Ener­gie­labels kantoor­ge­bouwen


Artikel 40-vragen Irma van Herwijnen

Indiendatum: 20 sep. 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt: “Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. [...] Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.”

Van de 65.000 labelplichtige Nederlandse kantoren, heeft 11% op 1 juli 2022 label D of slechter, zo schat de RVO in. 41% heeft überhaupt nog geen energielabel. Dat betekent dat ongeveer 52% van alle kantoren nog niet voldoet aan de minimale label C-verplichting.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het commissielid Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Zijn er gemeentelijke kantoorpanden (in eigen bezit of gehuurd) die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

Naast de kantoren die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid voor kantoren die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt, en voor kantoren die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties.

  1. Zijn er kantoren die de gemeente aan derden ter beschikking stelt of verhuurt die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke

  2. Zijn er kantoren van de gemeente die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke

  3. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat deze panden per 1 januari 2023 aan de wetgeving voldoen?

  4. Van welke kantoren uit de bovenstaande categorieën verwacht het college dat die per 1 januari 2023 niet aan de minimale label C-verplichting voldoen? Hoe gaat het college om met het feit dat die panden per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt mogen worden?

Indien kantoorpanden niet aan het energielabel C voldoen, mogen zij niet meer gebruikt worden volgens het Bouwbesluit 2012. Hierdoor kunnen bedrijven en organisaties in de knel komen.

  1. Hoe informeert en begeleidt het college bedrijven en andere organisaties bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting?

  2. Volgens Smart Delta Drechtsteden voldoet bijna 12,5% van de kantoorgebouwen niet aan de minimale label C. Kan het college zijn actuele inschatting hiervan delen?

Volgens de website van Smart Delta Drechtsteden zet de gemeente en OZHZ de komende maanden verschillende middelen in om ondernemers te bereiken. Er worden onder meer brieven en flyers verstuurd, een e-book samengesteld en een interactieve webtool ontwikkeld. Via de webtool krijgen ondernemers snel en gemakkelijk inzicht in wat het ongeveer kost om toe te werken naar energielabel C.

  1. Voert het college nog andere acties uit op dit gebied?

  2. De gemeente en OZHZ hebben met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft het college en/of OZHZ hiervoor al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe wordt per 1 januari 2023 de handhavende taak vormgeven op dit gebied?

  3. Het is mogelijk dat deze wettelijke eis zal leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl ruimte schaars is. Heeft het college een actieplan opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe hierop geacteerd gaat worden?


Met vriendelijke groet,

Irma van Herwijnen

Partij voor de Dieren


Indiendatum: 20 sep. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

Vraag 1.Zijn er gemeentelijke kantoorpanden (in eigen bezit of gehuurd) die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

Antwoord ​De kantoorpanden die moeten voldoen aan de hierboven genoemde wettelijke label C verplichting zijn aangepast of voldeden al aan deze eis. Dit geldt zowel voor de ambtelijke huisvesting als andere kantoorgebouwen in eigendom van de gemeente. Mogelijkeuitzonderingen betreffen het 'Stadskantoor' en gebouw 'Hellingen' (zie beantwoording vraag 5).

Vraag 2.Zijn er kantoren die de gemeente aan derden ter beschikking stelt of verhuurt die nog niet minimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

Antwoord ​Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3.Zijn er kantoren van de gemeente die gebruikt worden door samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties die nog nietminimaal energielabel C hebben? Zo ja, welke?

Antwoord ​Zie antwoord vraag 1. Wij hebben alleen inzicht in de kantoorgebouwen in eigendom bij de gemeente of aangehuurd door de gemeente.

Vraag 4. Wat doet het college om ervoor te zorgen dat deze panden per 1 januari 2023 aan de wetgeving voldoen?

Antwoord ​Waar nodig zijn al maatregelen getroffen om de wettelijke labelplicht te halen. Voor het 'Stadskantoor' en gebouw 'Hellingen'onderzoeken wij momenteel of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de regelgeving in verband met de geplande sloop.

