Geluids­overlast Zeeha­ven­be­drijf Dordrecht niet lega­li­seren


Amen­dement Pieter Groe­newege

29 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 29 november 2022, behandelend het agendapunt Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175,

Besluit het volgende te wijzigen:

De bestaande tekst “een richtinggevend advies te geven omtrent het volgen van de procedure tot vaststelling van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.9 Wro en artikel 20.2.7 van de planregels van het bestemmingsplan Zeehavens” te wijzigen in:

  • een richtinggevend positief advies te geven omtrent de uitbreiding van het Zeehavenbedrijf Dordrecht naar de PWA-terminal;
  • een richtinggevend negatief advies te geven omtrent het legaliseren van de overschrijding van de geluidsnormen door Zeehavenbedrijf Dordrecht op de Hometerminal door te schuiven met geluidsruimte.

Toelichting:

Het Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) overschrijdt met haar werkzaamheden haar toegestane geluidsbudget. Het college wil deze overschrijding legaliseren, door geluidsruimte uit de naastgelegen haven bij de geluidsruimte van ZHD op te tellen. Indiener vindt deze legalisatie geen logische stap, aangezien er op dit moment al klachten leven in de omgeving over de geluidsoverlast van ZHD. Handhaven op de bestaande geluidsnormen is daarmee een logischere optie. Daarom stelt indiener voor op dit punt van het voorstel negatief te adviseren.

Deze bezwaren gelden niet voor de uitbreiding van het bedrijf naar een op dit moment braakliggend terrein, de PWA-kade. Daarom blijft het advies op dat onderdeel van het plan positief. Door het advies op dit onderdeel van het plan expliciet te maken, kan het college een mogelijke aanvraag over enkel dat onderdeel van de plannen van ZHD positief beoordelen, zonder opnieuw een adviesprocedure bij de raad op te hoeven starten.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie