Cultuur en erfgoed voor iedereen toegan­kelijk


Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

 • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren.
 • In Dordrecht is de laatste jaren veel geïnvesteerd in kunst met een grote K: Onderwijsmuseum, Dordrechts museum, theater Kunstmin en het Energiehuis. Musea en erfgoed liggen er daardoor goed bij. De gemeente moet daarom nu meer investeren in kleine culturele kunst-ondernemers, vernieuwende en experimentele kunst en lokale professionals.
 • Er is nu veel cultureel en kunstaanbod in het centrum van de stad. De gemeente stimuleert meer laagdrempelige kunst- en cultuuractiviteiten in alle wijken van Dordrecht.
 • Kleine culturele instellingen, organisaties voor amateurkunst, makers en artiesten komen in aanmerking voor cultuursubsidies en krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies.
 • Instellingen die cultuursubsidies van de gemeente krijgen, zetten bij hun activiteiten geen levende dieren in.
 • De toegankelijkheid van theaters, bibliotheken en cultuurcentra voor mensen met een functiebeperking wordt verbeterd.
 • Door de verhuizing van Door naar de Munt ontstaat er een tekort aan atelierruimte. De gemeente faciliteert meer broedplaatsen voor (amateur-)kunstenaars, creatieve starters en duurzaam ondernemerschap. Ook moet het verhuurbeleid van het Energiehuis herzien worden om laagdrempeliger te worden voor culturele kunst-ondernemers.
 • Bij nieuwe kunst in de openbare ruimte wordt de voorkeur gegeven aan kunstenaars uit de regio. Bestaande kunst in de openbare ruimte wordt op een creatieve wijze beter onder de aandacht gebracht van inwoners, bijvoorbeeld door podcastwandelingen of apps.
 • Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk voor inwoners van de gemeente.
 • Er wordt proactief gezocht naar samenwerkingen met diverse partners uit het culturele domein om op een creatieve wijze mee te denken over de uitdagingen in onze maatschappij.
 • Adviescommissies voor bijvoorbeeld de selectie van kunstenaars voor gemeentelijke kunstopdrachten of de verdeling van cultuursubsidies hebben een diverse samenstelling met betrekking tot gender, etniciteit en leeftijd.
 • Dordrecht investeert in het behoud van voldoende openbare bibliotheken. De wijkfunctie van bibliotheken wordt versterkt.
 • Dordrecht bevordert het leesplezier onder kinderen en jongeren, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren in bibliotheken.
 • De gemeente stimuleert deelname aan kunst en cultuur in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik (kunnen) maken, onder wie (kinderen van) mensen met een laag inkomen en mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.
 • Dordrecht bevordert de herbestemming van monumenten. Sloop van (cultuur)historisch waardevolle of beeldbepalende panden dient voorkomen te worden.
 • Dordrecht pakt de verpaupering van het Teerlinkpandje voortvarend aan. De gemeente ontwikkelt een instrument, zoals een pandbrigade, om te handhaven op het onderhoud van gebouwen en andere huisvestingsproblematiek.
 • De gemeente steunt initiatieven om het erfgoed van migranten in Dordrecht zichtbaar te maken.

Het standpunt Cultuur en erfgoed voor iedereen toegankelijk is onderdeel van: Onderwijs en cultuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties