Raads­voorstel zonof­fensief


Commis­sie­bij­drage Irma van Herwijnen

6 september 2022

Het zonoffensief gaat in op zon op dak en grondgebonden zonprojecten. De Partij van de Dieren is echter van mening dat eerst de ruimte voor zonnepanelen op daken worden benut voordat kostbare en schaarse grond hiervoor wordt ingezet.
Deze volgorde is ook opgenomen in de aangenomen motie ‘Beter geen verglazing landschap’ van ChristenUnie/SGP. En wat ons betreft houden wij ons daaraan vast.
Wij hebben een concept amendement rondgestuurd waarin wij een aanpassing voorstellen van het raadsvoorstel en het plan van aanpak.