Bouwen in de polder


Artikel 40-vragen Irma van Herwijnen

Indiendatum: 28 sep. 2022

De Partij voor de Dieren heeft van bewoners uit Stadspolders vernomen dat er plannen zijn om te bouwen aan de Bildersteeg. Het zou gaan om percelen ten noorden en ten zuiden van de boomgaard. Er zou al grond zijn aangekocht met de intentie deze te gaan bebouwen.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het commissielid Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van bouwplannen aan de Bildersteeg?

  2. Lopen er overleggen om op deze locatie bebouwing mogelijk te maken?

  3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit gebied onbebouwd moet blijven? Zo ja, maakt het college zich daar ook sterk voor?

  4. Kan het college duiden hoe het in algemene zin omgaat met verzoeken voor bebouwing van poldergebied?


Met vriendelijke groet,

Irma van Herwijnen

Partij voor de Dieren


Indiendatum: 28 sep. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

Vraag 1. Is het college op de hoogte van bouwplannen aan de Bildersteeg?

Antwoord ​Wij zijn niet bekend met of betrokken bij bouwplannen aan de Bildersteeg.

Vraag 2.Lopen er overleggen om op deze locatie bebouwing mogelijk te maken?

Antwoord ​De Bildersteeg kent de bestemming 'Agrarisch' en ligt in het buitengebied. Onze Omgevingsvisie geeft aan dat we 'Bouwen binnen de stedelijke contour, en dat betekent dat we inzetten op behoud van ons poldergebied". Een overleg met de gemeente om op deze locatie bebouwing mogelijk te maken is dus niet aan de orde.

Vraag 3.Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat dit gebied onbebouwd moet blijven? Zo ja, maakt het college zich daar ook sterk voor?

Antwoord ​De gemeente werkt aan een actualisering van de Omgevingsvisie. Onderdeel daarvan is een grondige actualisering van het hoofdstuk over het buitengebied (poldergebied). Daarin verkennen we hoe we hier meer waarde aan kunnen geven. Bijvoorbeeld door meer groene verbindingen te realiseren, de verblijfswaarde en de beeldkwaliteit te verhogen en verrommeling tegen te gaan.

Vraag 4.Kan het college duiden hoe het in algemene zin omgaat met verzoeken voor bebouwing van poldergebied?

Antwoord ​De geldende bestemmingsplannen en de omgevingsvisie 1.0 is voor ons leidend. In de omgevingsvisie is opgenomen: "We bouwen binnen de stedelijke contour, en dat betekent dat we inzetten op behoud van ons poldergebied."

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post​ A.W. Kolff

secretaris​ burgemeester