Standaard infor­ma­tie­borden op locatie bij herin­rich­tingen


Motie Pieter Groe­newege

13 september 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 13 september 2022, behandelend het agendapunt Weizigtpark,

Constaterende, dat:

  • Duizenden Dordtenaren pas op de hoogte raakten van de herinrichting van het Weizigtpark toen er in mei 2022 een informatiebord bij de hoofdingang van het park werd gezet;
  • De plan- en besluitvorming over de herinrichting toen al was afgerond;
  • Er ook in 2018 informatieborden over de herinrichting bij het park gestaan hebben, volgens het college “meer dan een week” lang;
  • Het college aangeeft dat tijdens het participatieproces “de aandacht [...] wellicht te veel gericht is geweest op het betrekken van bestaande instituties en georganiseerde partijen”;

Overwegende, dat:

  • Burgers, ook burgers die het lokale nieuws niet volgen, het verdienen om betrokken te worden bij de lokale plan- en besluitvorming;
  • Informatieborden op locatie een essentieel onderdeel vormen van de lokale democratie, omdat deze borden burgers die het lokale nieuws niet volgen kunnen informeren over en betrekken bij wat er speelt in hun buurt;
  • De informatieborden die in 2018 een week lang bij het Weizigtpark gestaan hebben, ruim onvoldoende zijn geweest om Dordtenaren te betrekken bij het plan- en besluitvormingsproces voor de herinrichting dat van 2015 tot 2021 gelopen heeft;
  • De gemeente hier lessen uit moet trekken en burgers intensiever moet betrekken bij toekomstige herinrichtingen en andere grote plannen;

Verzoekt het college:

  • Bij herinrichtingen en andere grote plannen standaard informatieborden op locatie te plaatsen, waarop burgers kunnen zien hoe zij betrokken kunnen worden bij de plan- en besluitvorming;
  • Deze borden gedurende langere periodes te laten staan en op gepaste momenten te actualiseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren
Dan van Leeuwen
PVV
Aydin Gündogdu
Op Ons EilandStatus

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen