Borg de reali­satie van dak- en gevel­groen


Amen­dement Pieter Groe­newege

20 december 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2022, behandelend het agendapunt Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard e.o.,

Besluit het volgende te wijzigen:

De onderstaande tekst in de Algemene Beeldkwaliteitscriteria van het Beeldkwaliteitsplan te vervangen.

Bestaande tekst:

2. Daken worden beschouwd als vijfde gevel en moeten ook zo worden ontworpen. Het dak is nooit alleen bitumen, het heeft altijd een dubbele bestemming (wateropvang, energieopwekking, menselijk verblijf en/of bijdrage aan de biodiversiteit).

[...]

4. Groene daken en begroeide gevels zijn gewenst in het nieuwe woonmilieu. Voor optimaal effect wordt er gestreefd naar een dubbele bestemming voor het groen (bijvoorbeeld als gevelbekleding, waterinfiltratie, versterken biodiversiteit en/of voor het verminderen van hittestress).

Nieuwe tekst:

2. Daken worden beschouwd als vijfde gevel en moeten ook zo worden ontworpen. Het dak is nooit alleen bitumen, het heeft altijd een dubbele bestemming (wateropvang, energieopwekking, menselijk verblijf en/of bijdrage aan de biodiversiteit). Het dakoppervlak van platte daken moet worden vergroend waar dit de andere beoogde functies van het dak niet schaadt.

[...]

4. Het geveloppervlak moet worden vergroend waar dit verenigbaar is met de voornoemde beeldkwaliteitscriteria en de uitgangspunten van het stedenbouwkundig kader en waar dit de andere beoogde functies van de gevel niet schaadt. Voor optimaal effect wordt er gestreefd naar een dubbele bestemming voor het groen (bijvoorbeeld als gevelbekleding, waterinfiltratie, versterken biodiversiteit en/of voor het verminderen van hittestress).

Toelichting:

In de impressies van de nieuwe omgeving van de Spuiboulevard zijn veel gevels aangekleed met gevelgroen. Dat is heel mooi, want gevelgroen helpt de biodiversiteit, houdt regenwater vast, isoleert gebouwen en vermindert hittestress. Helaas zien we vaak dat zulk gevelgroen, dat wel op de impressies staat, door ontwikkelaars niet gerealiseerd wordt. Dit amendement beoogt te borgen dat zowel het dak- als het gevelgroen daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Het dak- en gevelgroen is al wel opgenomen in de beeldkwaliteitscriteria in het beeldkwaliteitsplan, maar helaas met een nogal vrijblijvende formulering, die veel ruimte bij de ontwikkelaars laat om het dak- en gevelgroen niet te realiseren. Dat dat best een onsje scherper kan, wordt aangetoond door de andere beeldkwaliteitscriteria, die op veel andere punten een stuk dwingender zijn geformuleerd.

Met dit amendement worden de criteria voor dak- en gevelgroen afdwingbaarder geformuleerd. Een onnodige herhaling over dakgroen die hierdoor is ontstaan is verwijderd.

Aanpassingen n.a.v. commissievergadering

Tijdens de commissievergadering d.d. 13 december 2022 bleek dat een aantal partijen zich zorgen maakte over de architectonische impact van het gevelgroen. Deze partijen vreesden verrommeling wanneer iedere gevel voorzien zou worden van (minstens) één element van gevelgroen.

Naar aanleiding hiervan is de formulering over het gevelgroen aangepast en aangevuld met een aantal voorwaarden. Zo is de richtlijn over gevelgroen nu alleen van toepassing waar het gevelgroen verenigbaar is met de andere (architectonische) beeldkwaliteitscriteria, die het gevelbeeld borgen. Tevens moet het gevelgroen, net als het dakgroen, geen afbreuk doen aan de gewenste functies van de gevel. De richtlijn over gevelgroen is door deze aanpassingen meer gelijkgetrokken met de richtlijn over dakgroen.

De oriëntatie van de gevel (noord/oost/zuid/west) werd ook genoemd tijdens de commissie, maar is in dit amendement niet als voorwaarde voor gevelgroen benoemd. Nader onderzoek leert dat dit aspect slechts invloed heeft op de plantkeuze, niet op de kansen voor gevelgroen in algemene zin.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Leen Struijk
ChristenUnie/SGP

Ronald Portier
SP

Paul den Hartog
GroenLinks

Wouter van der Spoel
PvdA

Claudia Simon-van Waardhuizen
Fractie van Waardhuizen


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, Forum voor Democratie, Fractie Van Waardhuizen

Tegen

PVV