Raads­voorstel Vast­stellen bestem­mingsplan Vlijweide Scho­len­lo­catie Noor­dendijk


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

20 december 2022

Indienen amendement

Voorzitter, dankuwel. Waar de SP het net heeft gehad over het behouden van het wandelpad, gaat de Partij voor de Dieren het hebben over het behoud van de groene oever.

Want voorzitter, de commissievergadering over de Vlijweide heeft ons aan het denken gezet. De Vlij-oever waar het over gaat is nu een hartstikke mooi stukje groen middenin de stad met volwassen bomen, die belangrijk zijn als oriëntatiepunt voor vleermuizen, zo blijkt uit onderzoek. Maar voor omwonenden en andere dieren is het natuurlijk ook waardevol als de oever groen en onbebouwd blijft.

In het raadsvoorstel lezen we gelukkig de ambitie om de oever groen te houden, en de bomen te beschermen. Daarin staat namelijk, ik citeer: “Op de verbeelding is de strook langs de Vlij aangeduid als structuurbepalend groen en in de regels is bepaald dat de groenstructuur gehandhaafd dient te blijven. Het gevolg hiervan is dat de oppervlakte van het gebied waarop woningen kunnen worden gebouwd afneemt.” Einde citaat. Nou, dat klinkt goed. Geen woningen op de oever, en de bomen blijven staan.

Maar als we de regels van het bestemmingsplan goed doorlopen, dan blijkt de bescherming van dit stukje groen helemaal niet zo goed geregeld te zijn. Die regels sluiten woningbouw aan de oever van de Vlij namelijk niet uit. Als de raad dit bestemmingsplan in deze vorm aanneemt, is er maar één belemmering voor ontwikkelaars die aan de oever willen bouwen, namelijk dat ze een kapvergunning nodig hebben.

Dat vinden wij onvoldoende bescherming. Wij willen in de regels van het bestemmingsplan vastleggen dat de oever van de Vlij onbebouwd blijft. Op die manier krikken we meteen de bescherming van de bomen op en brengen we de regels van het bestemmingsplan meer in lijn met het raadsvoorstel. Dat doen we met het amendement “Niet bouwen aan de oever van de Vlij”, dat de Partij voor de Dieren samen met [SP, PvdA, GroenLinks] indient.

Bijdrage

Voorzitter, ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om te reageren op de amendementen van mijn collega-raadsleden.

Amendement SP: Behoud bomen en openbare oever

Eerst het amendement van de SP. De SP stelt in dit amendement een wandelpad voor dat zo veel mogelijk langs de oever moet lopen.

In de bouwenvelop staat op dit moment al dat minimaal 40% van de oever openbaar toegankelijk moet zijn. En eigenlijk vinden we dat als Partij voor de Dieren wel mooi. 40% voor de mensen, en 60% van de oever voor andere dieren en voor de natuur. De Partij voor de Dieren kan op dat punt goed leven met de bouwenvelop, en we zijn dus niet per se voor het wandelpad dat de SP voorstelt.

Wel vinden we het belangrijk om de oever groen en onbebouwd te houden, en om dat te borgen hebben we ons eigen amendement ingediend. Voor partijen die wel graag een wandelpad willen, is het denk ik goed om te weten dat ons amendement over de groene oever geen invloed heeft op een eventueel wandelpad. Wat dat betreft vullen ons amendement en dat van de SP elkaar mooi aan.

Amendement GroenLinks: Geen verplicht warmtenet op Vlijweide

Dan ligt er een amendement van GroenLinks en co, dat de Partij voor de Dieren mede indient, om de huizen op de Vlijweide niet verplicht aan te sluiten op het warmtenet. Dat lijkt ons een goede zaak, want het warmtenet is nog schaamteloos onduurzaam, en als bewoners van de Vlijweide hun woning op een duurzamere manier kunnen verwarmen, dan moeten we ze niet op kosten jagen om de businesscase voor een onduurzaam warmtenet rond te krijgen.

Tweede termijn

Er ligt vanavond een heel fundamentele keuze voor. Kiezen we als raad voor een groene Vlij-oever voor alle Dordtenaren, of kiezen we ervoor om die oever te privatiseren, in stukjes te knippen en te verpachten om wat luxe villa’s te kunnen neerzetten? Kiezen we voor het algemeen belang, of kiezen voor het smalle deelbelang van de lucky few? Het college heeft zich vanavond een dienaar van dat hele smalle deelbelang getoond, maar uiteindelijk beslist de raad, en ik wens mijn collega-raadsleden veel wijsheid in die keuze.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Financieel Krediet t.b.v. Openbaar Vervoer Voor Kwetsbare Inwoners

Lees verder

Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma envoorbereidingsbudget Dordwijkzone Stadspark XXL

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer