Borg de rust in de Biesbosch


Motie Pieter Groe­newege

5 juli 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 5 juli 2022, behandelend het agendapunt de visie Balanceren in de Biesbosch,

Constaterende, dat:

  • De broedrust, nachtrust en winterrust de drie belangrijkste rustperiodes zijn voor in het wild levende dieren;
  • De broedrust, nachtrust en winterrust van dieren in de Biesbosch met grote regelmaat wordt verstoord door overvloedige recreatieve activiteiten;

Overwegende, dat:

  • De visie ‘Balanceren in de Biesbosch’ weinig tot geen concrete maatregelen bevat om de rustperiodes van dieren tegen de invloeden van recreatie te beschermen;
  • Staatsbosbeheer met de Recreatiezonering de nachtrust en winterrust van dieren, en in mindere mate hun broedrust, probeert te beschermen;
  • De gemeente ook een rol kan spelen in het beschermen van de broedrust van dieren in de Biesbosch;

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken waar in het gemeentelijke beleid kansen liggen voor een betere borging van de broedrust van de in de Biesbosch levende dieren,
  • Hierbij in ieder geval de beleidsterreinen groenbeheer, recreatie, evenementen, en vergunningverlening, toezicht en handhaving kritisch te beschouwen;
  • De raad voor het zomerreces 2023 te informeren over de resultaten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VSP, ChristenUnie/SGP, PvdA, Partij voor de Dieren, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, Beter Voor Dordt, CDA, DENK