Raads­voorstel Wijzi­gingsplan ’s-Graven­deels­edijk 175


Commis­sie­bij­drage

15 november 2022

ZHD is een bestaand bedrijf met geluidproducerende werkzaamheden en waar in bestaande toestand al geluidsoverlast wordt ervaren door omwonenden. En omdat wij vinden dat eerst gekeken moet worden naar hoe geluidsoverlast wordt beperkt door de werkzaamheden willen wij een amendement opstellen waarin wij tweedeling gaan maken in de ontheffing. Er is een binnenplanse ontheffing in het voorstel en er is een wijzigingsbevoegdheid. Op zich kan de Partij voor de Dieren zich vinden in de ingebruikneming van het PBA-kader waar de binnenplanse ontheffing voor nodig is. Over de verdeling van de geluidsruimten zijn wij niet positief en dat is mede omdat de geluidsruimte nu nog op het water is gelegen en wij vinden het vreemd dat er geluidsruimte op het water aanwezig is en dat die wordt verplaatst naar land om extra geluidsruimte te verkrijgen. De huidige activiteiten blijken meer geluid te maken dan wat de vergunning nu mogelijk maakt en het zou ons inziens dus logisch lijken om eerst te kijken naar geluid reducerende maatregelen om de huidige overlast te bepreken en niet toe te staan meer geluidsruimte te geven aan het bedrijf voor extra werkzaamheden.

Dus ons amendement zou worden om het raadsvoorstel te verdelen in een gedeelte met richtinggevend advies over de binnenplanse afwijking voor de PBA-kade en gedeelte waar we niet positief over zijn, over de verdeling van de geluidsruimte van het gedeelte dat nu op het water is gelegen.