Niet bouwen aan de oever van de Vlij


Amen­dement Pieter Groe­newege

7 februari 2023

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2022, behandelend het agendapunt Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk - Raadsvoorstel,

Besluit het volgende te wijzigen:

De onderstaande teksten in de regels van het bestemmingsplan Vlijweide, Scholenlocatie Noordendijk aan te passen.

Bestaande tekst:

6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' mag niet worden gebouwd;

[...]

6.6.1 Verbod

Het is verboden de gronden of bouwwerken te gebruiken voor:

a. houtstook;

b. tuinen en erven ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten'.

Nieuwe tekst:

6.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. ter plaatse van de aanduidingen 'wonen uitgesloten' en ‘specifieke vorm van groen - structuurbepalend groen’ mag niet worden gebouwd;

[...]

6.6.1 Verbod

Het is verboden de gronden of bouwwerken te gebruiken voor:

a. houtstook;

b. tuinen en erven ter plaatse van de aanduidingen 'wonen uitgesloten' en ‘specifieke vorm van groen - structuurbepalend groen’.

Toelichting:

De bomenstrook langs de Vlij moet als waardevol gezien worden, zo blijkt uit onderzoek dat in het raadsvoorstel aangehaald wordt. Vleermuizen zijn voor hun oriëntatie afhankelijk van de boomstructuur. Deze groenstrook krijgt in het bestemmingsplan dan ook extra bescherming.

Op de verbeelding van het bestemmingsplan wordt deze bomenstrook aangeduid als “specifieke vorm van groen - structuurbepalend groen”. In de regels van het bestemmingsplan is vervolgens vastgelegd dat voor het kappen van bomen in deze strook een vergunning verplicht is. Deze vergunning kan worden verleend, zo staat er verder, “indien uit onderzoek blijkt dat de ecologische waarde voor vleermuizen behouden blijft” (p. 11).

Wie de regels goed heeft doorgenomen, moet constateren dat de bescherming van de bomen in het raadsvoorstel onjuist wordt weergegeven. Zo staat er: “[...] in de regels is bepaald dat de groenstructuur gehandhaafd dient te blijven” (p. 2). Dat zou fijn zijn, maar dat staat er (nog) niet in. Er is slechts vastgelegd dat er een kapvergunning nodig is om de bomen te kappen, onder welke voorwaarden deze kan worden verleend, en wat voor kaart moet worden aangeleverd voor de zaag ter hand wordt genomen. Meer regels om de bomen te beschermen zijn er niet.

Daarnaast staat in het raadsvoorstel: “Het gevolg hiervan is dat de oppervlakte van het gebied waarop woningen kunnen worden gebouwd afneemt” (p. 2). Ook deze verstandige maatregel is (nog) niet vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. In die regels wordt immers niet expliciet bepaald dat er niet gebouwd mag worden in de strook structuurbepalend groen. Zo blijft de dreiging van bouwontwikkelingen boven de bomen hangen.

Dit amendement legt vast dat in het structuurbepalende groen niet gebouwd mag worden, en dat er ook geen tuinen mogen komen. Zo sluiten de regels van het bestemmingsplan beter aan bij de toelichting in het raadsvoorstel. Daarmee zijn de groenstrook en de bomen beter beschermd, en houden we de oever van de Vlij groen en onbebouwd.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Ronald Portier
SP

Wouter van der Spoel
PvdA

Frans-Bauke van der Meer
GroenLinksEerste stemming (stemmen staakten)

20 december 2022

Herstemming (verworpen)

7 februari 2023


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Beter Voor Dordt, PvdA, Partij voor de Dieren, Op Ons Eiland, SP, PVV

Tegen

VVD, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, DENK, Gewoon Dordt, Forum voor Democratie, Fractie van Waardhuizen