Veiligheid


De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om de stad op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.

 • Ondermijning (onderlinge verwevenheid tussen boven- en onderwereld) is een groot probleem in heel Nederland. De gemeente investeert in de politiecapaciteit tegen ondermijning, witwassen en fraude en bekijkt het vergunningenbeleid kritisch.
 • Dordrecht investeert in toezicht en handhaving om de criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan, zoals dumpingen van (drugs)afval, illegale verhuur aan drugsproducenten, stroperij en illegale bomenkap.
 • Dordrecht investeert in meer wijkagenten, de ogen en oren van de buurt. Dankzij de inzet van de wijkagent kunnen mogelijke problemen in de buurt al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, voor ze ontsporen.
 • Er komt meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarme situaties. Ook zet de gemeente in op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. De gemeente biedt, liefst proactief, gerichte ondersteuning aan ouders met kinderen, pubers die dreigen af te glijden, bij voorkeur door professionals met dezelfde culturele achtergrond.
 • Met cameratoezicht en automatische gezichtsherkenning in de publieke ruimte wordt uit privacyoverwegingen zeer terughoudend omgegaan. Cameratoezicht biedt slechts schijnveiligheid en zorgt vaak alleen maar voor verplaatsing van het probleem.
 • Discriminatie en racisme worden actief bestreden.
 • Iedereen moet veilig over straat kunnen. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan vrouwen en LHBTQIA+-personen. Straatintimidatie wordt aangepakt.
 • Er komt een actieplan om femicide (vrouwenmoord), (online) vrouwenhaat en geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
 • Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatiseren in de hand en Dordrecht staat dit niet toe.
 • Veiligheid van mens en dier staat onder druk door de klimaatcrisis, hittestress, droogte en overstromingen. Dordrecht speelt in op deze risico’s en maakt veiligheidsprotocollen en hitteplannen. De gemeente neemt dierveiligheid mee in een effectief plan voor klimaatadaptatie.
 • Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Dordtse treinsporen moet stoppen. De gemeente hanteert dit als harde voorwaarde voor de realisatie van meer woningen langs het spoor.
 • In het rampenplan wordt de evacuatie, in-veiligheidstelling en tijdelijke opvang geregeld van alle dieren in de Dordrecht, van huisdieren tot aan dieren op de kinderboerderij.
 • In het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie is er oog voor dierenwelzijn. Dierenmishandeling wordt actief opgespoord en tegengegaan.
 • Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk stelt Dordrecht een eigen verbod in. Nieuwe verkooppunten voor consumentenvuurwerk worden niet vergund. Feestelijke, veilige en milieuvriendelijke alternatieven voor vuurwerk, zoals shows met licht, muziek, drones en lasers, kunnen plaatsvinden als mensen, dieren, natuur en milieu er geen schade van ondervinden.

Het standpunt Veiligheid is onderdeel van: Gezondheid, zorg en veiligheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws