Initi­a­tief­voorstel reali­seren Knar­renhof in Dordrecht van de fracties VSP en CDA


Commis­sie­bij­drage Irma van Herwijnen

14 februari 2023

Ook de Partij voor de Dieren staat positief tegenover geclusterde woonvormen voor senioren. Onze voorkeur gaat wel uit naar een diverse woongroep zowel in leeftijd als inkomen en dat er natuurlijk geen uitsluiting mag plaatsvinden op basis van diversiteit en inclusie.

Vraag aan de wethouder:

In de raadsinformatiebrief wordt uitgegaan van een initiatief bij voorkeur in het groen.

Kan de wethouder aangeven wat wordt bedoeld met ‘voorkeur in het groen’? Als Partij voor de Dieren staan wij niet positief tegen het bouwen in het groen. Het realiseren van groen bij de ontwikkeling kunnen wij natuurlijk wel omarmen.

Antwoord wethouder:

Geen draagvlak voor bouwen in het groen.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Vaststellen Evaluatie en herijking dierenbeleid

Lees verder

Startnotitie Instemmen met Actualiseren Ambities, doelen en beleid voor evenementen in Dordrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer