Kooien met dieren op Bijen­markt


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 25 apr. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Na lang wachten kon afgelopen weekend eindelijk weer de Dordtse Bijenmarkt plaatsvinden, ditmaal op het Beverwijcksplein. De Bijenmarkt toonde mooie voorbeelden van hoe het wél moet, met informatie over vergroening en de ecologie. Helaas liet de Bijenmarkt ook zien hoe het niet moet, door levende duiven, konijnen en cavia’s in kooien tentoon te stellen. Ook bijen werden in een afgesloten kast tentoongesteld.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven of het tentoonstellen van levende duiven, konijnen en cavia’s in kooien tijdens een evenement in lijn is met de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenbeleid?

 2. Vindt het college het wenselijk dat levende duiven, konijnen en cavia’s op deze manier worden vervoerd en tentoongesteld?

 3. Wist het college van tevoren dat op de Bijenmarkt levende duiven, konijnen en cavia’s tentoongesteld zouden worden?

 4. Kan het college aangeven of het tentoonstellen van bijen in een afgesloten kast tijdens een evenement in lijn is met de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenbeleid?

 5. Vindt het college het wenselijk dat levende bijen op deze manier worden vervoerd en tentoongesteld?

 6. Heeft het college, of een andere bevoegde instantie, tijdens het evenement gecontroleerd op de naleving van de relevante dierenwelzijnswetgeving? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze controle? Zo nee, waarom niet?

Intrinsieke waarde

In de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenwelzijnsbeleid wordt de intrinsieke waarde van dieren, zoals die in de Wet Dieren is vastgelegd, toegelicht. Zo staat er onder meer: ‘De inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen.’

De Partij voor de Dieren is van mening dat het tentoonstellen van duiven, konijnen en cavia’s in kooien inbreuk maakt op hun integriteit en welzijn, aangezien zij in de kooien hun natuurlijke gedrag - zoals rennen, graven of vliegen - niet kunnen vertonen. Bijen kunnen in een afgesloten kast ook hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Daarbij is de Partij voor de Dieren van mening dat die inbreuk in dit geval niet ‘redelijkerwijs noodzakelijk’ was.

 1. Deelt het college deze mening?

Vergunning
In een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam en Den Haag, moeten organisatoren een vergunning aanvragen als zij een evenement organiseren met dieren, ook als dit een klein evenement is. Op die manier ontstaat, ten eerste, een drempel om een (klein) evenement met dieren te organiseren. Ten tweede kan de gemeente zo de vergunningaanvraag aangrijpen om organisatoren bewust te maken van de relevante dierenwelzijnswetgeving. Ten derde wordt de gemeente zo op de hoogte gesteld van alle evenementen met dieren, waardoor het toezicht op de naleving van dierenwelzijnsvoorschriften wordt vergemakkelijkt. De gemeente kan de NVWA bijvoorbeeld inlichten over evenementen waarbij het dierenwelzijn mogelijk in het geding is.

 1. Hoe beoordeelt het college dit systeem?

 2. Is het college bereid ook in Dordrecht een vergunningplicht in te voeren voor alle evenementen met dieren?

Subsidie

 1. Verleent de gemeente subsidie aan de Bijenmarkt? Zo ja, welk subsidiebedrag is de afgelopen jaren verleend? Aan welke subsidievoorwaarden moest worden voldaan?

 2. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het inzetten van dieren voor vermaak niet met publiek geld gefinancierd zou moeten worden?

 3. Is het college bereid te onderzoeken of en hoe het gebruik van dieren als weigeringsgrond voor een gemeentelijke (evenementen)subsidie kan worden gehanteerd?

Hartelijke groeten,

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 25 apr. 2022
Antwoorddatum: 21 jun. 2022

Geachte heer Groenewege,

Bij brief van 25 april 2022, bij ons ingekomen op 25 april 2022, heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld inzake kooien met dieren op Bijenmarkt.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Kan het college aangeven of het tentoonstellen van levende duiven, konijnen en cavia's in kooien tijdens een evenement in lijn is met de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenbeleid2?

Antwoord In onze beleidsnotitie Dierenbeleid hebben we onder hoofdstuk 5.4 onze uitgangspunten rondom dieren en evenementen opgenomen. De Wet dieren is daarin leidend en stelt beperkingen aan de mogelijkheden om dieren te gebruiken bij evenementen en wedstrijden.

In de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht staat opgenomen dat voor evenementen een vergunning moet worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De omgevingsdienst kent vier weigeringsgronden voor het verlenen van een vergunning: openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en milieu. Dierenwelzijn is daarin geen weigeringsgrond. Indien nodig kunnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en/of de Landelijke Inspectiedienst Dieren controles uitvoeren als het gaat om dierenwelzijn.

Vraag 2. Vindt het college het wenselijk dat levende duiven, konijnen en cavia’s op deze manier worden vervoerd en tentoongesteld?

Antwoord Bij de gemeente zijn er geen meldingen binnen gekomen over de bijenmarkt en het tentoonstellen van dieren. Ook hebben we geen klachten gehad of signalen ontvangen van de aantasting van dierenwelzijn op de bijenmarkt. Dit onderwerp is nog niet eerder ter discussie geweest in ons college.

Vraag 3. Wist het college van tevoren dat op de Bijenmarkt levende duiven, konijnen en cavia's tentoongesteld zouden worden?

Antwoord Nee.

Vraag 4. Kan het college aangeven of het tentoonstellen van bijen in een afgesloten kast tijdens een evenement in lijn is met de gemeentelijke Beleidsnotitie Dierenbeleid?

Antwoord In onze beleidsnotitie Dierenbeleid hebben we niet specifiek regels opgenomen over het tentoonstellen van bijen. Enkel over het houden van bijen in de woonomgeving. Bij de vergunningaanvraag voor de bijenmarkt is door de bijenvereniging aangegeven dat zij de bijen in kasten zullen houden om overlast en eventuele incidenten te voorkomen dit in verband met de veiligheid. De bijenvereniging heeft daarbij aangegeven dat de kasten voor de bijen van dusdanige grootte zijn, dat zij daarin hun natuurlijke gedrag konden vertonen. Het tentoonstellen van bijen in een afgesloten kast lijkt dus niet in strijd met onze gemeentelijke beleidsnotitie.

Vraag 5. Vindt het college het wenselijk dat levende bijen op deze manier worden vervoerd en tentoongesteld?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 6. Heeft het college, of een andere bevoegde instantie, tijdens het evenement gecontroleerd op de naleving van de relevante dierenwelzijnswetgeving? Zo ja, wat zijn de resultaten van deze controle? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Nee, omdat er geen meldingen zijn ontvangen over het dierenwelzijn op de bijenmarkt. Controle was daarom niet nodig.

Vraag 7. Deelt het college deze mening?

Antwoord Het is ons niet geheel duidelijk wat precies wordt bedoeld met deze vraag.

Vraag 8. Hoe beoordeelt het college dit systeem?

Antwoord We hebben geen aanleiding gezien om het systeem aan te passen.

Vraag 9. Is het college bereid ook in Dordrecht een vergunningplicht in te voeren voor alle evenementen met dieren?

Antwoord We zien dat er landelijk een tendens is om het tentoonstellen van levende dieren te beperken of te verbieden. Vooralsnog voorziet de beleidsnotitie Dierenbeleid daarin niet. We waarderen daarom de vragen die u heeft gesteld. Om die reden gaan we het dierenbeleid evalueren inclusief participatieproces.

Vraag 10. Verleent de gemeente subsidie aan de Bijenmarkt? Zo ja, welk subsidiebedrag is de afgelopen jaren verleend? Aan welke subsidievoorwaarden moest worden voldaan?

Antwoord We hebben als gemeente een evenementensubsidie verstrekt aan de bijenvereniging voor het organiseren van de Bijenmarkt in 2022 van € 2.667,-. Het besluit tot het verlenen van de evenementensubsidie gebeurt volgens de Algemene subsidieverordening Dordrecht en de Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven gemeente Dordrecht. De adviescommissie Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven beoordeelt de aanvragen.

De aanvraag voor de evenementensubsidie van de bijenmarkt is positief beoordeeld door de commissie, omdat het evenement volgens de commissie een goede bijdrage levert aan de doelstellingen van cultuur- en evenementenbeleid van Dordrecht. In de bijlage vindt u de beschikking voor deze evenementensubsidie waarin ook de subsidievoorwaarden zijn opgenomen.

De afgelopen jaren zijn er ook subsidies afgegeven voor de bijenmarkt. Van 2012 t/m 2019 is jaarlijks € 500,- aan evenementensubsidie verleend. In 2020 is € 1.850,- aan evenementensubsidie verleend voor de bijenmarkt.

Vraag 11. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het inzetten van dieren voor vermaak niet met publiek geld gefinancierd zou moeten worden?

Antwoord De bijenmarkt heeft als doel om bezoekers bekend te maken met bijen en de natuur en het vergroten van het bewustzijn rondom het beschermen van de natuur. De bijenmarkt had niet als doel om de dieren ter vermaak tentoon te stellen.

Vraag 12. Is het college bereid te onderzoeken of en hoe het gebruik van dieren als weigeringsgrond voor een gemeentelijke (evenementen)subsidie kan worden gehanteerd?

Antwoord Het antwoord op deze vraag is in lijn met ons antwoord op vraag 9. We nemen dit mee in de evaluatie van het dierenbeleid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
A.W. Kolff
burgemeester