritsweg en aan de Krispijnseweg en bij de zuidelijke entree van het station gestaan. De borden hebben hier meer dan een week gestaan. Er is bij de participatie geen onderscheid gemaakt tussen omwonenden en gebruikers van het park. Via website, borden op locatie en andere sociale media is men geïnformeerd en uitgenodigd mee te doen.

Vraag 2: Op welke datum is het bord met informatie over de herinrichting, dat op dit moment bij de ingang van het Weizigtpark aan de zijde van de Mauritsweg staat, geplaatst?

Antwoord: Het bord is geplaatst op 25 mei 2022.

Vraag 3: Waarom is alleen bij deze ingang van het park een bord geplaatst?

Antwoord: Het bord is geplaatst voor start van het festival Lepeltje, Lepeltje dat met Hemelvaart en aansluitend weekend (26 t/m 29 mei 2022) wordt gehouden en veel bezoekers trekt. De hoofdentree van dit festival ligt aan de zijde van de Mauritsweg ter hoogte van de Nassauweg. Daarom is deze locatie gekozen.

Zodra de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden in het park bekend is, zal ook een bouwbord met informatie geplaatst worden aan de Krisprijnseweg, zodat op beide entreelocaties informatie beschikbaar is.

Vraag 4: Wat vindt het college van het idee om bij toekomstige herinrichtingen vóór de besluitvorming plaatsvindt informatieborden over de plannen op locatie te plaatsen, inclusief een oproep om mee te praten over de plannen? Is het college bereid dit idee over te nemen en uit te voeren?

Antwoord: De inzet van communicatiemiddelen is altijd maatwerk. Afhankelijk van de te bereiken doelgroep en de te communiceren boodschap. Het gebruik van informatieborden wordt niet uitgesloten maar willen we niet standaard toepassen.

Vraag 5: Kan het college bevestigen dat het Dordtenaren alleen informeert over aangevraagde/verleende kapvergunningen in de Dordt Centraal, en digitaal op https://www.officielebekendmakingen.nl/?

Antwoord: Het klopt dat de gemeente altijd informeert via Dordt Centraal en digitaal op https://www.officielebekendmakingen.nl/. Daarnaast worden belangengroepen of andere partijen die betrokken zijn actief geïnformeerd over aangevraagde/verleende kapvergunningen.

Een kapvergunning is formeel een omgevingsvergunning. Voor deze vergunning gelden wettelijke eisen voor publicatie. Alle overige publicaties hebben geen juridische status en hebben dus geen rechtskracht. Overigens is niet voor alle bomen een omgevingsvergunning nodig voor het kappen. Voor het kappen van vergunningvrije bomen vindt geen officiële bekendmaking plaats. Wel zijn deze gepubliceerd op de website van de gemeente en is hier naar verwezen in facebookberichten en in krantenartikelen.

Vraag 6: Kan het college voorts bevestigen dat de stukken die bij aangevraagde/verleende kapvergunningen horen alleen fysiek in te zien zijn op het kantoor van de Omgevingsdienst?

Antwoord: Een omgevingsvergunning is op afspraak in te zien, naar keuze digitaal of fysiek op het kantoor van de Omgevingsdienst, dan wel kan het op verzoek (digitaal) worden toegezonden.

Vraag 7: Kan het college toelichten waarom voor deze werkwijze is gekozen?

Antwoord: Voor de kapaanvraag is de gebruikelijke procedure gehanteerd. Er is daaraan voorafgaand geen aanleiding gezien voor bredere informatieverstrekking, behoudens overleg met een enkele vaste belanghebbende gesprekspartners.

Vraag 8: Is het college bereid een pagina op de gemeentelijke website in te richten waarop alle door de gemeente aangevraagde kapvergunningen worden bijgehouden, en waarop de (geanonimiseerde) bijbehorende stukken meteen te downloaden zijn? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: het college beraadt zich op een gemeentelijke website waar alle te kappen bomen op worden bijgehouden, dus ook de bomen die niet op de bomenlijst staan en niet vergunningplichtig zijn. Andere gemeenten verwijzen naar zo'n website met een QR code bij de te kappen boom. Dit is een methode die de gemeente Dordrecht dan ook kan invoeren. De detaillering van de mogelijkheden is afhankelijk van de beschikbare systemen en financiële middelen. Eén en ander is pas te realiseren als het nieuwe beheersysteem volledig operationeel is. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2023 het geval is.

Vraag 9: Is het college voorts bereid op deze pagina duidelijk uit te leggen hoe Dordtenaren in bezwaar kunnen gaan tegen aangevraagde kapvergunningen, bijvoorbeeld door te linken naar de bestaande pagina over ‘Bezwaar maken’? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij gaan er voorshands vanuit dat dat het geval zal zijn. Bezwaar maken is alleen mogelijk bij bomen waarvoor een kapvergunning nodig is. Voor de overige bomen is geen bezwaar mogelijk. Eventueel kan verwezen worden naar de mogelijkheid om meldingen te doen in Fixi en zo de mening kenbaar te maken. Fixi is het meldingensysteem voor de openbare ruimte wat in Dordrecht wordt gebruikt.

Vraag 10: Is het college voorts bereid bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft aangevraagd te voorzien van een tape/lint dat voorbijgangers op de hoogte stelt van de aangevraagde vergunning, en waarop wordt verwezen naar voornoemde pagina (bijvoorbeeld met een URL en een QR-code)? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: zie antwoord bij 8

Vraag 11: De gemeente kan aan personen of instanties die kapvergunningen aanvragen het voornoemde tape/lint toesturen, met de oproep deze op de betreffende boom/bomen te bevestigen. Dordtenaren zouden zo beter op de hoogte kunnen worden gesteld van particuliere kapplannen in hun omgeving. Ziet het college hier mogelijkheden toe? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Vooralsnog zullen wij volstaan met publicatie van de vergunningen. Bij invoering van het nieuwe beheersysteem (zie onder 8) zullen wij ons beraden over deze suggestie.

Vraag 12: Kan het college schetsen welke reacties het na de besluitvorming over de herinrichtingsplannen van het Weizigtpark heeft ontvangen?

Antwoord: De gemeente heeft het plan toegelicht aan verontrustende bewoners op 13 juli 2022 die aangaven tegen voorgenomen kap van de bomen te zijn en de paden te breed te vinden. Ook is contact geweest met de auteur en geïnterviewde van het artikel d.d. 30 juni 2022 in wijkkrant De stem van Krispijn om hen te informeren over het totale plan. Dit is gedaan in de vorm van een wandeling waarin de verschillende aspecten van het plan en keuze voor kap van de betrokken bomen aan de orde zijn gekomen. Een aantal raadsleden hebben ook deelgenomen aan de wandeling en hun mondelinge reacties zijn vertaald in schriftelijk gestelde vragen door PvdA, Groen Links, SP en VSP.

De Bomenridders, met wie contact is geweest tijdens kapvergunningsprocedure, hebben gevraagd een heroverweging te maken voor een aantal bomen, die niet staan ter plaatse van de geplande fietsenstalling en infrastructuur.

Tijdens overleg met actiegroep Weizigtpark heeft men aangegeven dat men alle bomen en struiken wil behouden. Later heeft men aangegeven dat zij vinden dat door de fietsenstalling te verkleinen brede paden door park niet nodig zijn (auto verkeer kan dan via Markettenweg bij calamiteitenuitgang, zendmast en kinderboerderij komen).

Vraag 13: Welke concrete aanpassingen zijn naar aanleiding van deze feedback aan de plannen gemaakt?

Antwoord: Wij hechten aan de uitvoering van het vastgestelde en vergunde plan. Dit betekent dat er geen aanpassingen aan het planontwerp zijn gemaakt.

Wel heeft het college de bereidheid om de bomen die bij de planuitvoering gezien hun slechte staat nu direct vroegtijdig vervangen zouden worden, pas binnen een aantal jaar te vervangen als deze dreigen om te vallen. Dit betreft circa 20 bomen.

Vraag 14: Vormen de protesten aanleiding om de herinrichting geheel te herzien?

Antwoord: Nee, zie de beantwoording bij vraag 13.

Vraag 15: Een actie van acht demonstranten is donderdag 28 juli door handhavers en politie beëindigd, zo berichtte AD De Dordtenaar. Kan het college uitleggen op welke gronden deze demonstratie is beëindigd?

Antwoord: De Wet openbare manifestaties (WOM) geeft het kader voor demonstraties waarbij het recht tot demonstratie altijd voorop staat. Geconstateerd is dat er geen grond was de demonstratie te beëindigen. De burgemeester heeft dit ook laten blijken in zijn uiting op de gemeentelijke nieuwspagina.

Vraag 16: De beëindiging was naar het oordeel van de burgemeester onterecht. Welke maatregelen neemt het college om toekomstige overmatige repressie van demonstraties te voorkomen?

Antwoord: We vragen Handhaving en Politie om de Wet Openbare Manifestaties nader onder de aandacht te brengen bij de medewerkers. Ook welke stappen doorlopen moeten worden bij onaangekondigde demonstraties. Medewerkers van deze operationele diensten moeten scherp op het netvlies hebben welke rechten demonstranten hebben en welke regels er van toepassing zijn. Het recht op demonstratie is een grondrecht en dat recht achten wij zeer hoog. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen aanwijzingen gegeven worden of een demonstratie worden stopgezet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders


C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
burgemeester