Klimaat én natuur beschermen


De biodi­ver­si­teits­crisis en klimaat­crisis samen aanpakken

Pas als we durven te denken vanuit het meest kwetsbare – dieren, natuur en milieu – zullen we in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren die het mogelijk maken om te blijven leven op deze prachtige planeet. De belangrijkste maatregel om de crises te keren is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak: één waarbij klimaatplannen gecombineerd worden met maatregelen voor behoud en herstel van biodiversiteit. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven. Zo kunnen we genieten van meer natuur, een fijnere en schonere woonomgeving, en minder uitstoot van verkeer en landbouw. We maken van een min-min-situatie een win-win-situatie.

  • Voor alle klimaatplannen wordt zo vroeg mogelijk in het proces een natuurtoets uitgevoerd, om kansen te benutten en bedreigingen voor aanwezige planten en dieren te voorkomen.
  • Bouwplannen krijgen van de gemeente een CO2-budget. Dat betekent dat er een limiet wordt gesteld aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen om zo binnen de 1,5 graad-doelstelling te blijven.
  • De gemeente beschermt bestaande bomen en plant daarnaast extra bomen om langdurig CO2 op te vangen, het liefst in de vorm van bossen.
  • De gemeente werkt niet mee aan de kunstmatige (ondergrondse) opslag van CO2.
  • De aangekondigde Omgevingswet biedt onvoldoende waarborgen voor onder andere klimaat, milieu, gezondheid, natuur en dieren. Als deze wet er toch komt moet de bescherming van kwetsbare waarden goed geborgd worden. In omgevingsvisies heeft de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrises de hoogste prioriteit voor de gemeente.
  • De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  • Dordrecht pakt de regie over de energietransitie. De gemeente moet partijen bij elkaar brengen, afspraken met partijen maken (bijvoorbeeld met woningcorporaties), maar vooral sturen op het tijdig realiseren van een klimaatneutraal Dordt. Dordrecht wacht daarbij niet op het Rijk of de regio om in actie te komen, maar gaat zelf aan de slag om de klimaatcrisis aan te pakken.

Het standpunt Klimaat én natuur beschermen is onderdeel van: Klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer