Kooien met dieren op Bijen­markt


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 25 apr. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Na lang wachten kon afgelopen weekend eindelijk weer de Dordtse Bijenmarkt plaatsvinden, ditmaal op het Beverwijcksplein. De Bijenmarkt toonde mooie voorbeelden van hoe het wél moet, met informatie over vergroening en de ecologie. Helaas liet de Bijenmarkt ook zien hoe het niet moet, door levende duiven, konijnen en cavia’s in kooien tentoon te stellen. Ook bijen werden in een afgesloten kast tentoongesteld.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven of het tentoonstellen van levende duiven, konijnen en cavia’s in kooien tijdens een evenement in lijn is met de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenbeleid?

 2. Vindt het college het wenselijk dat levende duiven, konijnen en cavia’s op deze manier worden vervoerd en tentoongesteld?

 3. Wist het college van tevoren dat op de Bijenmarkt levende duiven, konijnen en cavia’s tentoongesteld zouden worden?

 4. Kan het college aangeven of het tentoonstellen van bijen in een afgesloten kast tijdens een evenement in lijn is met de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenbeleid?

 5. Vindt het college het wenselijk dat levende bijen op deze manier worden vervoerd en tentoongesteld?

 6. Heeft het college, of een andere bevoegde instantie, tijdens het evenement gecontroleerd op de naleving van de relevante dierenwelzijnswetgeving? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze controle? Zo nee, waarom niet?

Intrinsieke waarde

In de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenwelzijnsbeleid wordt de intrinsieke waarde van dieren, zoals die in de Wet Dieren is vastgelegd, toegelicht. Zo staat er onder meer: ‘De inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen.’

De Partij voor de Dieren is van mening dat het tentoonstellen van duiven, konijnen en cavia’s in kooien inbreuk maakt op hun integriteit en welzijn, aangezien zij in de kooien hun natuurlijke gedrag - zoals rennen, graven of vliegen - niet kunnen vertonen. Bijen kunnen in een afgesloten kast ook hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Daarbij is de Partij voor de Dieren van mening dat die inbreuk in dit geval niet ‘redelijkerwijs noodzakelijk’ was.

 1. Deelt het college deze mening?

Vergunning
In een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, moeten organisatoren een vergunning aanvragen als zij een evenement organiseren met dieren, ook als dit een klein evenement is. Op die manier ontstaat, ten eerste, een drempel om een (klein) evenement met dieren te organiseren. Ten tweede kan de gemeente zo de vergunningaanvraag aangrijpen om organisatoren bewust te maken van de relevante dierenwelzijnswetgeving. Ten derde wordt de gemeente zo op de hoogte gesteld van alle evenementen met dieren, waardoor het toezicht op de naleving van dierenwelzijnsvoorschriften wordt vergemakkelijkt. De gemeente kan de NVWA bijvoorbeeld inlichten over evenementen waarbij het dierenwelzijn mogelijk in het geding is.

 1. Hoe beoordeelt het college dit systeem?

 2. Is het college bereid ook in Dordrecht een vergunningplicht in te voeren voor alle evenementen met dieren?

Subsidie

 1. Verleent de gemeente subsidie aan de Bijenmarkt? Zo ja, welk subsidiebedrag is de afgelopen jaren verleend? Aan welke subsidievoorwaarden moest worden voldaan?

 2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het inzetten van dieren voor vermaak niet met publiek geld gefinancierd zou moeten worden?

 3. Is het college bereid te onderzoeken of en hoe het gebruik van dieren als weigeringsgrond voor een gemeentelijke (evenementen)subsidie kan worden gehanteerd?

Hartelijke groeten,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren