Raads­voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Nieuwe regeling openbaar vervoer voor finan­cieel kwetsbare inwoners.


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos-Lambinon

13 december 2022

Oordeelsvormende commissievergadering voor het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Nieuwe regeling openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners.

Voorgesteld besluit in de periode 2023 t/m 2026 openbaar vervoer in daluren gratis aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; in de periode 2023 t/m 2026 openbaar vervoer in daluren met 40% korting aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum, in de leeftijd van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd; de middelen voor de uitvoering van dit voorstel voor de periode 2023 t/m 2026 te onttrekken uit de reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+; de meerjarenbegroting 2023 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 223011.

Tot nu toe was het OV gratis voor iedereen van 65 jaar en ouder.

De Partij voor de Dieren is voor maar wil graag een verduidelijking omdat er een discrepantie in de tekst van het voorgesteld besluit te lijkt staan:

Op pagina 2 staat: “Van de 22.000 inwoners met AOW-gerechtigde leeftijd in Dordrecht hebben er zo'n 5.500 een inkomen tot 140% van het wettelijk sociaal minimum”

Op pagina 3 staat: ”Er is momenteel een regeling voor gratis openbaar vervoer in daluren voor alle inwoners van 65 jaar of ouder in Dordrecht. Momenteel kent deze regeling 5.500 gebruikers, van wie we geen zicht hebben op de hoogte van het inkomen”;

Betekent dit dat de groep die recht heeft op gratis vervoer in de daluren minder groot is in werkelijkheid? Of wordt ervan uit gegaan dat de groep AOW’ers allemaal tot 140% van minimum zitten.

Cijfers zijn per toeval gelijk, er zijn 5.500 inwoners van 65 jaar en ouder die een inkomen hebben tot 149% van het wettelijk sociaal minimum.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve Nieuwe regeling openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners

Lees verder

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer