Schrif­te­lijke input voor coali­tie­ak­koord


20 april 2022

Dordrecht, 20 april 2022

Betreft: Input voor coalitieakkoord

Geachte formateurs, geachte onderhandelaars,

De Partij voor de Dieren heeft uw uitnodiging om input te leveren voor het coalitieakkoord met instemming ontvangen. Graag leveren wij die input.

Tijdens de door u georganiseerde bijeenkomst d.d. 19 april 2022 heb ik een mondelinge voorzet gegeven voor de input van de Partij voor de Dieren. Ik heb aangegeven dat ik vind dat de beoogde coalitiepartijen het dierenwelzijn en de biodiversiteit in Dordrecht moeten verbeteren. In deze brief vindt u een uitgebreidere schriftelijke weergave van mijn betoog, aangevuld met voorbeelden van concrete maatregelen die de gemeente kan nemen om dierenwelzijn en biodiversiteit te bevorderen.

Dierenwelzijn

De Partij voor de Dieren constateert dat het onderwerp dierenwelzijn in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht heeft genoten van het stadsbestuur. De Beleidsnotitie Dierenwelzijnsbeleid (de gemeentelijke ‘dierenwelzijnsnota’) stelt geen hogere ambities dan de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente. Dit is niet meer in lijn met de samenleving, waarin we de afgelopen jaren een stijgende belangstelling voor het welzijn van dieren kunnen zien.

Veel gemeenten stellen dan ook een hoger ambitieniveau voor dierenwelzijn dan de wetgever vereist. Vanuit mijn persoonlijke werkervaring ben ik bijvoorbeeld bekend met de Haagse Nota Dierenwelzijn, die een stuk ambitieuzer is dan de wetgever vereist.

Om het welzijn van dieren in Dordrecht te verbeteren, zouden de formerende partijen de volgende maatregelen op kunnen nemen in het coalitieakkoord en hier budget voor kunnen reserveren:

 • Verbied de jacht op gemeentegrond en het hengelen in gemeentelijke wateren en handhaaf hierop.

 • Zorg dat Stadsboerderij Weizigt, Hertenkamp Park Merwestein en Dierenweide Wantijpark voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen.

 • Vergoed het vangen, onvruchtbaar maken en terugzetten van zwerfkatten.

 • Ondersteun minima bij hun dierenartskosten, door (bijvoorbeeld) een vergoeding hiervoor te koppelen aan de Dordtpas of via de bijzondere bijstand.

 • Gebruik geen dieren bij evenementen die de gemeente organiseert (of subsidieert).

 • Hanteer bij gemeentelijke catering het principe “Carnivoor? Geef het door!” en serveer geen bedreigde diersoorten zoals paling.

 • Neem dieren op in gemeentelijke rampen- en hitteplannen.

Biodiversiteit

In 120 jaar tijd is 85 procent van alle inheemse planten- en diersoorten in Nederland verloren gegaan. Een ongekend en dramatisch verlies, dat ook voor een deel verklaard kan worden door het gevoerde beleid in de gemeente Dordrecht. De stad is voor een groot deel versteend. Op het Dordtse platteland zijn landschapselementen die de biodiversiteit bevorderen verdwenen. En de recreatiedruk op de Dordtse natuurgebieden (bijv. drukte; luidruchtige waterscooters) is hoog.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en kan met deze verantwoordelijkheid een omgeving creëren waar inheemse soorten goed in gedijen.

Om de biodiversiteit in Dordrecht te verbeteren, zouden de formerende partijen de volgende maatregelen op kunnen nemen in het coalitieakkoord en hier budget voor kunnen reserveren:

 • Stad
  • Zet in op radicale binnenstedelijke vergroening met veel meer bomen, struiken en ander groen. Hanteer bijvoorbeeld de 3-30-300-vuistregel voor binnenstedelijk groen. Creëer betere binnenstedelijke ecologische verbindingen.

  • Beheer het groen zo veel mogelijk ecologisch. Zet grasvelden om in bloemenweides en maai die conform ecologische principes. Zorg voor geleidelijke en structuurrijke overgangen tussen bomen, struiken en open grasvelden. Kies voor bomen en planten met ecologische waarde.

  • Bouw natuurinclusief.

  • Dordrecht hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Gebruik bijvoorbeeld de Haagse Nota Stadsnatuur als inspiratie.

 • Platteland
  • Gebruik de Omgevingswet om traditionele landschapselementen zoals hagen, vennetjes, houtwallen en bosschages te herstellen. Reserveer budget om boeren hiervoor te compenseren.

  • Stimuleer gifvrij boeren in de regio en koop zelf zo veel mogelijk biologisch in.

 • Natuur
  • Beperk de recreatiedruk op de Biesbosch.

  • Zorg voor mensvrije zones in alle natuurgebieden, ook de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

  • Bescherm de broedrust, nachtrust en winterrust van in het wild levende dieren.

De voorbeelden van maatregelen die ik aandraag, moeten niet gezien worden als uitputtende opsomming. Daarnaast zijn er uiteraard meer thema’s die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt, maar ik vertrouw erop dat andere partijen die ook al zullen aanstippen.

Dierenwelzijn en biodiversiteit zijn niet de meest kostbare thema’s in de gemeentelijke begroting, maar ze zijn ook weer niet gratis. Daarom wil ik de formerende partijen oproepen niet alleen aandacht te besteden aan het formuleren van goede beleidsvoornemens, maar ook aan het reserveren van budget om die voornemens te realiseren.

Ik wens u veel succes in het verdere formatieproces.

Hartelijke groeten,

Pieter Groenewege

Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Dordrecht