Vraag 5.Van welke kantoren uit de bovenstaande categorieën verwacht hetcollege dat die per 1 januari 2023 niet aan de minimale label C-verplichting voldoen? Hoe gaat het college om met het feit dat die panden per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt mogen worden?

Antwoord ​Na de realisatie van het "huis van stad en regio" worden het 'Stadskantoor' en gebouw 'Hellingen' gesloopt. Kantoorgebouwen die binnen 2 jaar gesloopt worden vallen buiten de wettelijke labelplicht. Recent is duidelijk geworden dat de oplevering van het nieuwe stadskantoor pas in 2025 wordt verwacht. Wij onderzoeken momenteel of en welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de regelgeving.

Vraag 6.Hoe informeert en begeleidt het college bedrijven en andere organisaties bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting?

Antwoord ​Via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zijn(meermaals) bedrijven aangeschreven om hen te attenderen op deze wettelijke verplichting. Bedrijven kunnen voor informatie, advies en maatregelen terecht bij het regionaal energieloket voor bedrijven ende OZHZ. Zie bijvoorbeeld https://www.ozhz.nl/dossiers/uwkantoor/. In het antwoord op vraag 9 wordt verder ingegaan op de inzet van de OZHZ.

Vraag 7.Volgens Smart Delta Drechtsteden voldoet bijna 12,5% van de kantoorgebouwen niet aan de minimale label C. Kan het college zijn actuele inschatting hiervan delen?

Antwoord ​Een exact percentage is lastig te geven. In veel Drechtsteden.gemeenten is er voor een behoorlijk deel van de kantorenvoorraad nog geen label afgegeven. Dat geldt in het bijzonder voor Dordrecht, waar op basis van gegevens van Colliers, voor 43% van de kantoorpanden nog geen label is afgegeven. Naar verwachting zal de helft van de kantoren waarvoor nog geen label is afgeven dit door het aan te vragen alsnog behalen.

Vraag 8.Voert het college nog andere acties uit op dit gebied?

Antwoord​ Via het regionaal energieloket voor bedrijven wordt informatie en advies verstrekt en daarnaast zijn er lokale acties om bedrijven te stimuleren duurzame maatregelen te treffen.

Vraag 9.De gemeente en OZHZ hebben met betrekking tot Bouwbesluit (2012) een handhavende taak. Heeft het college en/of OZHZ hiervoor al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe wordt per 1 januari 2023 de handhavende taak vormgeven op dit gebied?

Antwoord ​De OZHZ is hiermee aan de slag. Vanuit de E-agenda zijn kantooreigenaren en de gebruikers op verschillende momenten geïnformeerd over de aanscherping van het toezicht op de labelverplichting voor kantoren. De stimulerende aanpak waarbij eigenaren en huurders via bijeenkomsten/media/brief geïnformeerden aangespoord worden energiebesparende maatregelen te treffen, vindt nu al plaats. De toezicht- en handhavingsaanpak start vanafjanuari 2023 en er ligt een voorstel om dit door te laten doorlopen tot en met 2025.

De aanpak is bedoeld om in overleg met de gebouweigenaar een bij de situatie passende begunstigingstermijn te bepalen. Dit plan van aanpak neemt niet weg dat het kantoor binnen een te bepalen termijn (denk aan ½ tot 1 jaar) aan de eisen moet voldoen en sluit handhaving niet uit.

Voor de handhaving in 2023 is voorgesteld om te beginnen met de volgende kantoren:

o kantoren zonder vastgesteld energielabel;o de grotere kantoren met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2;o gevolgd door de resterende kantoren van groot naar klein met een label D of lager;o indien een kantoor leegstaat, kan besloten worden voorlopig af te zien van handhaving.

Handhaving vindt plaats in lijn met de landelijke handhavingsstrategie(LHS).

Vraag 10.Het is mogelijk dat deze wettelijke eis zal leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl ruimte schaars is. Heeft het college eenactieplan opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe hierop geacteerd gaat worden?

Antwoord ​Wij verwachten niet dat dit tot (omvangrijke) leegstand vankantoorpanden zal leiden. Derhalve hebben we hiertoe geen specifiek actieplan opgesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post​A.W. Kolff

secretaris​burgemeester