Maak van Stadspark XXL geen veredelde woonwijk


Motie Pieter Groe­newege

7 februari 2023

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 7 februari 2023, behandelend het agendapunt Vaststellen uitvoeringsprogramma en voorbereidingsbudget Dordwijkzone Stadspark XXL,

Constaterende dat:

  • Het college in het coalitieakkoord stelt: “Aan de randen van de Dordwijkzone zoeken we ruimte voor wonen en bedrijvigheid die passen bij het gebied” (p. 9);
  • Het college in het deelgebied Schenkeldijk desondanks nieuwe woningen heeft ingetekend op het terrein van voetbalvereniging Dubbeldam - niet aan de randen, maar middenin het park;

Overwegende dat:

  • Verdichting gepaard moet gaan met vergroening om Dordrecht leefbaar te houden;
  • Het schaarse binnenstedelijke groen mede daarom onze bescherming verdient;
  • Woningbouwontwikkelingen in het stadspark, zoals ingetekend in de Startnotitie Stevensweg/Schenkeldijk, ten koste gaan van de functies van het park, waaronder haar verbindende, ecologische functie;
  • Er daarom kaders gesteld moeten worden om het groen van het park tegen deze ontwikkelingen te beschermen;

Spreekt uit dat:

  • De realisatie van woningen binnen het Stadspark alleen mag plaatsvinden op locaties van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld middels herontwikkeling of sloop/nieuwbouw;

Verzoekt het college:

  • Het bovengenoemde uitgangspunt te hanteren bij de verdere ontwikkeling van Stadspark XXL;
  • Deze in het stedenbouwkundige programma van eisen voor het deelgebied Stevensweg/Schenkeldijk op te nemen;
  • Deze in de startnotities van de overige deelgebieden op te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Beter Voor Dordt, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

VVD, GroenLinks, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie, Fractie van Waardhuizen