Duide­lijke kaders voor locaties zonne­pa­nelen


Amen­dement Pieter Groe­newege

13 september 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 13 september 2022, behandelend het agendapunt Budget zonoffensief Dordrecht fase 1,

Besluit het volgende te wijzigen:

Raadsvoorstel Budget zonoffensief Dordrecht fase 1:

De alinea “Om met … te worden.” (p.2, raadsvoorstel) aan te vullen met de volgende tekst:

“Om met het zonoffensief te kunnen starten moeten er een aantal zaken georganiseerd worden. Voor zon op daken moet een doelgroepaanpak worden uitgewerkt voor in ieder geval de volgende doelgroepen; MKB, VvE’s, Woningcorporaties en gemeentelijk/publiek vastgoed. Daarnaast moet er voor grondgebonden zonprojecten een strategie en aanpak worden uitgewerkt waarbij potentiële locaties specifieker op haalbaarheid worden onderzocht. Bij gebleken geschiktheid worden grondgebonden locaties op restruimtes als eerst als businesscase uitgewerkt. Onder restruimtes worden verstaan locaties van zon-op-water en locaties met dubbelgebruik, zoals boven parkeerplaatsen of vuilnisbelten. Grondgebonden zonprojecten niet gesitueerd op restruimtes worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Besluit voorts het college te verzoeken de volgende wijzigingsvoorstellen aan te bieden aan de Energiecoöperatie Dordrecht:

Plan van aanpak zonoffensief Dordrecht:

De zin “Daarbij zal … restruimte locaties.” (p.2, plan van aanpak) te vervangen door de volgende tekst:

“Daarbij zal de aandacht in eerste instantie uitgaan naar geschikte restruimtelocaties.”

De opsomming “De belangrijkste … (dubbel ruimtegebruik).” (p. 2, plan van aanpak) te vervangen door de volgende tekst:

“De belangrijkste categorieën restruimten zijn:

1) ‘gewone’ grondgebonden installaties;

1) Installaties op water (drijvend);

2) installaties op parkeerterreinen (dubbel ruimtegebruik).”

De zin “Deze projecten … worden opgepakt.” (p. 3, plan van aanpak) te vervangen door de volgende tekst:

De eerste drie van deze projecten kunnen als eerste worden opgepakt.”

Toelichting:

Op 22 september 2020 heeft de raad met grote meerderheid de motie ‘Beter geen verglazing landschap’ van ChristenUnie/SGP aangenomen. Daarin is vastgelegd dat eerst alle mogelijkheden voor zonne-energie op daken en gevels moet worden benut, dan onbenutte terreinen binnen bebouwd gebied en pas daarna onbenutte terreinen in het buitengebied. Onbenutte terreinen moeten als laatste redmiddel worden beschouwd.

Tijdens de commissievergadering d.d. dinsdag 6 september 2022 heeft de commissie aangegeven dat een aantal zon-op-land projecten wel direct doorgang kan vinden: zon-op-water-projecten en projecten waarbij sprake is van dubbelgebruik, zoals boven parkeerplaatsen of vuilnisbelten.

Helaas zijn zowel het voorliggende raadsvoorstel als het opgestelde plan van aanpak van het Zonoffensief op dit moment niet conform deze norm. In het raadsvoorstel en het plan van aanpak wordt onmiddellijk gestart met het uitwerken van businesscases voor zon-op-land, ook op locaties waar geen sprake is van zon-op-water of dubbelgebruik.

Met dit amendement wordt vastgesteld dat in eerste instantie businesscases voor zon-op-dak en voor zon-op-land op restruimtes moeten worden uitgewerkt. Tevens wordt geborgd dat de raad een vinger aan de pols houdt over de inrichting van het buitengebied, doordat grondgebonden zonprojecten die niet op restruimtes liggen ter goedkeuring aan de raad moeten worden voorgelegd.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, PVV, Forum voor Democratie