Struc­turele oplossing voor inci­dentele opvang


Danielle Vol-van der Holst

7 februari 2023


MOTIE

Structurele oplossing voor incidentele opvang

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 7 februari 2023, behandelend het agendapunt

Principebesluit beschikbaar stellen van (een deel van) het Stadskantoor voor de opvang van Oekraïners in een gemeentelijke opvang (GOO) en verhuizing deel personeel Stadskantoor en college naar andere locaties,

Constaterende dat:

 • Het college voorstelt om het Stadskantoor te verbouwen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de duur van hooguit twee jaar;

 • Deze constructie van verplaatsen extra verhuisbewegingen vergt;

 • Dit een korte tussenoplossing is, met onzekere toekomst, gezien de onduidelijke situatie van Oekraïne;


Overwegende dat:

 • De grootschalige verbouwingen en verhuisbewegingen die nodig zijn om deze tijdelijke opvang te realiseren slechts anderhalf jaar opvang opleveren;

 • Hierbij sprake is van een onduurzaam gebruik van financiële middelen en van bouwmaterialen;

 • Hierbij sprake is van grootschalige kapitaalvernietiging;

 • Er veel aan de hand is in de wereld van nu, met politiek ontvlambare situaties in verschillende landen en de grillige klimaatontwikkelingen waar we nu mee te maken hebben en nog gaan krijgen;

 • Dit tot gevolg kan hebben dat Dordrecht in de toekomst te maken krijgt met een onvoorspelbare instroom van vluchtelingen;

 • Een structurele oplossing financieel niet mogelijk is op dit moment;


Van mening zijnde dat:

 • Er een structurele oplossing moet komen voor de ongetwijfeld noodzakelijke opvang van veel meer toekomstige vluchtelingen, gezien wij de plicht hebben zorg te dragen voor alles en iedereen die dat (even) niet zelf kan;

 • Vluchtelingen en/of slachtoffers uit verschillende situaties een goede, veilige opvang nodig hebben, zonder de dreiging van sloopkogels;


Verzoekt het college:

 • Naar het Rijk te communiceren dat de (kapitaal)vernietiging die gepaard gaat met het inrichten van tijdelijke opvanglocaties, hoe noodzakelijk en sympathiek die ook zijn, in deze tijd vanuit financieel en duurzaamheidsoogpunt onwenselijk is;

 • Het Rijk op te roepen de inrichting van structurele opvanglocaties voor incidentele vluchtelingenstromen in Dordrecht op korte termijn financieel mogelijk te maken, ter vervanging van de tijdelijke opvanglocaties;


En gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening:


Danielle Vol-van der Holst

Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK

Tegen

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie, PVV, Fractie van Waardhuizen, SP