Borg de instand­houding van dak- en gevel­groen


Amen­dement Pieter Groe­newege

20 december 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2022, behandelend het agendapunt Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard e.o.,

Besluit het volgende te wijzigen:

In de Algemene Beeldkwaliteitscriteria onder kopje “4 Duurzaam, biodivers en klimaatadaptief” het onderstaande aan de opsomming toe te voegen, onder vernummering van de overige lijstnummers:

5. Dak- en gevelgroen wordt zodanig gerealiseerd dat de groenkwaliteit van het ontwerp gegarandeerd wordt voor de hele levensduur van het gebouw.

Toelichting:

Tijdens de commissievergadering over de Spuiboulevard e.o. d.d. 13 december 2022 gaven een aantal partijen aan zich zorgen te maken over de langdurige instandhouding van gevelgroen. Het college sloot zich bij deze zorgen aan. De instandhouding van gevelgroen is inderdaad nog niet goed geborgd in de beeldkwaliteitscriteria voor de Spuiboulevard e.o.

Dit amendement neemt deze handschoen op, en pakt meteen het dakgroen aan. Met dit amendement wordt de langdurige instandhouding van dak- en gevelgroen vastgelegd in de beeldkwaliteitscriteria, door hierover een richtlijn toe te voegen.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren

Ronald Portier
SP

Wouter van der Spoel
PvdA

Leen Struijk
ChristenUnie/SGP
Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, Forum voor Democratie, Fractie Van Waardhuizen

Tegen

PVV